LEAB012 Писмено и устно изложение (на английски език)

Анотация:

Курсът е продължение на LEAB003 и доразвива уменията за писмено и устно изложение на английски език с фокус върху писането на рефлективно есе, доклади и резюмета и участие в дискусии и семинари.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
преп. Милена Григорова  

Описание на курса:

Компетенции:

В края на обучението студентите ще могат:

да съставят текст според изискванията на жанра

да анализират заглавията, планират съдържанието и редактират текстовете си

да избират подходящи езикови средства

да участват в семинари и дискусии


Предварителни изисквания:
Равнище на владеене на английски език минимум В2 по CEFR.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Писане на рефлективно есе

2. Практическо занятие

3. Плагиатство и начини за избягването му

4. Пунктоация и правопис

5. Практическо занятие

6. Практическо занятие

7. Използване на речници

8. Писане на на резюме – анализ на примерни текстове

9. Писане на резюме – оформяне, цитиране на източници

10. Практическо занятие

11. Участие в дискусии и семинари

12. Използване на източници

13. Практическо занятие

14. Практическо занятие

15. Практическо занятие

Литература по темите:

Macmillan Writing Series Writing Sentences, Dorothy Zemach, 2011

Macmillan Writing Series Writing Paragraphs, Carlos Islam and Dorothy Zemach, 2011

Macmillan Writing Series Writing Essays, Dorothy Zemach and Lisa Rumisek, 2011

Issues Series, Carol Numrich, Pearson

Средства за оценяване:

Есе 1 - 10%

Есе 2 - 10%

Доклад - 20 %

Резюме - 20 %

Презентация - 30 %