OOOK071 Ислямът: култура, политика, религия

Анотация:

Курсът въвежда студентите в основните религиозни, политически и културни понятия на исляма. Лекциите са концентрирани върху историята на зараждането на исляма, разясняване на стълбовете на религията и фундаменталната роля на Корана като двигател на ислямската цивилизация.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите придобиват

знания за:

историческия контекст на исляма;

основни религиозни течения;

структурата и функцията на кораничния текст;

умения

да интерпретират различните проявления на исляма;

критически да анализират процесите и развитието на съвременния исляма.
Предварителни изисквания:

Няма специални изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план

1. Мухаммад и зараждането на исляма. Животът на пророка. Мекански период. Медина и формиране на мюсюлманската общност (умма).

2. Властови структури в класическия ислям. Проблемът за властта: праведни халифи, арабските уммаяди и ислямските аббасиди. Суннити и шиити.

3. Стълбове на вярата. Религиозната практика в исляма: засвидетелстване на вярата, молитва, пост, милостиня, хадж

4. Коранът – предвечното Слово на Аллах. История на текста.

5. Шиитският ислям – теологични и философски аспекти.

6. Ал-Газали и ислямското Средновековие.

7. Джихад и мъченичество. Развитие на идеята за „свещена война”.

8. Ислямът и християнска Европа. Мюсюлманска Испания. Кръстоносни походи.

9. Мюсюлманското изкуство: архитектура и калиграфия.

10.Развитие на мюсюлманското право. Източници на правото. Правни школи.

11. Ислямът и съвременността. Начало на „фундаментализма”. Традиционният ислям като алтернатива.

12. Ислямът и вътрешния път на суфизма.

Литература по темите:

Основна литература на кирилица:

1. Превод на Свещения Коран. Превод: Цветан Теофанов. Благотворителна фондация “Тайба”, София 1999.

2.

3. Большьков, О. Г. История Халифата. 1 , 2 , 3 , Москва, 1989 , 1993 , 1998 .

4. Белев, В. "От модерния към класическия прочит на Корана". В: Ориенталия, 1, 2006, сс.77-98.

5. Ислам. Энциклопедический словарь. Негря, Л. В. (ред.) Москва, 1991.

6. Ислямът. Кратък справочник. Съставител и научен редактор С. Евстатиев. София, 2006.

7. Малинова, М. "Основни принципи в политическата теология на класическия и средновековния ислям". В: Разум, 2, 2002.

8. Михайлов, Д. Ранният ислям. София, 1999.

9. Павлович, П. История и култура на древна Арабия. София, 2001, София 2004.

10. Павлович, П. "Ранната биография на пророка Мухаммад като модел за политическа и общностна идентификация". В: Разум, 1, 2005, сс. 61-103.

11. Павлович, П. "Предислямските арабски княжества между историческата действителност и литературната измислица", част 1. В: Ориенталия, 1, 2006, сс.99-122.

12. Питърс, Ф. Е. Мека. София, Рива, 2005.

13. Теофанов, Цв. Арабската средновековна култура. Т .1 , София, 2001, Т.2, София, 2002.

14. Мубаракфури, Сафи ар-Рахман, Светли страници от житието на Мухаммад, София, 2006, изд. Прозрение-1424, превод: Мариана Малинова.

Литература на западни езици:

1. Кеймбриджска история на исляма - Cambridge History of Islam, v. 1, В наличност в библиотеката на НБУ - линк към електронния каталог

http://qopac.nbu.bg/EOSWeb/OPAC/TitleView/CompleteDisplay.aspx?FromOPAC=true&DbCode=0&PatronCode=0&Language=bulgarian&RwSearchCode=0&WordHits=the%20cambridge%20history%20of%20islam%20vol%201%20a%20the%20central%20islamic%20lands%20form%20pre%20islamic%20times%20to%20the%20first%20world%20war%20ed%20by%20p%20m%20holt%20ann%20k%20s%20lambton%20bernard%20lewis&BibCodes=77863259

2. Bell , R. The origin of Islam in its Christian environment. Edinburgh , 1925 .

www.muhammadanism.org

3. Hitti, Ph. History of the Arabs . L ondon , 1958.

4. Lammens. H. Islam. Beliefs and institutions. Sir E. Denison Ross (Transl.) London , 1929. www.muhammadanism.org

5. Margoliouth. D. The Early Development of Mohammedanism. London , 1914. www.muhammadanism.org

6. The Encyclopaedia of Islam . 1 st Ed. , Leyden , 1913 - 1934.

Средства за оценяване:

тестове