OOOK231 Френски език - A2

Анотация:

Курсът се състои от 150 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език на ниво А2 (малко напреднали- elementaire), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво за преминаване в курс ОООК 331 (В1.1). Тази цел предполага:

ў разширяване и обогатяване на езиковите знания и речевите умения, придобити в курс ООOК 131;

ў развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието;

ў усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

 Теодора Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основни граматични правила;

" сравнително широк диапазон от думи ,фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени ) с цел успешна комуникация на чуждия език.

2) могат:

" при слушане да разбират съобщения на един събеседник относно личен опит и събития от ежедневието; да разбират същественото от диалог между няколко участника в обичайна среда; да разбират основното от информация, чута от средствата за масова комуникация с добра акустична характеристика;

" при устна комуникация в директен контакт със събеседник, да продуцират реч, свързана с: пряк обмен на информация по познати теми, изказване на мнение, съгласие, несъгласие; определяне на срещи; телефонен разговор; даване на съвети, предупреждения, съобщения и др.;

" при четене да разбират къси автентични текстове, свързани с нужди от ежедневието, като писма, реклами съобщения, упътване, програма, афиш и др.; да извличат обща и специфична (но предсказуема) информация; да боравят с речник при работа с автентични текстове;

" при писане да пишат бележки, свързани с ежедневни нужди, и писма до близки хора; да изложат елементарен разказвателен текст.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" подходящ резултат от входен тест за определяне на ниво

или

" успешно издържан изпит от курс ОOОК 131.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Предприятието

2.Професии и дейности

3.Успехи и неуспехи

4.Здраве, спешни ситуации

5.Технологии и комуникации

6.Образование

7.Административно устройство и политика

8.Дрехи и мода

9.Жилище

10.Реклама

11.Преса и телевизия

12.Организации и световни събития

13.Европейски образователни програми

14.Морални ценности

15.Чувства и ценности

Литература по темите:

Panorama 1-2

NSF 1-2

Campus 1-2

Alter Ego 1-2

Grammaire progressive 2

Средства за оценяване:

Комплексна текуща оценка през семестъра, която се формира след провеждането на следните изпитни задачи:

4 теста

2 писмени изложения

2 устни изложения

Семестърът е приключен успешно,ако студентите са направили 6 от предложените 8 задачи