OOOK047 Словото и неговите изкуства

Анотация:

Курсът е насочен към студенти с интерес към литературата и словесността. Говори за най-общите принципи на изграждане на художествения текст и се спира на важни моменти в от литературната история на 20-ти век. Целта му е да провокира у студентите желание за собствена творческа изява и да стимулира техните творчески опити. Курсът изисква висока активност от студентите, защото, без да отбягва въпросите на литературната теория, които служат като естествен фон на обсъжданията, се опира и на практическата работа – разиграване на литературни “ситуации”, етюди, фрагменти и сюжети, в различни почерци и модели.

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Емилия Дворянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Свободно оперират със словото.

Задълбочават способността си за четене на литературен текст.

Създават собствени литературни текстове.

Запознават се с някои от най-важните явления в литературата на 20 век.


Предварителни изисквания:
Интереси в областта на литературата и хуманитаристиката. Мотивация за собствени творчески изяви.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Ситуиране на автора спрямо създаващия се текст. “Азът” на текста и авторовият “Аз”.

2. Различие между говоримото и писаното слово.

3. Литературното “изображение”; погледът в литературата.

4. Литература и музика; литературният “слух”.

5. Литературното време; литературното пространство.

6. Анализ на самостоятелни студентски произведения.

7. Знаковата конструираност на прозата: литературните кодове.

8. Гледната точка в литературата.

9. Анализ на текстове (семинар)

10. “Съдържание и Форма” като модел за “класическо” формиране и езикова прозрачност.

11. “Модерният” текст.

12. “Обективната” литература.

13. Поток на съзнанието.

14. “Мъжко” и “женско” писане.

15. Анализ на самостоятелни студентски произведения.

Литература по темите:

Литература:

Морис Бланшо, Литературното пространство, ИК “Лик”, София 2000

Морис Мерло-Понти, Философът и неговата сянка, “Индиректният език и гласовете на мълчанието”,ИК “Критика и хуманизъм”, 1996

Ролан Барт, “Разделението на езиците”, ИК “Наука и изкуство”, 1995

“Разделението на езиците”, “Стилът и неговият образ”, “Литературата днес”, “Нулевата степен на почерка”

Ролан Барт, “Въображението на знака”, ИК “Народна култура”, 1991

“Обективна литература”, “Творба и текст”, “Повествованието”, “Знаково въображение”

“Времето на жените” Университетско издателство “Св. Климент Охридски” София 1997, Феминизмът и деконструкцията, Мъжете във феминизма

Нортръп Фрай, "Великият код", ИК ГАЛ-ИКО, СОфия, 1993

Гастон Башлар, "Поетика на пространството", Народна култура, София, 1998

Жак Елюл, "Унизеното слово", ИК ГАЛ-ИКО, София

Средства за оценяване:

1.Самостоятелна работа

2.Участие по време на упражнения

3.Анализ