CSTB024 Практическо изграждане на пространствени форми

Анотация:

Представения учебен метод за запознаване със стуктурните закономерности В строежа на формите при практическо изграждане на прости геометрични форми И обеми в тримерното пространство, развива образно закономерноститте на основните структурни връзки,както и техните подялби, комбинаторика и трансформации

Като средство в обучението на студентите по формоизграждане, с използване на традиционни материали за конструиране се развива умението за пространствено възприемане на предметната среда, формира се логично мислене и комбинативност

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Румен Райчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти знаят общите принципи на построяване в тримерното пространство на геометрични фигури и техните подялби и трансформации, което е основание за развитие на логичното мислене. В структурното проектиране съществуват преди всичко сигурни количествени възможности, знанието на които обогатяват проектанта със средствата за израз

Студентите могат да построяват пространствени форми, структури и техните подялби на пропорчионални части, необходими условия за развитие на логичното мислене в практиката на компютърното проектиране
Предварителни изисквания:
Студентите да имат общи понятия по геометрия и конструктивни умения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Построяване на куб от листов материал. Обрразуване на пресечен куб. Вписване на равнина в обема на пресечен куб по телесните диагонали на две срещулежащи стени.

Вписване на тетраедър и октаедър в обема на куб. Пропорционални зависимости между геометричните тела.

Разлагане обема на куб на пропорционални части. Чрез сглобяване на частите построяване на комбинации.

Подялба на обема на куб по телесните диагонали и образуване на ромбододекаедър

Образуване на тетраедър или куб по метода на сглобка от листов материал

Построяване на пространствени структури от правилните и полуправилни мрежи.

Образуване на тримерни кръгови структури от части на правилните мрежи.

Трансформация на кръгова структура със запазване на структурните връзки на правилната мрежа от която е получена.

Построяване на додекаедър. Правило за чертане на петоъгълник. Трансформация на додекаедър със запазване на основните структурни връзки.

Построяване на икосаедър. Трансформация на икосаедър в звезден многостен

Построяване на ребрена модулна структура от пресечени кубове във вертикален строеж.

Построяване на модулна структура от два различни модула.Структурата да нараства в три направления.

Литература по темите:

Вайл, Х.,Симетрия "Наука и изкуство" София 1969

Гарднер,М., Математически развлечения - І и ІІ том "Наука и изкуство" София 1978

Райчев,Р. Структурна комбинаторика ИК "Анубис"2002,2009

Wongq W.,Design tridemensionale Corso graduale "Ikon" Milano 1991

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се извършва върху изпълнените от листов материал практически задачи от студента и устно обяснение на средствата и целите на изпълнения проект