CSTB117 Рисуване

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните правила при изграждането на рисунка, като важен елемент от обучението на специалисти работещи с компютри. Методиката и последователноста в процеса на рисуване, КОМПОЗИЦИЯ, перспектива, както и закономерностите при светлосенъчното играждане на рисунката.

Разглежданите композиционни форми и прийоми създаващи усещане за движение, оптични ефекти и илюзии, видовете асоциации ще помогнат на студентите свободно да боравят с художествените изразни средства, необходими за работата им в следващите етапи на обучение.

Акцент в този курс се поставя и върху рисунката на човешка глава и фигура. Разглеждания материал ще обогати знанията и уменията на студентите в областа на рисунъчните техники. Те ще могат да работят с различни техники и материали. Ще се запознаят с начините на стилизация и декоративно- плоскостно изграждане.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

 Мария Стойнова-Митева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

знаят и могат

Да изобразяват конструктивно група обекти ( предмети )

в сложно композиционно единство,

така както в черно-бяло, така и в цвят !!
Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания или умения:

• Основни понятия за вярно отразяване на реално заобикалящата ни среда.

• Умения за точни пропорции и съотношения между обектите.

• Усет за цвят и обем

ЦЕЛ: Главна цел на курса е създаването на необходимия минимум от художествени знания и умения, както и изграждането и развитието на естетически възгледи и критерии у студентите, както и прякото им прилагане в работата с графичните компютърни програми.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Упражнение N 1:

Рисуване на човешки череп. Пропорции на черепа.

Учебна задача: Изграждане на рисунка на човешки череп.

Материали: Кадастрон формат 50 х 70 см. Молив.

Упражнение N 2:

Плоскостно (декоративно) изграждане на човешки череп.

Учебна задача: Рисунка на човешки череп изградена чрез стилизация.

Материали: Кадастрон формат 50 х 70 см. Молив.

Упражнение N 3:

Рисунка на фрагмент от класическа гипсова глава.

Учебна задача: Рисунка на фрагмент от гипсова глава с обемно изграждане на светлосянка.

Материали: Кадастрон формат 50 х 70 см. Молив.

Упражнение N 4:

Рисунка на гипсова глава.

Литература по темите:

1. Станев А. , Рисуването, “Народна просвета” , София 1985

2. Соловиев А.;Смирнов П.; Алексеева Е. , Учебна рисунка, “Наука и изкуство” , София 1956

3. Васюцкиий Н. , Золотая пропорция , “МГ” , Москва 1990

4. Кафтанджиев Х. , Визуална комуникация. “Отворено общество” , София 1996

5. Райчев Р. , Комбинаторика. “Народна просвета” , София 1987

6. Пармон Ф.; Кондратенко Т. , Рисунок и графика костюма , “ЛПБО” , 1987

7. Льо Корбюзие . , Модулатор, “БХ” , София 1973

8. Вайл, Херман, Симетрия, “Наука и изкуство” , София 1969

9. Сомов Ю. С. , Композиция в технике , “ИМ” , Москва 1987

10. Bammes G. , Der nachte Mensch , “VEB VERLAC DER KUNST” , Dresden 1982

11. Бёрн Хогарт - Динамическая анатомия для художников

страниц:218 Год издания: 2001

http://allday.ru/index.php?newsid=129633

Средства за оценяване:

В оформянето на оценката участват текущите оценки на пет разработени в работното ателие художествени задачи - 2 през първия семестър и 3 през втория:

Тежестта на отделните компоненти при формирането на оценката в проценти е както следва:

1. хуожествена задача 20%

2. хуожествена задача 20%

3. хуожествена задача 20%

4. хуожествена задача 20%

5. хуожествена задача 20%