GENB036 Древните цивилизации

Анотация:

• Въвеждащо изложение на историята на Древен Египет и Древна Месопотамия, първите писмени цивилизации възникнали в човешката история. Курсът разглежда културологични особености, хронологията с основни периоди на най – древната египетска и месопотамска история и особеностите на историческия процес – причини, следствия, главни събития, разгледани през призмата на древните култури – религии, светоусещане, бит и контакти с другите цивилизации на древността.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните периоди,събития и действащи лица в древната история

• Отличителните особености на древноегипетската и месопотамска култура

2) могат:

• Да отличават характерните особености на историята на древните цивилизации и общества

• Да боравят с основни понятия и факти на древната духовна култура, както и да познават наученото в контекст


Предварителни изисквания:
Основни познания в областта на Древната история

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Лекция 1. Тема “Географски особености на Древния Изток”

• основни понятия – Древен Изток, Източно Средиземноморие

• основни факти и реалии – Географските рамки на Древния Изток

• големите изследователи и автори в областта – Б. А. Тураев, Флиндерс Питри, Хайнрих Бругш, Курт Зете

Лекция 2. Тема “Раждането на първите цивилизации и неолитната революция”

• основни понятия – неолит, цивилизация

• основни факти и реалии – предпоставки за възникването на първите цивилизации

• големите изследователи и автори в областта – Курт Зете, Флиндерс Питри, Джеймс-Хенри Брестед

Лекция 3. Тема “Хронология и периодизация на Древен Изток”

• основни понятия – хронология, периодизация

• основни факти и реалии – абсолютна и относителна хронология

• големите изследователи и автори в областта – Флиндерс Питри, Ерик фон Бекерат

Лекция 4. Тема “Градът в Източното Средиземноморие”

• основни понятия – селищна могила, град

• основни факти и реалии – поява и развитие на града в Източното Средиземноморие

• големите изследователи и автори в областта – Ерик Ъпхил, Алан Гардинер, Адолф Ерман

Лекция 5. Тема “Египетска и Месопотамска писменост”

• основни понятия –папирус, йероглифи, ректо, версо, клинопис

• основни факти и реалии – основни данни за египетската и месопотамска писмена традиция

• големите изследователи и автори в областта – Алан Гардинер, Курт Зете, Ричард Паркинсън, М. А. Коростовцев

Лекция 6. Тема “Царската власт в Древния Изток”

• основни понятия – цар, номарх, везир

• основни факти и реалии – ролята на владетеля в Древните общества

• големите изследователи и автори в областта – Джеймс-Хенри Брестед, Курт Зете, Кенет Кичън, Ю. Я. Перепьолкин, Хенри Франкфурт

Лекция 7. Тема “Храм и жречество в Древен Египет”

• основни понятия – храм, светилище, жрец

• основни факти и реалии – поява и развитие на храма, функция на жреците

• големите изследователи и автори в областта – Дейвид О’Конър, Тоби Уилкинсън, Ричърд Уилкинсън.

Лекция 8. Тема “Храм и жречество в Древна Месопотамия”

• основни понятия –храм, светилище, жрец

• основни факти и реалии – основни данни за храмовото строителство в древна Месопотамия и ролята на жреческото съсловие

• големите изследователи и автори в областта – Б. А. Тураев, Хенри Франкфорд, Игор М. Дяконов, Валтер Буркерт

Лекция 9. Тема “Основни понятия на древноегипетската религия”

• основни понятия: политеизъм, монотеизъм, свещено животно, оракул, идол

• основни факти и реалии: характерни особености на религията на Древен Египет

• големите изследователи и автори в областта – Теодор Леков, Ян Асман, Ерик Хорнунг,

Лекция 10. Тема “Религията в Древна Месопотамия”

• основни понятия: политеизъм, омин, свещено животно, оракул, идол

• основни факти и реалии: характерни особености в религиитята на Древна Месопотамия

• големите изследователи и автори в областта – Игор М. Дяконов, Б. А. Тураев, Ян Асман, Ерик Хорнунг

Практически занимания

1. Резюме на цивилизация

2. Анализ на цивилизация

3. Есе

4. Тест

Самостоятелна работа на студентите

( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.)

Тематичен план

Втори семестър

Лекции

Лекция 1. Тема “Търговски контакти между Египет и Двуречието”

• основни понятия – икономика, търговия

• основни факти и реалии – Търговски взаимоотношения и стоки

• големите изследователи и автори в областта – Флиндерс Питри, Доналд Редфорд, Игор М. Дяконов

Лекция 2. Тема “Светоусещането на човека в древните цивилации”

• основни понятия – човек, поучение

• основни факти и реалии – мястото на човека в древните цивилизации

• големите изследователи и автори в областта – Мириам Лихтейм, Хенри Франкфорд, Ян Асман

Лекция 3. Тема “Законодателство в Древна Месопотамия”

• основни понятия – закон, съдия

• основни факти и реалии – основни положения в законите на Хамурапи

• големите изследователи и автори в областта – Б. А. Тураев, Хенри Франкфорд, Игор М. Дяконов, Валтер Буркерт

Лекция 4. Тема “Военното дело в Древността”

• основни понятия – оръжия, войска, битка

• основни факти и реалии – основни бойни оръжия и битки в древността

• големите изследователи и автори в областта – Рейманд Фолкнер, Кенет Кичън

Лекция 5. Тема “Културни контакти в Източното Средиземноморие”

• основни понятия – култура, феномен

• основни факти и реалии – обмен на идеи в района на Източното Средиземномори

• големите изследователи и автори в областта – Хенри Франкфорд, Кенет Кичън

Лекция 6. Тема “Писмената традиция и свещения текст в Древния Изток”

• основни понятия – свещен текст, писар

• основни факти и реалии – основни литературни произведения от Източното Средиземноморие

• големите изследователи и автори в областта – Алан Гардинер, Курт Зете, Ричард Паркинсън, М. А. Коростовцев, Уилям Кели Симсън

Лекция 7. Тема “Основни имена от политическата история. Великите водачи на Древността”

• основни понятия – цар, везир

• основни факти и реалии – важни личности от политическата история на Древния Изток

• големите изследователи и автори в областта – Кенет Кичън, Хенри Франкфорд, Алан Гардинер, Курт Зете

Лекция 8. Тема “Представата за изкуството в Древността”

• основни понятия – изкуство, статуя, релеф

• основни факти и реалии – представите за изкуство и перспектива в древността

• големите изследователи и автори в областта – М. Матье, Померанцева, Сирил Олдрид, Гей Робинс

Лекция 9. Тема “Древният изток и Античността”

• основни понятия – античност, култура/природа

• основни факти и реалии – пътища на протичане на културното взаимодействие

• големите изследователи и автори в областта – Б. Тураев, Жан-Пиер Вернан,

Лекция 10. Тема “Раждането на първите империи”

• основни понятия – империя, власт, културно взаимодействие

• основни факти и реалии – по-важни автори, школи, концепции и монографии по темата

• големите изследователи и автори в областта – И.М.Дяконов, В.В.Виноградов, О.Д.Берлев

Практически занимания

5. Резюме на научен текст

6. Подготовка за писане на научен текст (курсов проект)

7. Есе

8. Тест

Литература по темите:

Бикерман. Хронология древнего мира. М. 1975

С.Игнатов. Папирусът не расте на скала. София 1998

С.Игнатов. Египет на фараоните. София 1996

История древнего Востока (Под ред. В.И. Кузищина). М., 1979, 1988, 1998, 2002.

История древнего мира. Ч. I. М., 1983.

Источниковедение истории древнего Востока (Под ред. В.И. Кузищина). М., 1984.

История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. II: Передняя Азия. Египет. М., 1988. С. 290–580.

Древний Восток. СПб, 1994.

История Востока. Т. 1. Восток в древности. М., 1997.

Авдиев В.И. История Древнего Востока. М., 1948, 1953, 1970.

Варга Д. Древний Восток, Будапешт, 1985. С. 49–96.

Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986.

Воробьёв-Десятовский В., Итс Р., Липин Л., Петровский Н. Очерки истории древнего Востока, (Под ред. В.В. Струве). Л., 1956.

Гоммель Ф. История древнего Востока. СПб, 1905.

Корелин М. История древнего Востока. М., 1901.

Масперо Г. Древняя история народов Востока. 5-е изд., М., 1911.

Струве В.В. История древнего Востока. Л., 1940. М., 1941.

Снегирёв И.Л. Древний Восток. Атлас по древней истории Египта, Передней Азии, Индии и Китая. Л., 1938.

Тураев Б.А. История древнего Востока. Курс лекций, читанный в Санкт-Петербургском университете в 1910–1911 г. Часть 1–2, СПб, 1912.

Тураев Б.А. История древнего Востока. Курс лекций. Часть I. СПб, 1911–1912. Часть II. СПб, 1913–1914.

Тураев Б.А. История древнего Востока. Часть 1, 2. СПб, 1913.

Тураев Б.А. История древнего Востока (Под ред. В.В. Струве и И.Л. Снегирёва). Т. I–II. Л., 1935, 1936. Минск, 2004.

Х.А.Кинк. Египет до фараонов. М. 1964

Коростовцев, М.А. Введение в египетскую филологию. Москва 1963

Т.Леков. Скритото знание. Свещените книги на Древен Египет. С., 2004.

Т.Леков. Литанията на Ре. С., 2004.

Т.Леков. Религията на Древен Египет. С., 2007.

Петровский, Н.С. Египетский язык. Ленинград 1958

Петровский, Н.С. Сочитания слов в египетском языке. Москва 1978

Ю.Я. Перепелкин. .История Древнего Египта. Санкт-Петербург 2000

Б.Тураев. Египетская Литература. Ленинград 1920 (2 изд. Санкт-Петербург 2000)

М.А.Коростовцев. Религия Древнего Египта. М.1976

Култьтура Древнего Египта. Отв.ред. И.С.Коростовцев. М. 1976

Хрестоматия по истории Древнего Востока. Т. 1-2, М. 1982

W.Emery. Archaic Egypt. Harmonthsworh, 1961

A.J.Spencer. Early Egypt. The Rise of Civilisation in the Nile Valley. London 1993

E.Hornung. History of Ancient Egypt. London 1999

The Oxford History of Ancient Egypt. Ed. by Ian Shaw. Oxford 2000

A.H.Gardiner. Egypt of the Pharaohs. Oxford 1961

J.Vandier, Ph.Daumas. L’Egypte. Paris 1962

J.Breasted. Ancient Records of Egypt. New York 1906-9

J.P. Allen. The inflexion of the verb in the pyramid text. Bibl. Aeg. Malibu 1984

J.P. Allen Form, function and meaning in the Early Egyptian verb. Lingua Aegyptica1

Binnick R. I. Time and the verb. A guide to Tens and aspect. Oxford 1991

Callender J.B. Studies in the nominal Sentence in Egyptian and Coptic. LA 1984

Cerny J.,S.I. Groll A late Egyptian Grammar. Rome 1974

Comrie B. Language universals and Linguistic Typology. Cambridge 1985

Depuydt L Conjunction, Contiguity, Contingency. Oxford 1993

Doret E. The Narrative verbal system of Old and Middle Egyptian.Geneva 1986

Edel E Altagyptische Grammatik. Roma 1955-1964

Erman Neuagyptische Grammatik. Leippzig 1933

Gardiner A.H. Egyptian Grammar. Oxford 1957

Gunn B. Studies in Eggyptan Syntax. Paris 1924

Hock H.H. Principles of Historical Linguistics. Berlin 1991

Loprieno A. Ancient Egyptian. A linguistic Introduction. Cambridge 1995

Polotski H.J. Egyptian Tenses.Juraselem 1965

Schenkel W. Die alaegyptische Suffixkonjugation .Wiesbaden 1975

Schenkel W Einfuehrung in die altaegyptisce Sprashwissenschsft. Darmstadt 1990

W. K. Simpson. The Literature of Ancient Egypt: an Anthology of Stories, Instructions and Poetry, 2nd ed. London 1973.

W. K. Simpson. The Literature of Ancient Egypt: an Anthology of Stories, Instructions Stelae, Autobiographies, and Poetry, Cairo 2003.

Nigel C. Strudwick. Texts from the Pyramid Age. Writings from the Ancient World.Atlanta, 2005.

Westendorf W. Der Gebrauch des Passivs in der Klassischen Literatur der aegypter

Средства за оценяване:

- реферат

- курсова работа

- тест