GENB017 Въведение в икономиката

Анотация:

Въвеждащ в икономическата наука двусеместриален курс. Изгражда системни знания за развитието на философията и аналитичната техника на икономическата теория и нейното практическо приложение. Курсът разкрива плурализма и приемствеността на икономическите възгледи, тяхната връзка с икономическо развитие и промените в икономическата среда. Има за цел, чрез структурирано познание да обучи студентите в основните категории, понятия и реалии и основните парадигми в икономическия анализ, във връзката им с общите такива в социалните науки като цяло. В него се изяснява съдържанието на ключовите термини, понятия и инструментариум, с които борави икономическата наука днес и които са резултат на вековното й развитие и усилията на голям брой мислители.

Курсът има за цел да запознае студентите с откъси от оригинални текстове на предвидените в учебната програма автори, както и има амбицията студентите да са в състояние след завършването му да прилагат научните системи и концепции, познати им от курса в практически изследвания върху икономическото поведение и политика. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за самостоятелна и практическа работа, за дискусии, дебати по научни и научно-популярни текстове. Важно място в дидактическата постановка на курса заема създаването на умения в студентите за писане на научен текст от полето на икономиката. Затова е избрана и техниката дескриптивния икономикс при формирането на съдържанието на курса.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? категориалния и аналитичен апарат на икономическата наука

? механизмът на научния исторически прогрес (включително приествеността и революционните изменения) в предмета и методите, използувани в икономическата наука

? интелектуалните, културните и материалните сили, формирали историческото развитие на икономическата наука

? най-важните научни приноси в икономиката

2) могат:

? да локализират и използват в интернет и библиотебните ресурси оригинални икономически научни и научно-популярни текстове, да идентифицират и разбират различията в методите, които се използуват за икономическия анализ в тях

? да придобият културна и икономическа грамотност за писането на научен икономически текст.

? Да анализират и създават самостоятелно научен текст от полето на икономическата наука

? Да прилагат правилно понятията, категориите, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания при анализ на икономически факти, поведение и политика; да разпознават основните техники на икономическия анализ и писане на научен икономически текст.
Предварителни изисквания:
НЯМА.

За провеждане на практическите занимания са необходими: регистрация на студентите в Мудъл (моля студентите да се регистрират с трите си имена,изписани на кирилица (!) и видим факултетен номер) и в Библиотека на НБУ.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първи семестър

Лекции първи семестър

Лекция 1 Тема Методология и философия на икономическата наука. Определения на икономическата наука – 2 ч.

• основни понятия: знание, система, структура, функция

• основни факти и реалии: икономика, благо, стока, богатство,

• големите изследователи и автори в областта Morris Silver, Йозеф Шумпетер, Джон Кенет Гълбрайт, Фридрих Август фон Хайек.

Лекция 2. Тема Въведение в икономиката като морална наука и стопанска практика. Естествена и неестествена икономика.- 2 ч.

• основни понятия: човек, семейство, труд, собственост, етика, морал, индивид

• основни факти и реаялии: икономика, Платон, Аристотел, , домашно стопанство, размяна – еквивалентна и не еквивалентна, икономика основана на размяната, пари, функции на парите, пазарни структури, икономиката като морална наука и стопанска практика

• големите изследователи и автори в областта: Terence Irwin Богдан Богданов, Morris Silver, Йозеф Шумпетер

Лекция 3. Тема. Въведение в икономиката като морална наука и стопанска практика. Основният проблем: стойността. Проблемът с лихвата. Основи на нормативно-етичната концепция в икономическия анализ. 2 ч.

• основни понятия – собственост, стратификация, неравенства, общество, норма

• основни факти и реалии - Аристотел ,Свети Тома Аквински, обмен, стойност, лихва, пари

• големите изследователи и автори в областта – Fr. Joseph Owens, Kosman, L.A., Богдан Богданов, Йозеф Шумпетер, Цочо Бояджиев

Лекция 4. Тема Въведение в икономиката като наука, основана на естественото право. Количественият анализ.

• основни понятия – човек, индивид, държава,регулация

• основни факти и реалии – ренесанс, егоизъм, обмен, пазар, търговия, конкуренция, меркантилизъм, физиократизъм, парадоксът на стойността

• големите изследователи и автори в областта Фердинандо Галиани, Дж. Бентам, Томас Мън, Ричард Кантилон

Лекция 5. Тема Класическа икономическа теория. От моралната философия към политическата икономия. Акцентът е върху производството. Адам Смит и неговите най-близки последователи

• основни понятия- Човек, отношения, Действие, дейност, морал, ценност, информация

• основни факти и реалии- пазар, производство, потребление, разпределение, търсене, предлагане, труд, разделение на труда, икономически човек, конкуренция, (съвършена конкуренция) абсолютни предимства,

• големите изследователи и автори в областта- Адам Смит, Жан Батист Сей, Дейвид Рикардо, Томас Робърт Малтус

Лекция 6. Тема Въведение в икономиката като рационална наука за егоистичното индивидуалистично поведение.

• основни понятия - Човек, субект, поведение

• основни факти и реалии- нужда полезност, благо, ценност, удовлетворяване на потребностите, цели на стопанската дейност, маржинализъм, маржинален анализ,

• големите изследователи и автори в областта – Леон Валрас, Уйлям Стенли Джевънс, Карл Менгер, Вилфредо Парето

Лекция 7. Тема Рационалната наука „печели” битката. Отказът след Маршал от „икономиката като морална наука”. Математиката е победител. Неокласическият икономикс.

• основни понятия – ценност, отношения

• основни факти и реалии неокласически икономикс, еластичност, Алфред Маршал, фактори и субекти на стопанската дейност

• големите изследователи и автори в областта - Алфред Маршал, Артър Пигу

Лекция 8. Тема Въведение в микроикономиката на пазара.

• основни понятия – отношения, функция, избор, отношения, функция, организация, избор

• основни факти и реалии – понятие за пазар, функции на пазара, пазарна конкуренция, пазарен монопол, монополистична конкуренция на пазара, еластичност, пазарни модели, стоки и пари, търсене и предлагане, равновесие и неравновесие. Общо и частично равновесие, динамика

• големите изследователи и автори в областта: Адам Смит, Дейвид Рикардо, Карл Маркс, Алфред Маршал, Дж. Хикс

Лекция 9. Въведение в теорията на капитала

• основни понятия - структура, функция, организация, неравенства, конфликт, Труд, собственост, стойност, зависимост

• основни факти и реалии – капитал, видове капитал, структура и състав на капитала, подвижен(пазарен, търговски) капитал, фирма, корпорация

• големите изследователи и автори в областта– Франсоа Кене, Ан Робер Тюрго, Карл Маркс, Фернан Бродел

Лекция 10. Тема. Въведение в изучаването на финансовата сфера. Финансова система. Количествената теория на парите

• основни понятия: Човек, индивид, субект, управление, лидерство, структура, функция, организация

• основни факти и реалии- макроикономическо равновесие, Пари, Паричен стандарт Лихва, Акции, Облигации, Фондова борса, Банка, Инфлация, Дефлация

• големите изследователи и автори в областта Ирвинг Фишер, Милтън Фридман.

Практически занимания първи семестър

Семинар 1. Тема Фактори и субекти на икономиката според представителите на етичната икономическа интерпретация. Поведението на икономическите субекти. 2 ч. Дискусия

Семинар 2. Тема Загадката на капитала от Ернандо де Сото. .(Либерализмът, идеи за свободното общество”изд. на НБУ, 2007, с. 306-316, 2 ч. Дискусия на основата на текста.

Семинар 3. Презентации. Тема Същност на икономическия човек, Презентации и обсъждане на студентски писмени работи (реферати) – 2 ч.

Семинар 4. Тема Свободният пазар 2 ч. Дискусии на основата на резюмета на Невидимата ръка на пазара на Адам Смит или на „Свободният пазар” от Мъри Ротбард.(Либерализмът, идеи за свободното общество”изд. на НБУ, 2007, с. 265-270

Семинар 5. Презентации Тема Икономическо благо и неговите свойства, Презентации и обсъждане на студентски курсови работи – 2 ч.

Бел. Презентация и работа с Power Point. Презентацията е форма на публично представяне на научен текст или проблем. Презентация и работа с Power Point има за цел да подпомогне устното изложение, а не да бъде заместител на лекция.

Самостоятелна работа на студентите

( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.)

1. Същност на икономическия човек – реферат

2. Икономическо благо и неговите свойства – курсова работа

3. Невидимата ръка на пазара от Адам Смит или Свободният пазар” от Мъри Ротбард - резюме

Бел. Курсовата работа (или научно есе) представлява представяне на научен проблем на базата на самостоятелно проучена от студента литература. Тя трябва да покаже, че студентът е овладял определени знания от дадена научна област, че знае кои са най-важните публикации в тази област, че разбира и владее основните научни понятия в областта и че може да си създаде самостоятелна преценка за относителната стойност на разглеждания проблем в науката и на предлаганите негови решения. Курсовата работа (или научното есе) трябва да съдържа най-малко две цитирания. Изготвянето на курсова работа (или научно есе) предполага умения за изготвяне на научна библиография и за правилно цитиране. Обемът на курсовата работа (или научно есе) е от 5 до 15 страници

Анотацията (или резюме) представлява кратко вярно представяне на съдържанието на даден научен текст. Изготвянето на анотация (или резюме) предполага добро познаване и разбиране на представяните научен текст и изисква способност за разграничаване на важното от маловажното, както и способност за кратко и точно изразяване. Анотацията и резюмето се различават само по обем – в общия случай анотацията обхваща една трета страница, а резюмето половин страница. Анотация и резюме се пише за статия (21 стр.), студия (22-99 стр.), научна монография/книга (над 100 стр.),

Рефератът представлява „подробна анотация” на научен текст – статия, студия или монография. Целта на реферата е да представи вярно съдържанието на текста като за разлика от анотацията и резюмето, той трябва да съдържа използваните от автора понятия и дадените от автора дефиниции на тези понятия. Изготвянето на реферата предполага детайлно познаване и разбиране на представяния текст, способност за различаване и правилна употреба на научни понятия и способност за самостоятелно осмисляне и предаване на научни идеи. Обемът на реферата е от 5 до 10 страници

Втори семестър

Лекции втори семестър

Лекция 1. Тема. Исторически типове стопанства. Икономическа система

• основни понятия – система, структура, регулация, държава

• основни факти и реалии: натурално, пазарно, командно-административно, постиндустриално стопанство

• големите изследователи и автори в областта Фернан Бродел, Джон Кенет Гълбрайт, Е. де Сото, Дж. Стиглър,

Лекция 2. Тема Съвременна макроикономика. Проблемът за икономическия растеж и икономическите кризи. Кейнсианската революция. Икономическа (макроикономическа) динамика

• основни понятия: промяна, развитие, избор

• основни факти и реалии: мултипликатор, национален доход, склонност към потребление, безработица, инвестиции, икономическа криза, икономически растеж.

• големите изследователи и автори в областта- Джон Мейнард Кейнс, Джоан Робинсън

Лекция 3. Тема Въведение в еволюционния икономикс. Историята печели „последната битка” в икономическата методология и анализ?

• основни понятия: промяна, развитие, Власт, институция, управление, лидерство, норма, ред, регулация, държава

• основни факти и реалии икономически растеж, показатели на икономическия растеж, цикличност, икономически кризи, икономическа конюнктура

• големите изследователи и автори в областта- Фридрих Лист, Фернан Бродел, Семьон Кузнец, У.У.Ростоу, Н.Д. Кондратиев

Лекция 4. Тема Неоинституционализъм. Макроикономика върху неоинституционалната теория

• основни понятия – институция, общество, норма, закон, информация, собственост

• основни факти и реалии – транзакционни разходи, транзакционен сектор, фактори на икономическия растеж, асиметрична информация

• големите изследователи и автори в областта- Дъглас Норт, Робърт Фогел

Лекция 5. Тема Неоинституционализъм. Микроикономика върху неоинституционалната теория. Теория на фирмата. „Краят” на егоизма? 2 ч.

• основни понятия – институция, общество,

• основни факти и реалии- организация, фирма, транзакционни разходи, екстерналии (положителни, отрицателни), вътрешни и външни институции, социална функция на фирмата, социално счетоводство, екологично счетоводство, етичен отчет на фирмата

• големите изследователи и автори в областта – Роналд Коуз, Оливър Уйлямсон, Роб Грей

Практически занимания втори семестър

Семинар 1. Тема. Френски еволюционен икономикс – дискусия, 2 ч

Семинар 2. Тема. Икономически растеж Цикли, кризи, икономическа конюнктура - дискусия2 ч

Семинар 3. Тема Нео-институционализмът - перспективи за създаването на нова теория, Презентации и обсъждане на студентски реферати – 2 ч.

Семинар 4. Тема Природата на фирмата 2 ч. обсъждане на студентска самостоятелна работа – резюме. Презентации и обсъждане

Семинар 5. Тема Държава и пазар: взаимодействие и граници Дискусия– 2 ч.

Самостоятелна работа на студентите

( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.)

1. Нео-институционализмът - перспективи за създаването на нова теория – реферат

2. Какво представлява икономическата криза – курсова работа

3. Природата на фирмата от Роналд Коуз - резюме

Литература по темите:

Литература

Основна книга на курса

Нешева-Кьосева, Н., Икономически теории. Еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация. Издателство на НБУ, 2010,

За фундаментално изучаване на икономиката и подготовка на самостоятелната работа на студентите се препоръчват следните оригинални произведения и/или части от тях, на най-значимите икономисти в историческото развитие на икономиката

1. Адам Смит, Богатството на народите, ИК "Рата" София 2006/ Фабриката за карфици, Невидимата ръка (В Либерализмът, идеи за свободното общество, изд. на НБУ, 2007, с. 197-208)/ Кьосева, Н., Икономически теории. Еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация, НБУ 2009 – Из Богатството на народите – с. 96-110); Резюмета на Богатството на народите - http://bg.wikibooks.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5

2. Жан Батист Сей „Какво представлява производството” В Кьосева, Н., Икономически теории. Еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация, НБУ 2009

3. Кейнс. Дж.М. Обща теория на заетостта, лихвата и парите, С. 1993/

4. Кьосева, Н., Икономически теории. Еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация, НБУ 2009 Из Обща теория на заетостта, лихвата и парите, с.272-284)

5. Алфред Маршал, Из съдържанието на Принципи на политическата икономия, В Кьосева, Н., Икономически теории. Еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация, НБУ 2009, с. 205-225)

6. Гълбрайт, Дж. К. Икономическата наука в перспектива. – София: “Хр. Ботев”, 1996

7. Фридман, М. Немирството напарите – София: Дамян Яков, 1998.10. Фридман, М., Р. Фридман Свободата на избора. - София: Дамян Яков, 1996.

8. Светла Тошкова, .Христоматия по история на икономическите теории, София Издателство на УНСС Стопанство,2005

8. Либерализмът, идеи за свободното общество, изд. на НБУ, 2007

9. Роналд Коуз Природата на фирмата . електронен ресурс

За подготовка на практическите занятия се препоръчват:

10. Кьосева, Н., Икономически теории. Еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация, НБУ 2009.

11. Световен речник по Икономикс т.I и II. Изд.”Делфин прес”, Бургас, 1992

12. Т. Бухолц Живи идеи от мъртви икономисти, , Изд.”Христо Ботев”, С.,1993.

13. Аникин, А., Младостта на науката, С. 1978,

14. Бекярова, К., Б. Велев, И. Пипев, Икономически теории. Икономическата мисъл от древността до наши дни,

15. Тошкова, С., Икономическите алтернативи

16. Тошкова, С, Икономически теории, учебник за дистанционно обучение на НБУ.

17. Нобелови лауреати. Енциклопедичен справочник.

18. Савов, Ст., Теории за пазарното стопанство. С. 1992

Литература на курса

19. Шумпетер, Й. История на икономическия анализ І том. – София: Прозорец, 1998.

20. Шумпетер, Й. История на икономическия анализ ІІ том. – София: Прозорец, 1998.

21. В. Гертых, Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского Вопросы философии.— 1994.— №1. Статия. В системата Мудъл

22. James E. Alvey, Аn introduction to economics as a moral science

23. Saint Thomas Aquinas: On The Principles Of Nature Translated by Gyula Klima

24. Вебер, Макс, Протестантската етика и духът на капитализма.

25. Walras, L., Elements of Pure Economics

26. Wiser, F., Natural Value,

27. Coase, Ronald, The Problem of Social Costs

28. Letwin, W., Origins of Scientific Economics

29. Митчел, У., Экономические циклы, М. 1984,

30. Malthus, T. R., An Essay of Population,

31. Marshal, A., Principles of Economics

32. Say, J. B., Treatise on Political economy or Production, Distribution and consumption of Wealth.

33. Smith, Adam, The Wealth of Nations,

34. Friedman, Milton, A Monetary History of the United States 1867-1960

35. Шумпетер, Дж., История на икономическия анализ, т.І.,

36. Хансен, А., Экономические циклы и национальны доход, М. 1959,

37. Hollander, Samuel, The economics of David Ricardo

38. Hicks, J. R., Capital and Growth

39. History of Political economy – v. IV (за маржиналистката революция)

40. The New Palgrave, A Dictionary of Economics.

41. M. Silver, The State as a Firm: Economic Forces in Political Development, Kluwer Academic Publishers, 1979 (with Richard D. Auster)

42. Terence Irwin, Aristotle's Nicomacvhean Ethics (Translation with commentary). (Hackett, 1986)

43. http://bussines.baylor.edu

44. http://econbook

45. http://econ.asu.ru/lib/economics/other/lit.html

Средства за оценяване:

Първи семестър

1. УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ a % - 10

2. ПИСМЕНИ РАБОТИ (анотация, резюме, реферат, курсова работа, презентация и др.) b % - 30

3. ТЕСТОВЕ c % - 10

Втори семестър

1. УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ d % - 10

f % -10

2. ПИСМЕНИ РАБОТИ (анотация, резюме, реферат, курсова работа, презентация и др.)e % - 30

3. ТЕСТОВЕ f % - 10

УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО СТУДЕНТ МОЖЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ФИНАЛЕН ИЗПИТ ИЛИ ОТ ЧАСТ ОТ ФИНАЛНИЯ ИЗПИТ:

Оценката може да бъде оформена както само въз основа на текущия контрол, така и само въз основа на финалния изпит. Студентът може да получи оценка от курса само въз основа на текущия контрол, ако:

1. през двата семестъра е положил изискуемите форми на текущото оценяване и има общо постижение при оценяването им над 60% (при 91- 100% = отличен при оценяване в проценти) и, ако студентът приема получената чрез текущ контрол оценка да бъде крайната му оценка по курса.

2. Ако студентът е изготвил практическо задание с особено високи качества и достойнства, което показва несъмнено, че владее на много високо равнище проблематиката на курса и притежава необходимите умения за прилагането й в практическата работа.

ФИНАЛЕН ИЗПИТ:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДГОТВЕНА ПИСМЕНА РАБОТА: t % 20

УСТЕН ИЗПИТ: u% 0

ТЕКУЩА ОЦЕНКА: v% 60