CSTB003 Структури в програмирането и информационните технологии

Анотация:

Целта на курса е изграждане на теоретични познания относно основните структури в програмирането и информационните технологии. Студентите се запознават с видовете скаларни и структурни данни, алгоритмични структури за управление на решаване на многоцелеви задачи с помощта на компютър и особеностите на алгоритмизацията на проблемите, видовете подпрограми и динамичните структури данни. Изясняват се понятията за въвеждане, обработка и извеждане на данни с използването на различни входни и изходни устройства, а така също същността на подпрограмите и тяхната роля в структурното програмиране. Всичко това се подкрепя с примери, като визуализацията може да бъде реализирана на един от общодостъпните езици като PASCAL, VISUALBASIC, DELPHI или C.

По време на упражненията студентите развиват практически умения и натрупват опит в създаването на приложни програми, предназначени за решаването на различни видове задачи. Осъществява се създаването на програмни продукти за решаването на определени от преподавателя конкретни приложни проблеми.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

доц. Ангел Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните структури в програмирането и информационните технологии: видовете скаларни данни и представянето им в структуриран вид, основните алгоритмични структури в програмиране и особеностите на алгоритмизацията на проблемите, особеностите на различните видове подпрограми, динамичните структури данни и тяхното представяне. Важни са и основните знания относно понятията въвеждане, обработка и извеждане на данни с използването на различни входни и изходни устройства и тяхната роля в програмирането.

2) могат:

• Да проектират, създават и оформят приложни програмни продукти, предназначени за решаването на приложни проблеми, свързани с обработката на масиви, разработката на диалогови режими, менюта, приложения за поддържане на малки бази данни и информационно търсещи системи.


Предварителни изисквания:
Умения за работа в среда на DOS и WindowsФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Видове и типове данни и структури

1.1. Скаларни типове данни

1.2. Структурирани типове данни

1.3. Аритметични изрази

1.4. Булеви изрази

2. Алгоритмични структури 1 част

2.1. Линейни структури

2.2. Въвеждане и извеждане на данни от различните типове

3. Алгоритмични структури 2 част

3.1. Управляваща структура разклонение

3.2. Многопосочно разклонение двоично дърво и превключвател..

4. Алгоритмични структури 3 част

4.1. Многопосочно разклонение Оператор case.

4.2. Организация на превключвател с оператор case. Меню

5. Алгоритмични структури 4 част

5.1. Управляваща структура цикъл с предусловие.

5.2. Управляваща структура цикъл с постусловие.

6. Алгоритмични структури 5 част

6.1. Цикли с известен брой повторения - броячни цикли.

7. Структурирани типове данни 1 част

9.1. Едномерен масив

9.2. Двумерен масив

9.3. Обработка на едномерни и двумерни масиви

8. Видове подпрограми 1 част

8.1. Стандартни функции

8.2. Функции, дифинирани от потребителя

9. Видове подпрограми 2 част

9.1. Стандартни процедури

9.2. Процедури, дефинирани от потребителя.

10. Параметри

10.1. Формални параметри

10.2. Фактически параметри

10.3. Параметри, предавани по стойност.

11. Структурирани типове данни 2 част

11.1. Символни низове

11.2 Данни тип стринг

11.3 Множества

11.4 Данни тип запис

12. Структурирани типове данни файл 3

12.1. Типизирани файлове

12.2. Текстови файлове

13. Динамични структури данни 3

13.1. Променлива тип указател

13.2. Списък

13.3. Стек

13.4. Опашка

Литература по темите:

Литература по темите:

Основна литература:

1. Желев Г., Ангелов А., Програмиране на Паскал I част, С., ЛИДИК, 1999.

2. Желев Г., Ангелов А., Програмиране на Паскал II част, С., ЛИДИК, 1999.

3. Азълов, П., Златарова, Ф., Информатика с Паскал в примери, тестове и задачи, С., АСИО, 1995.

4. Aлaджeм, M., Пpoгpaмиpaнe нa Пacкaл, С., Texникa, 1985.

5. Аладжем, М., Приложно програмиране с Турбо Паскал, С., Техника, 1993.

6. Ангелов, А., Стоянова, Р., Програмно осигуряване на ЕИМ, С., Техника, 1990.

Допълнителна литература:

1. Батанов, Д., Гочев, Г., Хачикян, А., Програмиране и използване на изчислителни системи, С., Техника, 1989.

2. Богумирский, Б., Эффективная работа на IBM PС, П., Питер Пресс, 1996.

3. Георгиева, Ю., Горанова, М., Дамянова, Т., Димитров, А., Програмиране и използване на изчислителни системи, Решени задачи на Паскал, С., ТУ-София, 1993.

4. Георгиева, Ю., Горанова М., Йорданов, И., Малешков, С., Павлова, Р., Ръководство по програмиране I (С), С., , Сиела, 1998.

5. Йенсен, К., Вирт, Н., Паскаль Руководство для пользвателя, М. Финансий и статистика, 1989.

6. Йенсен, К., Тониз, Ч., Технология на програмирането, С., Техника, 1987.

7. Мичел, Е., Borland Pascal 7.0 Ръководство на програмиста - част I, С., Нисофт, 1994.

8. Момчев, И., Чакъров, К., Програмиране III (С и С ++), С., Технически университет - София, 1996.

9. Рубенов, Д., Програмни езици Модула-2 и Ада, С., Техника, 1990.

10. Стоянова, Р., Ангелов, А., Ръководство по програмно осигуряване на ЕИМ, С., Техника, 1992.

11. Стоянова, Р., Гочев, Г., Програмиране на Pascal, С. Парафлоу, 1994.

12. Тодорова, М., Програмиране на Паскал, С., 1995.

Средства за оценяване:

Средства за текущо оценяване:

1. Компютърен тест основни управляващи структури - 7 седмица

2 Компютърен тест процедури и функции на потребителя - 14 седмица