LEAB010 Езиците на ЕС

Анотация:

Курсът запознава студентите с официалните езици на страните от Европейския съюз като способства:

да формира у студентите обща рамка за ориентиране в езиковото многообразие на ЕС;

да се ориентират в специфичната им фонетика и графика;

да разпознават характерни изрази;

да разпознават характерни антропоними и топоними;

да се ориентират в езиковите семейства и групи и да ги ситуират на езиковата карта на ЕС;

да придобият основни знания за езиковата политика на ЕС и на държавите-членки, в частност Франция и България;

да създаде нагласа за сравнителни изследвания на езиците и езиковите политики в държавите-членки.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р
гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)

Придобиват знания за езиците на ЕС в тяхната взаимосвързаност и взаимо-обусловеност ;

Знаят кои са официалните езици в Европейския съюз и къде се излолзват;

Знаят как изглежда писмен текст на всеки от официалните езици на ЕС;

Знаят кои са фонетичните особености на езиците на ЕС;

Знаят кои са характерните за страните в ЕС антропоними и топоними.

Студентите се запознават с базисни знания за политиките за опазване на езиковото многообразие като основополагащ принцип на ЕС.

2) могат:

Да разпознават и ситуират на географската карта на ЕС основните езици, езикови семейства и езикови групи;

Да разпознават официалните езици на територията на ЕС;

Да свързват знанията си за езиците на ЕС със съответстващите им национални, културни и географски реалии;.

Да разбират и четат имена, надписи и съобщения на официалните езици на ЕС;

Да изписват правилно имена и изрази, характерни за официалните езици на ЕС.


Предварителни изисквания:
Препоръчително е студентите да имат знания и/или умения, свързани с успешно завършен курсове по практически френски език на ниво В2.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Националните държави в ЕС и техните езици. Основни езикови семейства и езикови групи в Европа. Официалните езици на страните-членки на ЕС. Моноцентрични и плурицентрични официални езици.

Славянски езици. – Първа част. Южнославянски езици. Български и словенски.

Славянски езици – Втора част. Западнославянски езици. Чешки и словашки. Полски eзик.

Балтийски езици. Латвийски и литовски език.

Езици, непринадлежащи към езикови семейства. Гръцки език. Малтийски език. Ирландски език.

Романски езици. Френски, италиански, испански. Португалски и румънски.

Северно-германски езици. Датски и шведски.

Уралски езици. Угро-фински езици. Естонски и финландски. Унгарски език.

Езикови политики на ЕС. Многоезичието като политически принцип на ЕС. Езикови политики на националните държави- членки на ЕС.

Езиците във Франция.Официален език, малцинствени езици, диалекти и говори.

Езиците в България. Официален език, малцинствени езици, диалекти и говори.

Езиковата политика на Франция и България в съпоставителен план.

Химните на държавите-членки на ЕС.

Необходим ли е и възможен ли е общ език на ЕС? –дискусия.

Литература по темите:

материали към курса в MOODLE

ec.europa.eu/languages/documents

Eurobarometer. Europeans and their languages.

europa. eu/ languages/bg/home

ec.europa.eu/ploteus

Електронно помагало - Институции на ЕС, 2010. Достъпно на: dadalos-europe.org/bg/grundkurs_4.htm

Бояджиева Р. и Янков Д. (ред.) Европа : История. Личности. Институции. Политики. Държави, С. 2007.

Хикс С., Политическата система на ЕС, Парадигма, С., 2007.

Средства за оценяване:

Тест - 20%

Писмени задачи - 20%

Практическа задача- 20%

Портфолио- 20%

Устен изпит- 20%