MODB201 Основи на дизайна - II част

Анотация:

Този курс на програма „Мода” запознава студентите със спецификата и основните проблеми на структурата на формите, строеж, сравнение, класификация и развитие. Изучава различни методи на моделиране и проектиране в дизайна на аксесоари, текстил и облекло, използвайки въображаеми и природни форми. На основа на базова композиция се интерпретират различни категории форми.

Разглеждат се връзките в комбинаториката на дизайна, модулните композиции, зависимостите между конструкция, цвят, структура, ритъм, линия и движение на формата. Подборът на изразни средства и материали, конструирането и композирането като част от дизайнерското проектиране. Лекциите са съпроводени с практически упражнения.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Емилия Панайотова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

знаят:

Да дефинират видовете форми, композиции и тяхното построяване и употреба при дизайнерското проектиране. Знания основополагащи за формообразуването, колорита и повърхностите и значението им в дизайнерската професия.

могат:

Да проектират като използват различни категории форми

Способност за подбор на основни изразни средства и материали в съответствие с конкретен проект.

• Способност за творческа интерпретация и абстракция на дадености от природната или изкуствена околна среда


Предварителни изисквания:
От студентите се изисква да имат интерес към дизайна – облекло, текстил, аксесоариФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Дизайн проектиране

2.Организация на плоскост с подобни елементи.

3.Организация на плоскост – контрасти

4.Създаване на центрична ситуация. Начини за акцентиране в реда на подобия

5. Текущо оценяване

Анализ на студентските работи

6.Конструктивизъм в дизайна - конструктивни елементи

7.Функционализъм в дизайна

8.Обемно-пространствени форми в дизайна - връзки между формите

9.Обемно-пространствени форми - структури

10.Текущо оценяване

Анализ на студентските работи

11.Комбинаториката в дизайна

12.Модул, модулно изграждане.

13.Комбинаторика на правилните мрежи

14.Проект - модулна композиция

15.Текущо оценяване (семестриална оценка)

Литература по темите:

Пенева-Сотирова, Д., Композицията в дизайна на облекло, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2012

Райчев, Р., Структурна комбинаторика. София, Терзиев и синове, 1995.

Райчев, Р., Цветовете в изкуството. София, Лик, 2005.

Беджев, И., Стилознание, София, 1989.

Шорохов, Е., Основи композиции, Москва, 1979.

Средства за оценяване:

Конферанс

практическа задача

Устен изпит