MBAM256 Самостоятелна работа: България и Европейският паричен съюз

Анотация:

• Световната финансова система и ЕПС.

• Еволюция на европейската парична интеграция.

• Съвременни проблеми и перспективи пред ЕПС.

• Перспективи за България при включването й в ЕПС.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

проф. Светослав Масларов  д-р
гл. ас. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса студентите ще:

1) знаят:

• Най-важните характеристики на състоянието и проблемите в Европейския паричен съюз

• Основните виждания за източника, генезиса и възможните начини за решаване на разглежданите проблеми.

2) могат:

• Да обобщават и систематизират текущата информация за разглеждания проблем.

• Да излагат и защитават обосновано съществуващите гледни точки за решаването на проблема.

• Да аргументират собствено виждане за предлаганите решения.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да притежават основна грамотност в областите:

- международна икономика;

- макроикономическа теория;

- публични финанси.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Основни черти в еволюцията на световната парична система и мястото на ЕПС в нея.

2. Еволюция на европейската парична интеграция.

3. Съвременни проблеми и перспективи пред ЕПС.

4. Еврото в международната парична система.

5. Новоприсъединилите се към ЕС държави и ЕПС.

6. Перспективи за приемане на общата европейска валута в България .

Литература по темите:

Вацлав Клаус - „Евроинтеграция без илюзии“, изд. МаК, С., 2012 г.

2. Велко Маринов и др. – “Европейска икономическа интеграция”, , Университетско издателство “Стопанство”, С.2004 г.

3. Георги Маринов – “Единната валута на ЕС и източноевропейските страни”, изд. BSNN, Варна, 2006 г.

4. Емилия Георгиева - “Европейска икономическа интеграция”, изд. “Византия”, София 2001 г.

5. Емилия Георгиева, Калоян Симеонов - „Европейска интеграция”, изд.

6. “Византия”, София 2005 г.

7. Ингрид Шикова – “Европа 2001”, изд. Институт за европейски изследвания и информация; С. 2001 г.

8. Калоян Симеонов – “Пътят към еврозоната – да плаваш или да не плаваш”, изд. Издателска къща “Минерва”, С. 2007 г.

9. Кийт Пилбийм – “Международни финанси”, изд. FTP, С. 1995 г.

10. Милчо Стоименов – “Международни финанси”, изд.”Тракия М”, С., 2010 г.

11. Николай Неновски, Христов,К., Петров,Б. – “От лев към евро”, изс.”Ciela”, С. 2001 г.

12. Светослав Масларов и колектив – “Глобални пари и финанси”, изд. НБУ, С.2011 г.

13. Филип Багус – „Трагедията на еврото“, изд. МаК, С., 2011 г.

14. http://www.imf.org/external/pubs/fandd/2004/03/index.htm “Europe’s Conundrum”, “Finance and Development”, 03/2004

15. http://europa.eu.int/pol/emu/index_en.htm - страница на Европейския съюз за икономически и валутни въпроси

16. http://europa.eu.int/comm/economy_finance/index_en.htm – страница на Европейската комисия по икономически и валутни въпроси

17. http://www.ecb.int/ - страница на Европейската централна банка

18. http://www.euro.ecb.int/ - страница за еврото на Европейската централна банка

19. http://europa.eu.int/euro/html/entry.html - страница за еврото

20. http://ue.eu.int/emu/en/index.htm - страница на Съвета на ЕС по икономически и валутни въпроси

Средства за оценяване:

Разработката трябва да отразява възможно най-съвременна информация.

Представените разработки ще се оценяват на първо място по логиката на изложението (цел, последователност и цялостност на текста); на второ място - по актуалност на информацията и целесъобразното й използване в работата.

Самостоятелната работа е задължително условие за положителна оценка. Необходимо е коректно да бъдат изписвани източниците на използваните данни и анализи не само под формата на списък на използвана литература, а и непосредствено в текста.

Обемът на работата не трябва да превишава 10 страници.