GENB039 Български език - четене и писане

Анотация:

Курсът има ясно изразен практически характер.

Практическата цел е повишаване на уменията на студентите да четат с разбиране; да умеят да анотират, да резюмират, да цитират, да изготвят правилно библиография и да се упражняват в писане на различни жанрове есета и/или журналистически жанрове.

Средствата за постигане на целта са: много кратко запознаване с различни техники на четене и упражнения, които биват оценявани с текущи оценки;

писане на анотация, резюме, съставяне на библиография, писане на различни жанрове есета, сред които научното есе (с цитиране и цитирана литература) има важно място; писане на текстове от различни журналистически жанрове.

Насочен е към студенти от всички специалности в университета и голямата му цел е повишаване на езиковата и интелектуалната култура и умения на студентите.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

проф. Мони Алмалех  д.н.
доц. Едвин Сугарев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: има различни техники на четене; има различни видове есета; писането на анотация и резюме е трудна, но постижима дейност, която изисква четене с разбиране, филтриране на подробностите и извличане на най-важното, „мъките на словото” при писане; в научното есе се цитира и цитираната литература се дава по определени нормативни начини.

2) могат: да ползват различни техники на четене, при които се постига по-добро разбиране на текста; да пишат поне два вида есета или журналистически жанрове; да могат да пишат анотация и резюме според изискванията в указанията към 60-часовите курсове; да умеят да цитират в научно есе и да подреждат правилно цитираната литература в библиография.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Преговор на училищната граматика на български език – Части на речта, Части на изречението – 4 ч.

2. Четене – Защо да четем

2.1. Как разбираме съдържанието на изреченията?

- Ключови думи

- Наречията, като свързващи поредица от изречения

- Изреченска структура – Подлог и сказуемо

- Нова и стара информация в изречението

- Контекст

- Повтарящи се елементи

- Връзки с други текстове, четени по-рано

- Текстови компоненти

- Подреждане на текстовите компоненти

- Видове текст – научен, журналистически, административен, художествен, разговорен, електронен

- Жанр – статия, студия, монография;

- Видове книги – монография, сборник със статии; годишник

- Теми и подтеми

- За какво разказва един текст – основна и второстепенни идея

- четене и умора

- навици за четене

- четенето като комуникация

- методи на четене

2.2. Методи за четене (Култура на четене/ Ефективност на четенето)

- четене дума по дума - четене на блокове от думи едновременно

- четене наум, като изчитаме всяка дума, с пауза – четене на група думи наведнъж, без паузи

- неефективно движение на очите – ефективно движение на очите

- четене „на глас” – мълчаливо четене

- „връщане назад” (повторно четене) - метод за бавно и бързо четене

- концентрация при четене – вътрешни и външни фактори за по-добра концентрация

- линеен начин на четене – „сканиране” на ключови елементи от структурата на текста

- уместност на скоростното четене при запаметяване; цели на четенето

- четем механично - задаваме си въпроси, когато четем

- декодиране на дефинициите в текста

- търсене в речник на всички думи, които не зная

- схеми / матрици на поднасяне на информацията

- сценариите като последователните действия

- образци – модели, стандарти на живот,

- модели на провеждане на някакво събитие, на поведение, на взаимоотношения

- предвиждане смисъла на текста на базата на заглавието

- съотнасяне на информацията от текста с моите знания

- преразказване на текста със свои думи и с термини от текста

- обобщаване на текста, идентифициране на основната и второстепенните идеи

- схематично предаване на идеите на текста – по структура и логика (резюме, анотация, реферат)

- Стратегии за минимални усилия при четене - какво искам да знам; в каква дълбочина искам да проуча материала; подчертаване и водене на бележки; четене за удоволствие, четене за критика, четене за учене; четене без пропуск – правене на собствено съдържание; използване на речник.

- Усилие при четене - Усилията да разберем какво е написано развиват духовното в нас. Докато чета, трябва да направя усилие да открия корените. Четем на езика на клоните, но трябва да намерим и видим корените. Това усилие развива. Усилията да разберем какво е написано, въпреки, че човек не разбира, е това, което води до разбиране.

- Моето дете не иска да чете

- Как да четем договори?

- Петър Дънов какво казва за разбирането - Азбука на разбирането -Рилска беседа,24.07.1938 – любовта

3. Писане – с практически упражнения от студентите

- резюме, анотация, реферат, курсова работа – практическо обучение в тези жанрове

- видове есета: писане на различни видове есета

- видове журналистически жанрове – информация, репортаж, интервю, коментар. При желание – опит от студенти да напишат информация, интервю.

Литература по темите:

Данчо Господинов,. Есе. Правила и модели за писане. Критерии за оценяване. КК „Труд”, София, 2000.

Иван Димов, Анета Петкова. Как да (не) четем обявата за работа. http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=913996

Мони Алмалех, Живко Бояджиев, Моско Москов. Увод в езикознанието. Помагало за студентите филолози. КК „Труд”, 2000. (За преговора)

Стефка Петрова. Българска граматика. Поредица „Научи сам”. Издателство SKYPRNT, 2009. ISBN 978-954-390-029-9. Цена 5 лв.

"Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила" Издателство: Просвета ISBN: 9789540126043, първо издание, 2011. 176 стр. Цена: 9 лв.

Весела Кръстева. Досадните правописни грешки. „Маре – Мирчо Кръстев”, София, 2011.

Весела Кръстева. Нетърпимите граматически грешки. „Маре – Мирчо Кръстев”, София, 2011.

Четене

Ключови понятия: Четене и четене с разбиране. http://keycompetenceskit.eu/kck/bg/m1unit4.html

Допълнителна литература

Богдан Богданов. Четенето, читателят и другите. http://bogdanbogdanov.net/pdf/24.pdf и коментарите към този текст във форума на проф. Богдан Богданов.

Диана Игнатова. Четене и специфичните му нарушения. Издателство „Парадигма”, София, 2009.

Литературата, № 7. Издание на Факултета по славянски филологии. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2011, № 7 – с. 3-215

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ РАБОТИ

1. анотация/резюме

2. реферат/курсова работа/научно есе

3. различни жанрове есета и/или журналистически материали

ТЕСТОВЕ

тест върху части на речта и части на изречението