GENB020 Въведение в археологията

Анотация:

В своето динамично съвременно развитие археологията излиза извън границите на хуманитаристиката и се представя като мултидисциплинарна наука. Наред с класическите разбирания за изучаването на древните общества чрез проучването на тяхната материална култура, археологията предлага серия от иновативни подходи от областта на социалните и естествените науки.

Културата на обществата на древния свят преминава през етапи на еволюционно развитие, глобални преломи и периоди на застой. Акцентът на курса ще бъде поставен върху територията на Евразия, която не представлява хомогенна цялост, както в географско и климатично, така и културно отношение. Хронологично са представени всички периоди в развитието на homo sapiens, включително изследванията върху антропогенезата до формирането на индустриалното общество и въздействието му върху традиционните човешки хабитати. Значителна част от лекциите и семинарните занятия са посветени на археологията на Древна Гърция и Рим, които имат определяща роля в цялостното развитие и обединение на съвременното европейско пространство. Върху нейната основа и чрез приемственост най-вече с Рим се изгражда културата на Средновековния свят. В границите на 40 академични часа под формата на лекции и 20 часа практически занятия студентите ще бъдат въведени в археологическите аспекти на праисторическата, древногръцката, римската, западно- и средноевропейската средновековна архитектура, живопис, приложни изкуства, икономически отношения и търговия. Основна цел е запознаването с емпиричния археологически материал и представянето през етапите му на развитие в контекста на цялата европейска култура.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Иван Гацов  д.н.
доц. Боян Думанов  д-р
гл. ас. Богдан Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Основните и най-важни закономерности и особености в развитието на разнообразни археологически паметници в хронологичния диапазон от епохата на палеолиолита до Великите географски открития и индустриалното общество.

2) могат: Да разпознават, класифицират и датират разнообразен по своя характер материал – вносна и местна керамика, изцяло запазени или фрагментирани паметници на изобразителното и приложното изкуство, елементи на въоръжението; да проследяват развитието на общества или анклави на базата на артефакти.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Археология

Основни понятия: артефакт, датиране, стратиграфия, археологическа култура, археологически извори

Основни факти и реалии: колекции, антиквари, ренесанс

Големите изследователи и автори в областта: Винкелман, Джон Фреър, Кристиан Томсън, Еужен Дьобоа, Флиндерс Петри

2. Палеолит

Основни понятия: кватернер, плейстоцен, мегафауна, присвояваща икономика, антропогенезис, пещерни обиталища.

Основни факти и реалии: Austalopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis

Големите изследователи и автори в областта: Реймънд Дарт, Робърт Брум, Люис Лики, Франсоа Борд

3. Миграции

Основни понятия: археогенетика, палеоекология, ДНК-анализ, изотопен анализ

Основни факти и реалии: Линията Уолас, Берингов проток, Homo florensis,

Големите изследователи и автори в областта: Колен Ренфрю, Сиприян Бруудбанк

4. Мезолит

Основни понятия: микролити, харпуни, лодка и весло

Основни факти и реалии: холоцен, Лепенски вир, Дикилиташ

Големите изследователи и автори в областта: Стефан Козловски, Рут Трингам, Марсел От

5. Неолит (Анатолия и Югоизточна Европа)

Основни понятия: произвеждаща икономика, земеделски общества, селища, керамика, идолна пластика

Основни факти и реалии: неолитна революция, доместикация, демографски бум

Големите изследователи и автори в областта: Мехмед Оздоган, Ян Роденберг, Георги Ил. Георгиев

6. Новокаменна и каменно-медна епоха в Европа. Най-ранното злато в България.

Основни понятия: неолитизация, земеделие, скотовъдство, ландшафт, селище, селищна могила, халколит, култура, цивилизация, социална еволюция, ранна металургия, техническа иновация, разслоение, идеология.

Основни факти и реалии: Франхти, Сескло, Ахлеийон, Неа Никумедия, Ковачево, Слатина, Чавдар, Слатина, Караново, Старчево, Криш, керамика, Urfirnis, Варна, Дуранкулак, некропол, кенотаф.

Големите изследователи и автори в областта: Вир Гордън Чайлд, Джеймс Гол, Димитриос Теохарис, Георги Ил. Георгиев, Костас Котсакис, Васил Николов, Гордън Чайлд, Колин Ренфрю, Хенриета Тодорова.

7. „Войни и моряци". Ранна бронзова епоха в Анатолия и Егеида

Основни понятия: бронз, урбанизация, обмен, търговия, преразпределяне, социална еволюция

Основни факти и реалии: Троя, Полиохни, Ситагри, Лерна, Езеро, Юнаците, Дъбене, Търнава, Кнежа.

Големите изследователи и автори в областта: Вир Гордън Чайлд, Колин Ренфрю, Йозеф Маран, Андрю Шерат

8. Крито-микенска цивилизация

Основни понятия: цивилизация, дворец, преход към държавна обществено-политическа организация, център и периферия.

Основни факти и реалии: Кносос, Фестос, Малия, Акротири, Микена, Тиринт, Пилос, Тива, Улубурун, Копривлен, Драгойна.

Големите изследователи и автори в областта: Колин Ренфрю, Андрю Шерат, Антони Хардинг, Оливър Дикинсон.

9. Възникването на гръцкия полис

Основни понятия: полис, център и периферия, търговия, преразпределяне,

Основни факти и реалии: Тъмни векове, Омир, Лефканди, Керамейкос,

Големите изследователи и автори в областта: Мозес Финлей, Антони Снодграс, Иан Морис

10. Вкамената музика - старогръцката архитектура.

Основни понятия: архитектура, композиция, храм, ордер, ландшафт

Основни факти и реалии: Архаика, Класика, Елинизъм, Атина, Делфи, Ефес, Милет

Големите изследователи и автори в областта: Джон Бордман, Уилям Плъмър, Гизела Рихтер, Арнълд Лорънс

11. Невидимото царство. Археология на тракийските гробници и съкровища. В търсенето на анонимните владетели.

Основни понятия: траки, келти, гети, династи, гробница, съкровище, торевтика, таласократия колонизация, владетелски центрове

Основни факти и реалии: Одриско царство, Севтополис, Хелис, Сборяново, Казанлък, Старосел, Рогозен, Дуванлий

Големите изследователи и автори в областта: Богдан Филов, Вилхелм Томашек, Васил Миков, Димитър Дечев, Мечислав Домарадски, Богдан Николов, Диана Гергова, Георги Китов

12. Строителите на Вечния град. Градоустройство и архитектура на град Рим.

Основни понятия: градоустройство, колония, муниципиум, форум, помериум, базилика, стоа, декуманус, кардо

Основни факти и реалии: Форум Романум, Домус Ауреа, Форум Транситорум, Фори Империали, Форма Урбис Роме, Кампус Марциус, Лациум, Капитолий, Есквилин, Палатин

Големите изследователи и автори в областта: Джон Брайън Уорд-Пъркинс, Аксел Бьоциус, Жан-Пиер Адам, Уилям Макдоналд, Лин Ланкастър, Франк Сиър

13. Срещу целия свят. Въоръжение и римските отбранителни концепции.

Основни понятия: лимес, легион, ауксилия, ала, кохорта, каструм, кастелум, бургус, фабрика, спата, гладиус, лорика

Основни факти и реалии: Германски, Дакийски, Африкански, Дунавски лимес, Хадрианова стена, Нове, Дуросторум, Рациария, Ескус, Трезмис

Големите изследователи и автори в областта: Пат Соудърн, Джон Бишъп, Йън Кълстън, Ханс Делбрюк, Ейдриън Голдсуърти, Питър Конъли.

14. Бира и маслини. Икономически обмен в Римската империя.

Основни понятия: търговски маршрути, пътна система, анона, импорт, екзагия, ауреус, солид, транспортна тара, тера сигилата, земеделие

Основни факти и реалии: Виа Диагоналис, Виа Егнация, Едиктум Диоклециани, метрична система, монетна циркулация, галенови мини, Лаврион, Аргентум

Големите изследователи и автори в областта: Арнълд Хю Мартин Джоунс, Ролф Ротлендер, Дитрих Лелгеман, Хенри Коен, Кевин Грийн, Ричард Рийс

15. Възходът на варварите. Характеристика на Великото преселение на народите. Археология на миграциите.

Основни понятия: варвари, етнос, етногенезис, Велико преселение на народите, миграция, номадизъм, трансхуманно животновъдство, поменални съкровища, традиционна носия, накити, ювелирство, погребален обред, инсигнии

Основни факти и реалии: военна култура, колапс на лимеса, културна трансформация, Евразия, северночерноморска степ, Панония, Хунски съюз, Остготска Италия, германски протодържави, Крим.

Големите изследователи и автори в областта: Михаел Шмид, Йоахим Вернер, Херберт Кюн, Ищван Бона, Чанат Балинт, Дечо Чалан, Бодо Анке, Анатолий Амброз, Ирина Засецкая, Марк Щукин

16. Рицари и граждани. Генезис и развитие на средновековния град. Средновековният замък.

Основни понятия: рицар, федус, епархия, абатство, манастир, гаубург, бург, шато, шлос, пале, замък, донжон, ратуша, емпорион, средновековен град, градска конституция, градска околност.

Основни факти и реалии: урбанизация, феодализъм, сепаратизъм, военна архитектура, височинни обекти, Дорестад, Рибе, Хайтабу, Йорк, Тиледа, Лондон, Париж, Кордоба, Микулчице

Големите изследователи и автори в областта: Йожен Виоле Льо Дук, Биргит Арениус, Ханс-Георг Бек, Себастиан Братер, Ханс Кастрициус, Дитрих Клауде, Етиен Енен, Карл Хаазе, Жак Льо Гоф, Майкъл Макормик, Йоахим Хенинг

17. Стълби към небето. Християнска архитектура на средновековна Европа.

Основни понятия: християнство, реликви, църква, аркадна система, свод, купол, наос, олтар, апсида, катедрала, църковна утвар.

Основни факти и реалии: аркадно-сводова конструкция, кръстокуполни църкви, Романика, Готика, Неокласика, Палатинската църква в Аахен, катедралата в Дърам, „Св. Мария” в Кьолн, „Нотрдам” в Париж, Санкт Гален, Регенсбург, Реймс, Шартр.

Големите изследователи и автори в областта: Вилхелм Пиндер, Пол Едиман, Ян Йоксл, Уилям Родуел, Пол Мине, Андре Грабар

18. "Националната" археология. Развитието на средновековната археология в България.

Основни понятия: миграция, палеоклиматология, континуитет, подвижно скотовъдство, аул, храмова и дворцова архитектура, капище, юрта, биритуализъм, кремация

Основни факти и реалии: преход от античност към средновековие, старобългарска култура, средновековна идентичност, българска школа във византийски стил, керамична икона, Дунавска България, Онгъл, Покръстване, Плиска, Преслав, Мадара, Охрид, Търновград

Големите изследователи и автори в областта: Богдан Филов, Карел Шкорпил, Васил Златарски, Петър Мутафчиев, Йордан Иванов, Кръстю Миятев, Никола Мавродинов, Станчо Ваклинов, Веселин Бешевлиев

19. Светлината на Изтока. Византийска археология.

Основни понятия: византийски синкретизъм, урбанизация, аграрна политика, кеновии, лаври, проастий, тема, стратегия, акропол, иконоборство, мимезис, сфрагистика

Основни факти и реалии: крепостно строителство, средовековна инфраструктура, икономически обмен, Константинопол, Тесалоника, Херсонес, „Св. София”

Големите изследователи и автори в областта: Джеймс Бюри, Жан-Пиер Дагрон, Никодим Кондаков, Жан Еберсол, Сирил Манго, Пол Магдалино, Сесил Морисън

20. Индустриална археология. Археология на модерния свят.

Основни понятия: промишленост, индустрия, модерност, манифактура, индустриалев ландшафт, природни ресурси, минно дело, фабрика, дистрибуция, корабостроене, човешки ресурси

Основни факти и реалии: индустриална революция, индустриални градове, Северна Европа, Северна Америка, Ню Инглънд, Чикаго, Аштън, Роуд Айленд, Блекстоун Ривър.

Големите изследователи и автори в областта: Карл Брайдънбоу, Хънтър Дюпри, Робърт Гордън, Патрик Малоун, Керълайн Купър, Майкъл Рейбър.

Практически занимания

Семинар 1. Светът през ледниковата епоха

Семинар 2. Еволюция на човешката психика и поведение

Семинар 3. Варненската “цивилизация"

Семинар 4. Първите европейски дворци

Семинар 5. Източните Балкани през праисторията - мост или бариера.

Семинар 6. Технически достижения и естетика на римското изкуство.

Семинар 7. Гърция и Рим - двата полюса на синкретизма на античния свят.

Семинар 8. Археология на острието. Технология, развитие и характеристика на средновековното въоръжение.

Семинар 9. Култура на Западна Европа през средновековието - застой и упадък или развитие без революции.

Семинар 10. България и Византия. От антагонизъм към взаимодействие. Византийски елементи в средновековната светска и религиозна архитектура.

Литература по темите:

Блаватский, В. Д. История античной расписной керамики. М.:Изд. Моск. Гос. Унив., 1953

Бритова, Н. Римской скульпторный портрет. М., 1975.

Benevolo, L. Die Stadt in der europaischen Geschichte, Munchen 1999.

Claude, D. Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert = Byzantinisches Archiv 13 (Munchen 1969).

Dickinson, O. The Aegean Bronze Age. Cambridge University Press, 1994.

Гримал П. Римската цивилизация. С., 1998.

Gamble, Cl. The Palaeolithic Societies of Europe. Cambridge University Press, 1999.

Harding, A. European Societies in the Bronze Age. Cambridge World Archaeology. Cambridge University Press. Cambridge 2000.

Иванова М. Форма и композиция в античната архитектура: (2) Гърция. С., 1978.

Kurtz D., J. Boardman. Greek Burial Customs. London: Thames & Hudson, 1971.

Lawrence, A. Greek Architecture. Revised Еddition by R. Thomlinson. New York–London, 2000.

Richter G.M.A. The Sculpture and Sculptors of the Greeks. Yale University Press, 1970.

Тодорова, Х. / Ив. Вайсов Новокаменната епоха в България. Наука и Изкуство, София 1993.

Тодорова, Х. 1986 Каменно-медната епоха в България. Наука и Изкуство, София 1986.

Whittle, A. 1985 Neolithic Europe: Survey. Cambridge Univ. Press, 1985.

Началото, НБУ, 2003

Човекът зад находките (методи в археологията), 1997, Интела, София,1997

Средства за оценяване:

тест

тест