OOOK080 Ключови умения за общуване

Анотация:

Ускореното развитие на информационните технологии и свързаните с тях възможности за визуализиране на познанието извеждат на преден план комуникативната приложност на ‘езика на общуването’, както в личното, така и в публичното пространство. Нашите практически занимания ще бъдат ориентирани към многоканалното естествено общуване, което представлява база за развитие на социални и психологически умения на бъдещия филолог и човек на изкуството, бизнесмен, юрист и политолог, радикално повлияни от започналите през 90те години глобалните промени.

Курсът ‘Ключови умения за общуване’ има за цел да бъде осмислена основополагащата роля на т. нар. ‘фини умения’ (soft skills) за убеждаване в различните социални сфери на влияние. Това ще бъде постигнато чрез разиграването на различни ситуативни роли, уловени в потока на практическо общуване в типични ситуации. Естественото общуване, непосредствено свързано с „тайния код“ на езика на тялото като фундаментален инструмент и филтър на познанието, ще оживее чрез различни сценарии, в тясно взаимодействие с познати норми на реториката.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

 Людмил Дуриданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- придобиват някои фини умения (soft skills) за общуване и гъвкавост на езиковия стил в различни типични ситуации

- могат да играят различни ситуативни роли, при които естественият език и „тайният код“ на езика на тялото се явяват основополагащи за развиване на хуманитарно познание в публичното пространство, изящни изкуства, бизнес интереси, политически партньорства и т.н.
Предварителни изисквания:
Студентите се предполага, че притежават първоначални умения на общуване с български език (и работен английски) и се стремят да осъзнаят собственото си интерактивно поведение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Основни теми и форми на работа:

- Въвеждане на основни понятия и дискутиране смисъла на ключовите умения на естественото общуване за всички специалности (2 часа – лекция и дискусия)

- Въвеждане в основополагащия модел на многоканалното общуване – езикови/извънезикови аспекти при писмено и устно общуване (2 часа – лекция и дискусия)

- Ситуационни аспекти на устното общуване – ролята на „тайния код“ на езика на тялото (1 час – асоциативно насочване към ситуационните аспекти на общуване, 1 час – устни практически упражнения)

- Роля на извънезиковите фактори при устно общуване /тон, жест, интонация, емоционален тембър, ритъм, пространство, време/ (1 час – асоциативно насочване към основополагащи аспекти, 1 час – устни практически упражнения)

- Фини умения за създаване на ‘споделено пространство’ (1 час – асоциативно насочване към основополагащи аспекти, 1 час – устни практически упражнения)

- Дискусия на подбрани сценарии на официално общуване в публичното пространство, открояващи взаимодействието на езикови и извънезикови фактори (1 час – дискутиране и асоциативно насочване към основополагащи аспекти и типични грешки; 1 час – игра на перифразиране на контрастиращите нисък и висок естествен стил на общуване и „тайния код“ на езика на тялото)

- Експанзия на краткия SMS етикет на общуване – визуални измерения („маймуница”, абревиатури, знакови сливания), ритъм („забързаност“, асинхронност) и влияние върху социалната интелигентност на общуващите (1 час – дискутиране и асоциативно насочване към основополагащи аспекти; 1 час – игра на перифразиране на краткия естествен стил на общуване)

- „Свръхкраткото“ представяне на нови идеи (elevator pitch) – фини умения за събуждане на интерес и убеждаване (2 часа – мултимедиална презентация на типични моменти и дискутиране на типични роли и свързаните с тях грешки)

- Групова презентация – представяне на модел на електронно общуване чрез предварително създаден от група студенти уеб форум/блог (на избрана от тях тема) и дискусия на фините умения на естественото общуване (1 час – групова презентация; 1 час – дискусия на типични промени, свързани с новия тип интернетно общуване)

- Естествен подбор на етикет и социална роля на общуване – отграничаване на личното пространство от публичното – дискусия на норми, насочвайки вниманието върху вече разгледаните случаи на естествено общуване (2 часа – дискусия, асоциативно насочвана към типични моменти и детайли)

- Новата емоционална интелигентност и нейните инструменти – психологически и социални фактори (1 час – мултимедиална презентация на типични моменти; 1 час – практически упражнения)

- Избор на езикови и извънезикови средства при участие във формална / неформална дискусия (1 час – спонтанно разиграване на talk show с модератор или интервюиране на политик, заснето с видеокамера; 1 час - анализиране на норми на езиково и извънезиково поведение; граматични и стилови отклонения)

- Редуване на устно общуване за генериране на контакт и писмено краткото представяне на собствена идея или проект /на 20 реда/ (1 час – мултимедийно представяне на основни моменти и социални роли; 1 час – дискусия на интересни отклонения на базата на разиграните роли и написания текст)

- Писмен тест върху дискутираните комуникативни умения (2 часа – проверка на придобити знания посредством въпроси с multiple choice / отворени отговори)

- Презентация на заснета с видеокамера сцена (от 3-4 студенти), придружена от самостоятелен анализ на типични особености (презентацията и дискутираният анализ обобщават придобитите, практикувани през семестъра комуникативни умения)

Литература по темите:

Подбрана литература:

GOLEMAN, DANIEL: Social Intelligence, the New Science of Human Relationships, New York 2006. (= ГОЛМАН, ДАНИЕЛ: Новата социална интелигентност, София 2010) - за тези, които искат да се задълбочат в социалната психология на комуникативните умения

FOWLER, RAMSEY & AARON, JANE: Little, Brown Handbook, New York 2010. (добър наръчник за бизнес етикета на англоезичния свят)

MESSINGER, JOSEPH: Ces gestes qui vous trahissent, Paris 2008. (добър наръчник за френско говорящия свят; Bestseller)

PEASE, ALLAN & BARBARA: The Definitive Book of Body Language, N. York 2004. (= ПИЙЗ, АЛАН & БАРБАРА: Най-новата книга за езика на тялото, скритият смисъл на думите, София 2009)

REIMAN, TONYA: The Power of Body Language, New York 2007. (= РЕЙМАН, ТОНЯ: Езикът крие, тялото разкрива, София 2010) - основно помагало, по което ще работим; моля, набавете си го при възможност.

ROTHSCHILD, NADINE DE: Le bonheur de seduire, l’art de reussir. Le savoir-vivre du XXIe siecle, Paris 2001. (= РОТШИЛД, НАДИН ДЬО: Щастието да ни харесват, изкуството да преуспеем, правилата на добрия тон през XXI век, София 2003)

Средства за оценяване:

Оценката е комбинация от следните компоненти за текущ контрол:

- задължителен тест (с коефициент на тежест 30%)

и

- два от следните компоненти по избор (с общ коефициент на тежест 70%):

+ дискусионно участие с коефициент на тежест 35%

+ самостоятелен проект с коефициент на тежест 35%

+ казус с коефициент на тежест 35%

+ казус с коефициент на тежест 35%

Устен изпит (общо с тежест 70%) - или за повишаване на оценка - ще бъде проведен при липса на двата изборни компонента.

Той ше включва следните два компоненти (по избор):

Първият компонент ще бъде комбинация от:

+ собствен анализ на типична комуникативна ситуация (от взетите по време на курса през семестъра - по избор на студента)

+ анализ на казус (типична комуникативна ситуация - от взетите по време на курса през семестъра - по избор на преподавателя)

или

+ заснемане на малка сценка от 2-3 души /5-10 мин./ с видео камера по собствен избор на студентите, и

+ представянето й като самостоятелен проект с анализ на изпита.

За консултации и възникнали въпроси, моля пишете на duridanov@gmail.com или се свържете с титуляра на 0897-734561.