MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част

Анотация:

• В курса основно се изучава конструкцията и движението на човешката фигура – мъжка и женска. Всяка теоретична лекция включва методиката за изследване на анатомията и конструкцията, на формата, и продължава с аналитично рисуване. Изпълняват се линеарни или обемно-пластични рисунки с максимална насоченост за изобразителна изразителност на обекта.

• Усвояват се перспективните промени и деформации, предизвикани от гледната точка. Всички постановки са насочени към дизайнерските проблеми в модата и се изпълняват с различни графични техники.

• Изучаваната материя от всяка лекция допълнително се затвърждава от самостоятелната работа.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Елена Тодорова  д-р
преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Да знаят:

• класическите пропорции на човешката фигура, както и видовете изменения, които са в резултат на движението им;

• анатомичните и пластични особености на мъжката и женска фигура – седнала и права.

2) Да могат:

• да построяват анатомично и перспективно правилно човешка фигура;

• да си служат с различни мащаби и технологично да се справят с използваните материали.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• От студентите се изисква да имат интерес към дизайна – облекло, текстил, аксесоари.

• Да имат всички материали, необходими за работа.

• Да са взели с положителен резултат курс MODB001 Изобразителна методика на дизайна I част.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Конструктивно-аналитично построяване на глава от натура – мъжка или женска – пропорции и движение практическо занимание 2

2 Етапи и последователност в работата. практическо занимание 2

3 Работа с натура - хоризонт, опорни точки, характер. практическо занимание 2

4 Анатомичен анализ и характеристика на формата. лекция

2

5 Текущо оценяване

/анализ на студентските рисунки/ дискусия 2

6 Етапи в изобразяване на натура – седнала облечена полуфигура – въздействие на дрехите, като форма върху формата – материалност. практическо занимание

2

7 Статика и динамика на формите - построяване на седнала цяла гола фигура с драперии– връзки между частите на тялото и характер на материалността; практическо занимание

2

8 Развитие на проблема в седнала цяла облечена фигура – опорни точки и движение, поставяне на видове обеми върху фигурата. практическо занимание

2

9 Равновесие и движение - права гола фигура – оси на движение и баланс на композицията. лекция 2

10 Текущо оценяване

/анализ на студентските рисунки/ дискусия 2

11 Контраст. практическо занимание 2

12 Пропорции на тялото при различни възрасти. лекция

2

13 Изменение на формата при права и седнала фигура. практическо занимание

2

14 Пропорции на човешка фигура при модни скици. практическо занимание

2

15 Текущо оценяване (семестриална оценка) дискусия 2

Литература по темите:

Основна литература:

• Амбруш Виктор, „Как да рисуваме човешката фигура”, Алианс – 1997г.

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло. София: Труд , 2000

• Кирчев, Христо. Атлас – Глава: Анатомия, мимика, пластика. София:. Нар. просв. , 1985.

• Русский рисунок ХІІІ-ХХ в. издательство Аврора

• Соловьсв, А. М. и др. Учебна рисунка./А.М. Соловьов, Г.Б. Смирнов и Е.С. Алексеева. София: Наука и изкуство, 1967

• Станев, Александър. Рисуване за средните училища. . София: Просвета, 1991.

• Станев, Александър. Рисуването. София: Наука и изкуство, 1992.

• Сто години Национална художествена академия. София: Нац. худож акад., 1996..

• Художествена академия: Юбил. сб. София: Бълг. худож., 1984

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия. София: Наука и изкуство, 1994

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика. София: Изкуство”, 1972.

• Цонев, Кирил. Технически наръчник на художника. София: Наука и изкуство, 1957. 210 с. : с ил.

• Borgman, Harry. The illustrator’s guide to pen and pencil drawing technique. New York: Watson-guptill publications, 1989.

• Burne Hogarth. Drawing Dynamic Hands.– Издательство АТС, 2001

• Burne Hogarth - Drawing the Human head

• Civardi, Giovanni. Drawing Portraits Faces And Figures. 2002

• Watson, E. W. The art of pencil drawing. New York: Watson-guptill publications, 1985.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

УСТЕН ИЗПИТ 25 %

КОНФЕРАНС 25 %