CSTB004 Упражнения и проект по структури в програмирането и информационните технологии

Анотация:

Целта на курса е изграждане на теоретични познания относно основните структури в програмирането и информационните технологии. Студентите се запознават с видовете скаларни и структурни данни, алгоритмични структури за управление на решаване на многоцелеви задачи с помощта на компютър и особеностите на алгоритмизацията на проблемите, видовете подпрограми и динамичните структури данни. Изясняват се понятията за въвеждане, обработка и извеждане на данни с използването на различни входни и изходни устройства, а така също същността на подпрограмите и тяхната роля в структурното програмиране. Всичко това се подкрепя с примери, като визуализацията може да бъде реализирана на един от общодостъпните езици като PASCAL, VISUALBASIC, DELPHI или C. По време на упражненията студентите развиват практически умения и натрупват опит в създаването на приложни програми, предназначени за решаването на различни видове задачи. Осъществява се създаването на програмни продукти за решаването на определени от преподавателя конкретни приложни проблеми. Краен резултат от курсовата домашна работата на студента е създаването на завършени програмни продукти със съответната документация. Създава се програма за въвеждане на данни в едномерен или двумерен масив, тяхната обработка в съответствие с конкретното индивидуално задание и извеждането на резултатите на екрана с използване на основните управляващи структури, процедури и функции. На следващия етап се създава приложна програма, предназначена за поддържането на малка база данни. Програмата трябва да осъществява търсене по зададен от потребителя прост и сложен критерий и да извежда резултатите на екрана

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

доц. Ангел Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните структури в програмирането и информационните технологии: видовете скаларни данни и представянето им в структуриран вид, основните алгоритмични структури в програмиране и особеностите на алгоритмизацията на проблемите, особеностите на различните видове подпрограми, динамичните структури данни и тяхното представяне. Важни са и основните знания относно понятията въвеждане, обработка и извеждане на данни с използването на различни входни и изходни устройства и тяхната роля в програмирането.

2) могат:

• Да проектират, създават и оформят приложни програмни продукти, предназначени за решаването на приложни проблеми, свързани с обработката на масиви, разработката на диалогови режими, менюта, приложения за поддържане на малки бази данни и информационно търсещи системи.


Предварителни изисквания:
• Умения за работа в среда на DOS и WindowsФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Упражнение N 1:

Скаларни типове данни. Стандартни скаларни типове: реален, целочислен, булев, символен. Скаларни типове данни, дефинирани от програмиста: изброен тип, ограничен тип.

Упражнение N 2:

Изрази: аритметични изрази, булеви изрази.

Упражнение N 3:

Линейни алгоритмични структури. Въвеждане и извеждане на данни от различни типове.

Упражнение N 4:

Управляваща структура разклонение. Пълна и съкратена форма на условния оператор if-then-else. Вложени условни оператори.

Упражнение N 5:

Многопосочно разклонение превключвател. Оператор case. Организация на превключвател с оператор case. Меню

Упражнение N 6:

Управляваща структура цикъл. Цикли с неизвестен брой повторения: цикъл с предусловие (оператор while-do) , цикъл с пост условие (оператор repeat-until).

Упражнение N 7:

Цикли с известен брой повторения - броячни цикли. Оператор for-to(downto)-do.

Упражнение N 8:

Структурирани типове данни масиви. Деклариране. Обработка: въвеждане и извеждане на стойностите.

Упражнение N 9:

Подпрограми функции. Стандартни функции. Функции, декларирани от потребителя. Дефиниране. Извикване.

Упражнение N 10:

Подпрограми процедури. Стандартни процедури. Процедури, дефинирани от потребителя. Дефиниране, извикване, обмен на данни.

Упражнение N 11:

Съответствие между формални и фактически параметри

Упражнение N 12:

Символни низове, данни тип String.

Упражнение N 13:

Структурирани типове данни. Множества и записи.

Упражнение N 14:

Структуриран тип данни файл.

Упражнение N 15:

Динамични структури данни

Литература по темите:

1. Азълов, П., Златарова, Ф., Информатика с Паскал в примери, тестове и задачи, С., АСИО, 1995.

2. Aлaджeм, M., Пpoгpaмиpaнe нa Пacкaл, С., Texникa, 1985.

3. Аладжем, М., Приложно програмиране с Турбо Паскал, С., Техника, 1993.

4. Ангелов, А., Стоянова, Р., Програмно осигуряване на ЕИМ, С., Техника, 1990.

5. Батанов, Д., Гочев, Г., Хачикян, А., Програмиране и използване на изчислителни системи, С., Техника, 1989.

4. Богумирский, Б., Эффективная работа на IBM PС, П., Питер Пресс, 1996.

7. Георгиева, Ю., Горанова, М., Дамянова, Т., Димитров, А., Програмиране и използване на изчислителни системи, Решени задачи на Паскал, С., ТУ-София, 1993.

8. Георгиева, Ю., Горанова М., Йорданов, И., Малешков, С., Павлова, Р., Ръководство по програмиране I (С), С., , Сиела, 1998.

9. Желев Г., Ангелов А., Програмиране на Паскал I част, С., ЛИДИК, 1999.

10. Желев Г., Ангелов А., Програмиране на Паскал II част, С., ЛИДИК, 1999.

11. Йенсен, К., Вирт, Н., Паскаль Руководство для пользвателя, М. Финансий и статистика, 1989.

12. Йенсен, К., Тониз, Ч., Технология на програмирането, С., Техника, 1987.

13. Мичел, Е., Borland Pascal 7.0 Ръководство на програмиста - част I, С., Нисофт, 1994.

14. Момчев, И., Чакъров, К., Програмиране III (С и С ++), С., Технически университет - София, 1996.

15. Рубенов, Д., Програмни езици Модула-2 и Ада, С., Техника, 1990.

16. Стоянова, Р., Ангелов, А., Ръководство по програмно осигуряване на ЕИМ, С., Техника, 1992.

17. Стоянова, Р., Гочев, Г., Програмиране на Pascal, С. Парафлоу, 1994.

18. Тодорова, М., Програмиране на Паскал, С., 1995.

19. Томас, Р., DOS 6 Бърз справочник, С., Техника, 1993.

20. Уиpт, Н., Aлгopитми + cтpуктуpи дaнни = пpoгpaми, С., Texникa, 1981.

21. Чобанова, Д., Турбо Паскал за начинаещи, С., Кариса, 1994.

22. Щайнер, Й., Юргенсмаер Г., MS-DOS 5.0 PC - Справочник, С., Ню Текник Пъблишинг, 1992.

Средства за оценяване:

Курсова задача - проект 1 част - срок за предаване - 7 седмица

Курсова задача - проект 2 част - срок за предаване - 14 седмица

След подготвянето на частите по задачите, те задължително се предават и се защитават пред водещия преподавател, който ги оценява.

Окончателната оценка се получава от усреднения резултат получен при текущия контрол в двете контролни, оценките на протоколите и резултатите от тестовете и отговорите на въпросите в MOODLE