MBAM255 Проект: Участие на България във вътрешнообщностната търговия със страните от Европейския съюз

Анотация:

Да се съчетаят теоретичните знания на студентите и практиката на външнотърговската дейност на България с останалите страни членки на ЕС.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Отлични икономически познания.
Предварителни изисквания:
-В рамките на 10-12 стандартни печатни страници студентите да изразят своите виждания за развитието на външнотърговските връзки на България с конкретна страна членка на ЕС.

-Изложението да е стегнато, кратко и ясно, под формата на икономически анализ и оценки. Да се избягва описателния подход.

-Статистическите данни да обхващат периода 2007-2011 година. По възможност данните да се представят в табличен и графичен вид като се посочват източниците на информация. По-големите таблици да се изведат в приложение на разработката.

-В края на материала да се отразят по общоприетите правила използваните литературни и статистически източници. В самата разработка под линия да има научен апарат.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Анализ на маркетинговата среда в конкретната страна членка на ЕС. Синтезирана и целенасочена оценка на последствията и проблемите от участието й в Единния европейски пазар.

2. Особености на местните потребители и на тяхното търсене. Изводи и препоръки за българските фирми, преди всичко износители.

3. Оценка на двустранния търговски обмен в изследвания период с акцент върху прилаганите тарифни и нетарифни регулатори, продуктова структура, проблеми и перспективи след влизането на България в ЕС. Препоръки за преодоляване на трудностите и за избор на подходящи форми на обмен, както и за преминаване към комплексни външноикономически операции.

Литература по темите:

1.Перспективи на икономическото развитие /по отделни години/, OECD.

2.Състояние и перспективи на икономиката на България /по години/, ИИ на БАН.

3.Статистически годишник на външната търговия на Р.България, НСИ.

4.Митническо законодателство на ЕС,Сиела, 2007

5.Митническа тарифа на ЕС, Сиела,2007

6.Национален статистически институт – www.nsi.bg

7.Българска народна банка – www.bnb.bg

8.Дирекция „Търговия” на Европейската комисия – http://europa.eu.int./comm/trade/index_en.htm

9.Дирекция „Данъци и митнически съюз” на Европейската комисия – http://europa.eu.int./comm/taxation_customs//dds/en/tarhome.htm

10.Страница на европейския съюз по икономически и валутни въпроси - http://europa.eu.int./comm/economy_finance/index_en.htm

11.сп.”Митническа хроника”,сп. „Икономика”, сп.”Икономическа мисъл”, „Търговски вестник”,в.”Икономически живот”, в.”Капитал”, в.”Пари” и др.

Средства за оценяване:

проект и анализ