OOOK090 Размножаването като игра на природата

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основните процеси на образуване на половите клетки при различните царства организми. Разглеждат се и типовете размножаване при прокариотните и еукариотните организми. В няколко лекции се разглеждат и някои етични проблеми при “in vitro” оплождането, клонирането и др.

Знанията, придобити по време на курса ще дадат основа за медикобиологичната копмпетентност на студентите и възпроизводството на видовете.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти:

1) знаят:

Успешно завършилите курса студенти получават основни познания за възпроизводителните процеси при бактериите, растенияте, животните и човека. Придобитите знания им позволяват да разбират важни проблеми и задачи на репродуктивната медицината и изкуственото оплождане.

2) могат:

Успешно завършилите курса студенти могат да се ориентират в съвременните тенденции на развитие на биологичните и медицински науки и да използват придобитите знания в следващите образователни нива.


Предварителни изисквания:
Познания по биология от гимназиалния курс

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса

1. Уводна лекция

2. L1: Кратка история на развитието на биологията

3. L2: Клетката – основна структурна единица на живота

4. L3: Молекулни основи на наследствеността - строеж и функции на ДНК

5. L4: Организация на генетичния материал

6. L5: Мейотично делене на клетката

7. L6: Еволюция на половата система при различните систематични групи

8. L7: Размножаване при бактерии и протисти

9. L8: Размножаване при гъби и растения

10. L9: Размножаване при безгръбначните и гръбначните животни

11. L10: Функциониране на половата система при човека

12. L11: Оплождане при човека. Подвижният сперматозоид.

13. L12: Развитие на плода при човека

14. Тест

15. L13: Оплождане „in vitro”

16. L14:Дилемата «Клониране на хора»

17. L15:Афродизиаците

18. L16: Темата за размножаването в световното културно наследство

Литература по темите:

1. Зоология на безгръбначните животни, Изд. Гера Арт, 2001, Васил Големански,

Мария Шишиньова

2. Зоология на гръбначните животни, Даниело Пешев, Изд. Булвест, 2002

3. Физиология и биохимия на микроорганизмите, Райчо Димков, 1993

4. Физиология човека, Учебник за студенти по Медицина, 2000

5. ДНК – тайната на живота, Дж. Уотсън, Изд. Инфодар, 2004

6. Геномът: Автобиографията на един биологичен вид в 23 глави, Мат Ридли, Изд.

Сиела, 2002

7. Микробиология, Учебник за студенти от ВУЗ, 20085. Генетика на бактериите, Маргарита Пешева, Изд.

Булвест 2000.

8. Генно инженерство, Стефан Дюкянджиев, Самир Наимов, Изд. УИ „Паисий

Хилендарски”, 2007

9. Терминологичен речник по природни науки, Изд. Наука и изкуство, 2007

10. Nature, Периодично научно списание

11. Science, Периодично научно списание

12. The Jornal of cell biology, Периодично научно списание

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ - 2 бр.

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ

Курсова работа

Устно представяне на постер