OOOK051 Старогръцка култура

Анотация:

От 2011 г. курсът се предлага и във варианта “пътуващ курс” както за есенния, така и за пролетния семестър.

Курсът има за цел да запознава студентите с различни етапи на старогръцката култура на място, като използва директни сведения, наблюдение на артефакти в музеи, посещение на важни и известни със своята стойност археологически места в Гърция, срещи с професионалисти, изучаващи древната история по места, където студентите да могат не само да видят резултатите от специализираните изследвания, но и да чуят коментарите им в мини-лекции и да могат да зададат въпроси, които ги интересуват.

В този смисъл курсът предлага практическо овладяване на материята на достатъчно високо ниво и следователно може да бъде предлаган и в трите факултета на НБУ.

Курсът, бидейки мобилен, ще предлага всеки път различни маршрути и срещи с различни специалисти.

Курсът ще се води през пролетния семестър като обикновен общообразователен курс, но освен това ще се предлага и като “Пътуващ курс”, както през есенния, така и през пролетния семестър.

За да могат студентите, които се записват в този курс, да получат по-всеобхватна представа за предмета на курса, всяка година маршрутът ще се променя.

Има четири предложения за основни маршрути: 1) Крит 2) Микена, Пилос, Тиринт 3) Атина, Делфи, Елевсина 4) Северна Гърция: Самотраки, Зоне, Абдера, Тасос, Солун.

В курса се обръща особено внимание на основните понятия и реалии на старогръцката култутра. Студентите се запознават с всички важни събития и културни феномени като се почне от времето на най-древната Микенска епоха, засвидетелствана в глинените плочки, изписани със знаците на линейното писмо Б.

Освен лекции курсът предполага и активно участие на студенти със свои реферати, есета и презентации.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Петър Димитров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

знаят

• Основните особености на старогръцката култура

и могат

• Да анализират ситуация или текст от дадено произведение на литературата или изкуството.


Предварителни изисквания:
Не са необходими, но работно владеене на западен език и/или старогръцки, съответно новогръцки, и латински биха улеснили разбирането и усвояването на материята.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Старогръцка култура

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

1. Предмет на курса. Писмени и “безписмени” култури. Общи положения.

2. Появата на елините в Елада. Най-ранен етап от културната история на елините и съпоставка с тази на индоевропейците.

3. Елинска география. Центрове във възход и упадък.

4. Крито-микенските текстове. Произход и съдържание.

5. “Дворцови периоди”. Как да четем миналото. Дворците в Крит.

6. Дворците в Микена и Пилос.

7. Най-старото писмо от крито-микенската епоха в исторически контекст и как се е разпространявало.

8. Културата на елините от юг на север. Важни центрове на древната елинска култура.

9. Периоди на културата. Условности на развитието. Семиология.

10. Археология за начинаещи и напреднали: Кносос, Малиа, Фестос, Микена, Пилос, Атина, Делфи, Тива и др.

11. Изкуството от Крит до Амфиполис.

12. Паметници на древната елинска култура от т. нар. «протогеометричен нериод» през класическия период на полиса, до елинистическия и римския.

13. Стели, фибули, печати и вотиви.

14. Най-старите заселници от следмикенския период. Писмени паметници на старогръцки, отнасящи се до тракийския език. Отношенията на елините със техните съседи.

15. Културата по данни от епиграфиката. Опит за рекапитулация на наученото.

Препоръчителна литература

Богданов, Б. 1989: История на старогръцката култура. (София).

Богданов, Б. 1991: Орфей и древната митология на Балканите. (София).

Богданов, Б. 2007: Култура, общество, литература. (София).

Bryce, T. 2006: The Trojans and Their Neighbours. (London and New York).

Burkert, W 1985: Greek Religion. Harvard University Press (Бостон).

Burkert, W. 1983: Homo Necans. (Los Angeles/London).

Burkert, W. 1970: ‘Jason, Hypsipyle, and New Fire at Lemnos: A Study of Myth and Ritual’, The Classical Quaterly, New Series, v. 20, 1, 1-16.

Chadwick, J. 1976: The Mycenaean World (Cambridge).

Chadwick, J. 1973: Documents in Mycenaean Greek (Cambridge).

Гамкрелидзе, Т. В. и В. В. Иванов 1984: Индоевропейский язык и индоевропейцы. ч. 1 и ч.2. (Тбилиси)

Димитров, П. 2007: Индоевропейски езици и култура. (София).

Drews, R. 2004: Early Riders (New York and London).

Evans, A. 1935: The Palace of Minos (London).

Касабов, И. 2006: Граматика на семантиката (София).

Mallory, J.P. 1989 (1996): In Search of the Indo-Europeans. (London).

Михаилов, Г. 1972: Траките (София).

Михаилов, Г. 2010: Епиграфика. НБУ. (София).

Reading the Past. 1990: British Museum. (London).

Watkins, C. 2001: How to Kill a Dragon (Oxford).

Литература по темите:

Всички материали публикувани в Мудъл.

Основни на български език:

1. Б.Богданов. Старогръцка култура.

2. Б.Богднов. Култура, общество, литература.

3. Ж.-П.Вернан. Индивидът, смъртта, любовта:себе си и другият в древна Гърция.(L'individu, la mort, l'amour: soi-meme et l'autre en Grece ancienne (Paris), 1989 )

4. Ф. Полиняк. Раждането на гръцкия град.

5. П.Димитров. Индоевропейски езици и култура.

Средства за оценяване:

Тест, есе, реферат, презентация.