LEAB011 Анализ и разбиране на текст (на английски език)

Анотация:

Курсът има за цел да развие у студентите умения за извличане на информация от различни типове текст и използването й за съставяне на план и резюме. Студентите усвояват умения за боравене с текстове в процеса на самостоятелни работи, дискусии и практически разработки.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят/познават:

• типове текстове;

• техники за извличане на информация от текст;

• техники за разработване на план и резюме;

2) могат:

• да извличат информация от текст;

• да контекстуализират и анализират текст;

• да представят презентация и да участват в дискусия;


Предварителни изисквания:
Ниво на владеене на английски език В2 по ОЕЕР

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Умения за анализ и разбиране на текст

Активно четене и критика

Сравняване на художествени текстове

Повествование и структура

Художествени езикови средства

Поезия и проза

Активно четене и писане

Водене на бележки

Умения за съставяне на план на текст

Умения за съставяне на резюме

Презентационни умения

Литература по темите:

Critical Reading Towards Critical Writing, Deborah Knott, New College Writing Centre, Toronto,2010

The Bedford Introduction to Literature: reading, Thinking, Writing. Boston. Bedford,2002

College reading research and practice, Newark, IRA, 2003

Coming from home: reading for writers, M.Ford, J. Ford, New York, McGrow-Hill, 1993

Средства за оценяване:

Писмено задание: 50%

Презентация: 50%