GENB011 Антропология

Анотация:

Курсът въвежда студентите в антропологичната проблематика - изучаването на човека в неговата цялост. Разглеждат се въпроси, свързани с биологичното, културното и социалното различие. Дискутират се исторически и географски разнообразни форми на адаптация към околната среда, на икономически практики и стратегии, на форми на политическа организация и управление. Представят се основни въпроси относно етапите на израстване на човека - раждане, израстване и съзряване, старост, отношения между възраст и пол, обучение в култура, нейното предаване и трансформация, брачни и родствени категории, социални и политически структури и йерархии и др. Очертава се мястото на антропологията сред другите науки, както и приложимостта на антропологичното знание в практиката. Проблематиката се представя чрез разглеждане на примери от различни исторически периоди, социална среда (град, село, племе, държава) и културни региони и ареали (Африка, Северна и Латинска Америка, Европа, Азия, Австралия и Океания).

• основни понятия: природа, култура, общество; човекът в неговото единство и разнообразие; околна среда и форми на адаптация; икономическа антропология, политическа антропология, родство, брак и сексуалност; пол, възраст и социална реализация; жизнен цикъл и социализация; религия, магия, ритуал; теренна антропология, етнография; културни зони и ареали; приложна антропология

• основни факти и реалии: антропологичен терен; общества и култури в Европа, Африка, Азия, Северна и Южна Америка, Австралия и Океания; ловци и събирачи, земеделци, скотовъдци, номади и уседнали народи, племе, клан, каста, йерархия, власт, норма, закон, вожд, държава, табу, санкция, икономически обмен, производство, разпределение, домакинство, домашна икономика, пол, възраст, родство, социализация, анимизъм, тотемизъм, магия, инициация, брак, смърт, ритуал.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р
проф. Магдалена Елчинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Предмета и метода на антропологията и мястото й в системата на човешкото познание

• Основни термини, понятия и реалии от различни области на антропологията

• Основни школи и изследователи в антропологията, значими трудове

• Имат базисни познания от различни области на антропологията (адаптация и околна среда, икономика, политика, религия, родство, пол, възраст, жизнена реализация, социална йерархия, приложна антропология) и от различни културни зони и ареали (Европа, Африка, Латинска Америка и др.)

2) могат:

• Да използват в устно изказване и писмен текст основни термини и понятия от областта на антропологията

• Да четат разбиращо специализиран антропологичен текст

• Да дискутират и анализират антропологични филми

• Да подготвят самостоятелно различни видове научен текст в областта на антропологията (анотация, резюме, библиография, реферат, есе)

• Да свързват наученото с актуални процеси в обществото и културата; да открояват приложимостта на придобитото знание


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Лекции

Лекция 1. Тема: Предмет и метод на антропологията. (Откриване и опознаване на „Другия”. Връзка на антропологията с други науки. Основни клонове на антропологическото знание.)

• основни понятия: биологично, културно и социално различие, човечеството в неговото единство и разнообразие, физическа антропология, социокултурна антропология, лингвистична антропология, археология, приложна антропология, холизъм, компаративизъм, релативизъм

• основни факти и реалии: раси, етноси, култури на Африка, Европа, Азия, Америка, Австралия, социални науки, хуманитаристика

• големите изследователи и автори в областта: Емил Дюркем, Марсел Мос, Клод Леви-Строс, Бронислав Малиновски, Алфред Р. Радклиф-Браун, Франц Боас, Клифърд Гиърц.

Лекция 2. Тема: Принципи и организация на теренната работа: значение, проблеми и предизвикателства.

• основни понятия: включено наблюдение, културен шок, етнографско описание, теория, методи на теренна работа – количествени и качествени, визуална антропология, интерпретация, анализ.

• основни факти и реалии: антрополог, наблюдател/ наблюдение, информатор/ информант, антропологически терен, въпросник, интервю, анкета, теренни бележки, проект, доклад.

• големите изследователи и автори в областта: Марсел Мос, Клод Леви-Строс, Роже Бастид, Бронислав Малиновски, Алфред Р. Радклиф-Браун, Франц Боас, Клифърд Гиърц, Маргарет Мийд, Виктор Търнър, Алан Барнард, Жорж Баландие.

Лекция 3. Тема: Развитие на антропологическото познание. Големите и малките традиции в антропологията.

• основни понятия: научна школа, еволюционизъм, функционализъм, дифузионизъм, релативизъм, културни изследвания, структурализъм, интерпретативизъм, „писане за културите”, феминизъм, марксизъм, пост-структурализъм.

• основни факти и реалии: британска, френска, американска и германска школи в антропологията; скандинавска антропология; антропологията в бившите колонии; антропологията в бившия социалистически лагер.

• големите изследователи и автори в областта: Емил Дюркем, Марсел Мос, Клод Леви-Строс, Бронислав Малиновски, Алфред Р. Радклиф-Браун, Франц Боас, Клифърд Гиърц, Жорж Баландие, Марк Абелес, Херман Баузингер.

Лекция 4. Тема: Понятието за култура – дефиниране и общи характеристики. Изучаване на културата на място.

• основни понятия: култура, културни взаимодействия, инкултурация, модели на поведение, социално/ културно познание

• основни факти и реалии: диваци, варвари, цивилизации (конкретни примери, в зависимост от възможностите за ползване на илюстративен материал), индианци, аборигени, африкански народи (конкретни факти, свързани с възможностите за използване на илюстративен материал)

• големите изследователи и автори в областта: Луис Морган, Лесли Уайт, Рут Бенедикт, Клод Леви-Строс, Клифърд Гиърц, Жан-Лу Амсел, Франсоа Лаплантин.

Лекция 5. Тема: Културното знание: норми, ценности, разбирания. Културни класификации.

• основни понятия: норма, ценност, символ, взаимно разбиране, класификация, светоглед/ „картина на света”

• основни факти и реалии: чистота, замърсяване, опасност, пречистване, табу

• големите изследователи и автори в областта: Емил Дюркем, Мери Дъглас, Ернст Касирер, Виктор Търнър, Мишел дьо Серто.

Лекция 6. Тема: Природа и култура: понятието за адаптация

• основни понятия: адаптация, културен ареал, екология, доместикация, реципрочен обмен, типове поминък, модели на уседналост

• основни факти и реалии: околна среда, разделение на труда, сезонна миграция, земеделски култури, домашни животни, оръдия на труда, орда, номади, уседнали народи, ловци, събирачи, земеделци, пасторалисти

• големите изследователи и автори в областта: Луис Морган, Марвин Харис, Андре Лороа-Гуран, Анри-Жорж Одрикур, Фредрик Барт, Даниел Бейтс, Бърнард Кемпбъл, Асен Баликси.

Лекция 7. Тема: Икономически системи. Производство, потребление и разпределение. Обмен и даруване.

• основни понятия: икономическа антропология, производство, потребление и разпределение, видове обмен, домашна икономика, домакинство, пазарна икономика, социална дистанция.

• основни факти и реалии: кула, дар, милостиня, производство, потребление, търговия, пазар, пари, бартер

• големите изследователи и автори в областта: Марсел Мос, Бронислав Малиновски, Марвин Харис, Маршал Салинс, Морис Годелие, Клод Меясу, Мери Дъглас

Лекция 8. Тема: Език и култура. Социални употреби на езика

• основни понятия: граматика, значение, конотация, хипотеза на Сепир-Уорф, етнография на говоренето, структурна лингвистика, лингвистична антропология, билингвизъм, полиглосия.

• основни факти и реалии: език, реч, общуване, диалект, жаргон, превод, разбиране, креолски езици, езикови съюзи (балкански).

• големите изследователи и автори в областта: Фердинанд де Сосюр, Едуард Сепир, Бенджамин Уорф, Дел Хаймс, Роман Якобсон, Емил Бенвенист, Женевиев Калам-Грийол, Вячесав В. Иванов, В. Н. Топоров.

Практически занимания

Семинар 1. Тема: Писане на анотация и резюме. Научна библиография и цитиране. (След лекция 3)

Семинар 2. Тема: Представяне и дискусия на подготвените анотации по първата задача за самостоятелна работа (анотация на антропологичен филм)

Семинар 3. Тема: Култура, природа и човешки живот (дискусия по предварително зададени въпроси и библиография) (След лекция 6)

Семинар 4. Тема: Писане на реферат и есе (след лекция 7)

Семинар 5. Тема: Представяне на подготвените реферати по третата задача за самостоятелна работа. Междинен тест.

Самостоятелна работа на студентите

( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.)

1. Анотация на антропологичен филм

2. Подготовка за участие в дискусия на тема „Култура, природа и човешки живот” по предварително зададена библиография

3. Подготовка на реферат за дарообмена (в края на първи семестър)

4. Междинен тест

Втори семестър

Лекция 1. Тема: Секс и брак: контролиране на сексуалността. Видове брак и брачен обмен.

• основни понятия: брачен обмен (видове), инцест, екзогамия, ендогамия, полигамия, моногамия, левират, сорорат, локализация на брака (патрилокалност, матрилокалност, билокалност, неолокалност).

• основни факти и реалии: секс, брак, семейство, съпрузи, сексуално съжителство, сватба, зестра, откуп, чеиз

• големите изследователи и автори в областта: Луис Морган, А.Р. Радклиф-Браун, Клод Леви-Строс, Мерилин Стратърн, Франсоаз Еритие, Морис Годелие.

Лекция 2. Тема: Семейство: функции и видове. Организация на семейството и домакинството

• основни понятия: нуклеарно семейство, полигамно семейство, разширено семейство, алиация, афилиация, родствена група, домакинство

• основни факти и реалии: семейство, дом, домашна икономика, деца, родители, баби и дядовци, родство.

• големите изследователи и автори в областта: Луис Морган, Джак Гуди, Мартин Сегален, Мерилин Стратърн

Лекция 3. Тема: Родство и произход. Форми на кръвно родство и унаследяване. Родствена терминология.

• основни понятия: родство, произход, унаследяване, генеалогия, родствени отношения, родствени системи, родствена терминология, клан, линидж, половина, патрилинейност, матрилинейност.

• основни факти и реалии: семейство, баща, майка, син, дъщеря, брат, сестра, брат на майката, ескимоси, ирокези, хавайци, омаха, кроу

• големите изследователи и автори в областта: Луис Морган, А.Р. Радклиф-Браун, Джак Гуди, Мартин Сегален, Мерилин Стратърн, Морис Годелие

Лекция 4. Тема: Личност и индивидуалност: Как се става човек?. Групова индивидуалност. Как се става мъж и жена?

• основни понятия: психологическа антропология, културни модели на отглеждане и възпитаване на децата, личност, индивидуалност, идентичност, инициация

• основни факти и реалии: човек, дете, юноша, пубертет, възпитание, остаряване, мъжко, женско

• големите изследователи и автори в областта: Рут Бенедикт, Маргарет Мийд, Грегъри Бейтсън, Едуард Сапир, Геза Рохайм, Жорж Деверьо, Игор Кон, Франсоаз Еритие.

Лекция 5. Тема: Понятието за жизнен цикъл. Ритуали на жизнения цикъл.

• основни понятия: жизнен цикъл, ритуали на прехода, статус, социална роля, модели на жизнена реализация, възраст, възрастови категории, поколение и социална йерархия

• основни факти и реалии: дете, детство, юноша, пубертет, младеж, мома, ерген, женитба, женен/ омъжена, родители/ деца, старец, старост, смърт

• големите изследователи и автори в областта: Арнолд ван Женеп, Виктор Търнър, Маргарет Мийд, Мартин Сегален, Никол Белмон.

Лекция 6. Тема: Пол и култура: социалното конструиране на пола (джендър). Разделение на труда по пол. Пол и статус.

• основни понятия: джендър, културно конструиране на пола, разделение на труда по пол, хипотеза за силата, хипотеза за поддържане на плодовитостта, хипотеза за взаимното допълване при отглеждането на децата, статус на жените

• основни факти и реалии: мъж, жена, пол, секс, власт, статус, йерархия, сътрудничество, възпроизводство, биология, култура, родителство

• големите изследователи и автори в областта: Симон дьо Бовоар, Маргарет Мийд, Пиер Бурдийо

Лекция 7. Тема: Политика и социално неравенство: егалитарни, йерархични и стратифицирани общества. Каста и класа. Типове политическа организация.

• основни понятия: политическа антропология, социална и политическа организация, неравенство, йерархия, егалитарност, власт, авторитет, политика, солидарност

• основни факти и реалии: орда, племе, шефска организация, вожд, държава, каста, класа, общество.

• големите изследователи и автори в областта: Макс Глукман, Едуард Евънс-Притчард, Луи Дюмон, Фредрик Барт, Жорж Баландие, Марк Абелес.

Лекция 8. Тема: Социален контрол и закон. Правни системи. Решаване на конфликти.

• основни понятия: политическа антропология, социална и политическа организация, социален ред, социален контрол, власт, авторитет, норма, забрана, закон, санкция, видове правни системи

• основни факти и реалии: норма, обичай, закон, забрана, наказание, конфликт, съд, затвор, престъпление.

• големите изследователи и автори в областта: Мишел Фуко, Макс Глукман, Виктор Търнър, Едуард Евънс-Притчард, Луи Дюмон, Морис Годелие

Лекция 9. Тема: Религия и свръхестественото. Антропологически подходи към религията. Култове и ритуали

• основни понятия: религия, антропологични подходи към религията, култ (видове), ритуал, анимизъм, тотемизъм, шаманизъм, мит, политеизъм, монотеизъм

• основни факти и реалии: бог, божество, свръхестествени сили, вяра, храм, свещенослужител, жрец, шаман, поклонничество

• големите изследователи и автори в областта: Едуард Тайлър, Джеймс Фрейзър, Емил Дюркем, Макс Вебер, Виктор Търнър, Ернст Гелнър, Клифърд Гиърц, Роже Бастид.

Лекция 10. Тема: Религия, магия и магьосничество

• основни понятия: религия, магьосничество, видове магия, сакрално, профанно

• основни факти и реалии: религия, магия (видове), баяч, маг/ьосник, бог, божество, свръхестествени сили.

• големите изследователи и автори в областта: Джеймс Фрейзър, Емил Дюркем, Марсел Мос, Мирча Елиаде, Виктор Търнър, Жан Фавре-Саада.

Лекция 11. Тема: Антропологията и модерният свят: приложение на антропологическото знание

• основни понятия: антропология на развитието, модерният свят, световна система, глобализация, миграция, световен глад, глобално затопляне, екология, етнически конфликти, нарастване на населението, технология и модернизация, приложна антропология.

• основни факти и реалии: големият град – мегаполис, рурбанизация, сблъсък на култури, културна промяна в различни общества – пост-колониална система, пост-социализъм, отношения между поколения

• големите изследователи и автори в областта: Имануел Валерщайн, Жорж Баландие, Арджун Ападурай

Практически занимания

Семинар 1. Тема: Подготвяне и представяне на есе върху родството. (След лекция 3)

Семинар 2. Тема: Представяне и дискусия на филм по темата жизнен цикъл и култура. (След лекция 6)

Семинар 3. Тема: Представяне и дискутиране на есе върху значението на антропологията за развитието на съвременното общество. (След лекция 11)

Семинар 4. Тема: Финален тест.

Самостоятелна работа на студентите

( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.)

1. Подготвяне и представяне на есе върху родството

2. Разработване на реферат върху текст или филм по темата жизнен цикъл и култура

3. Подготвяне и представяне на есе върху значението на антропологията за развитието на съвременното общество (в глобален и национален план)

4. Финален тест

Литература по темите:

Задължителна литература:

Монаган, Джон и Питър Джъст. Социална и културна антропология. Много кратко въведение. Изд. «Захарий Стоянов», С. 2005 (278 с.).

Значими имена в антропологията. Съст. М.Елчинова и Цв. Лазова. С., 2004

Значими имена в антропологията -2. Съст. М.Елчинова и Цв. Лазова. С., 2006

Ловци на умове. Лекции по антропология, 1-4 , НБУ, 2001-2003-2008-2010

АВС на етнологията. Т. 1. С., 1996

Мос, Марсел Опит върху дара. С., 1990

Препоръчителна литература:

Дъглас, М. Чистота и опасност.С., 2002

Ериксен, Т.Х. и Ф.С. Нилсен. История на антропологията. С., 2006

В паяжината на смисъла (съст. Борис Николов и Румен Даскалов). София: Лик, 2000.

Търнър, В. Ритуалният процес. С., 1999

Маска и ритуал (И. Бокова, Г. Краев – съст.). НБУ, 1999, София.

Допълнителна литература:

Баландие, Жорж Политическа антропология. С., 2000.

Вебер, Макс Протестантската етика и духа на капитализма. С., 1999 г.

Годелие, Морис. Тяло, родство, власт. София, СУ, 2000.

Гоше, Марсел. Разомагьосването на света. Политическа история на религията. Женифер Хикс, 2001.

Гуди, Джак. Европейското семейство. Лик, С., 2005.

Дюркем, Емил. Елементарни форми на религиозен живот. С., 1996.

Дюркем, Емил. Избрано. ИК “Критика и хуманизъм”, С. 1994.

Евтимов, Иван Въведение в науките за човека, С. 2007 г.

Елиаде, Мирча. Митът за вечното завръщане. С., 1995

Живков, Тодор Ив. Увод в етнологията. Пловдив, 2000

Идеи в културологията. Т. 1, С. 1990

Крейпо, Ричли Х. Културна антропология. София, “ЛиК”, 2000 г.

Леви-Строс, Клод. Дивото мислене. Плевен, 2002

Леви-Строс, Клод. Структурална антропология. ИК “Христо Ботев”, С., 1995

Леви-Строс, Клод. Структура на мита (редактор Любен Сивилов). Изд. “София – С.А.”.

Образът на другия на Балканите. Надя Данова и др.- съст. С., 1995

Радклиф-Браун, А. Структура и функция в примитивното общество. Лик, С., 1997.

Ремонд, Рене. Религия и общество в Европа. Есе за секулаизацията на европейските общества през 19 и 20 в. (1789-1998). Лик, С., 2006.

Фуко, М. Надзор и наказание. Раждането на затвора. София, 1998, Университетско издателство

Списание „Български фолклор” – тематични книжки:

Градът – БФ, 1991

Идентичността - Български фолклор, 1998, кн. 1-2

Град и наследства – Български фолклор, 2004, 1-2

Родова памет и фолклорна култура – Български фолклор, 2005, кн.3

Конструирането на Европа: миграция, европейска интеграция и културна идентичност – Български фолклор, 2009, кн.2

Тодорова, Мария. Балканското семейство. Историческа демография на българското общество през османския период. Изд. Amicitia, 2002, С.

Христоматия по културна антропология – APL376 (И. Бокова – съст.) – Библиотека на НБУ.

Auge, Marc, Jean-Paul Colleyn. L’anthropologie. PUF, 2004, P.

Dictionnaire d’ethnologie et d’anthropologie. Pierre Bonte, Michel Izard. PUF, 2004

Ember, Carlo R. and Ember, Melvin. Anthropology. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1988

Friedman, Johnathan (ed.). Anthropological Theory, London, SAGE, 2001

Kottak, Conrad. Anthropology: The Exploration of Human Diversity. New York, McGraw-Hill, 1991

Kuper, Aadam. Anthropology and Anthropologists: The Modern Brittish School. London, Routledge, 1996

Laplantine, Francois. L’anthropologie. Payot, 1995

Pavanello, Mariano. Fare antropogia.Metodi per ricerca etnografika. Zanicelli, 2009.

Riviere, Claude. Introduction a l’anthropologie. Hachette superieur 2007

Антропологични филми: Жерка (2003), Сурва (2006), Да се влюбиш във вълната (2008) «Карнавал по окситански» и др.

Средства за оценяване:

анотация, дискусия, есе, реферат, тест