MBAM254 Проект: Актуални въпроси на световната търговска система

Анотация:

Разработката е в рамките на 15 стандартни машинописни страници. В нея – по избор на студента - се анализира важен (значим) проблем или аспект от предметната област на централната тема.

Студентите избират конкретна тема на своята разработка измежду предметните области на провеждащия се понастоящем кръг на многостранните преговори в рамките на Световната търговска организация, наречен “Програма за развитието от Доха”. Те са очертани подробно в статията „Нов кръг многостранни търговски преговори – Програмата за развитие от Доха”:

1. Преговори по селското стопанство

2. Преговори по достъпа до пазара за неселскостопански продукти

3. Преговори по търговията с услуги

4. Преговори по свързаните с търговията аспекти на закрилата на правата върху интелектуалната собственост

4.1. Преговори по Споразумението ТРИПС и общественото здраве.

4.2. Преговори по географските означения.

5. Преговори по правилата в търговията

6. Преговори по уреждането на спорове

7. Преговори по търговия и околна среда

8. Техническо сътрудничество и изграждане на капацитет

9. Най-слабо развити страни

10. Улесняване на търговията

Изложението се състои от две тясно свързани помежду си части, в които авторът реализира следните задачи:

• В първата част се обобщават и систематизират основните проблеми на преговорите в съответната предметна област.

• Във втората част се анализират и разграничават позициите на преговарящите страни като се акцентира върху противоречията и възможностите за тяхното преодоляване.

• В третата част се изясняват актуалността и значението на разглежданите проблеми за икономиката на България и за нейната интеграция в обединения пазар на Европейския съюз и в световната търговска система. Желателно е авторът накратко да формулира и обоснове своите виждания и препоръки относно националните интереси и позицията на България в процеса на преговорите.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

доц. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Формиране на знания, умения и нагласи за анализ и интерпретация на съвременните тенденции и перспективите в развитието на световната търговска система.


Предварителни изисквания:
Студентите имат базисни познания по:

- Микроикономика;

- Макроикономика;

- Международна икономика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Новият кръг многостранни търговски преговори в рамките на

Световната търговска организация – проблеми и алтернативи

1. Преговори по селското стопанство.

2. Преговори по достъпа до пазара за неселскостопански продукти.

3. Преговори по търговията с услуги.

4. Преговори по свързаните с търговията аспекти на закрилата на правата върху интелектуалната собственост.

5. Преговори по географските означения.

6. Преговори по правилата в търговията.

7. Преговори по търговията и развитието.

8. Преговори по уреждането на спорове.

9. Техническо сътрудничество и изграждане на капацитет.

10. Преговори по търговия и околна среда.

Литература по темите:

А. Основни източници

1. „Нов кръг многостранни търговски преговори – Програмата за развитие от Доха” . В този източник са включени линкове към суеб сайта на СТО по съответните области на преговорите. Може да ги ползвате, за да проследите как се развиват преговорите.

2. Преглед на търговската политика на Европейския съюз

Б. Допълнителни източници

• Последни новини от преговорите по Програмата за развитието от Доха:

- на сайта на СТО: http://www.wto.org/english/news_e/archive_e/dda_arc_e.htm

- на сайта на Министерството на икономиката и енергетиката: http://www.mi.government.bg/trade/multitrade.html

• Working Paper 09-6: What's on the Table? The Doha Round as of August 2009 August 2009

• Article: A Crisis Round of Trade Negotiations? March 30, 2009

• Op-ed: A 5-Step Program for Doha Rehabilitation: Rational Expectations about the Doha Round Negotiations July 18, 2008

• Working Paper 08-2: Currency Undervaluation and Sovereign Wealth Funds: A New Role for the World Trade Organization January 2008

• Book: Global Warming and the World Trading System March 2009

• Book: Delivering on Doha: Farm Trade and the Poor July 2006

• Article: Rescuing the Doha Round December 2005

• Policy Brief 06-5: Can Doha Still Deliver on the Development Agenda? June 2006

• Policy Brief 00-2: Decision-Making in the WTO March 2000

• Paper: Reviving the Doha Round May 2004

• Op-ed: A Competitive Approach to Free Trade December 4, 2002

• Paper: The Future Course of Trade Liberalization October 1998

• Policy Brief 00-6: The ILO and Enforcement of Core Labor Standards July 2000

За успешното разработване на курсовия проект е необходимо да се потърсят и други източниците на актуална информация по разглежданата тема – емпирични анализи, статистически данни, научни публикации и т.н. По-специално те включват:

I. Списания:

- “Икономика”, “Икономическа мисъл” и др.;

- библиотеката на Нов Български университет разполага и с богата колекция от списания на чужди езици - в частност на английски, френски, немски и руски.

I. Седмични икономически издания

- “Капитал”, “Икономически живот”, “Банкер”, “КЕШ” и др.;

IІІ. Статистически данни и анализи в публикациите на:

- Националния статистически институт;

- Статистическия портал на Европейския съюз – EUROSTAT;

- Българска народна банка;

- Международния валутен фонд;

- Световната банка;

- Световната търговска организация;

- Конференцията на ООН за търговията и развитието - УНКТАД;

- Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) и др. Някои от тях са на разположение в библиотеката на НБУ.

ІV. ИНТЕРНЕТ:

- Официален сайт на Европейския съюз: http://europa.eu.int/

- Европейска комисия: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

- Европейска централна банка: http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html

- Европейска банка за възстановяване и развитие: www.ebrd.org

- Информация и анализи за Европейския съюз: http://www.euractive.com/

- Делегация на европейската комисия в България: http://www.evropa.bg/

- Световна търговска организация: www.wto.org.

- Международен валутен фонд: www.imf.org

- Световна банка - www.worldbank.org

- Организация за икономическо сътрудничество и развитие: www.oecd.org

- УНКТАД - Конференция на ООН за търговия и развитие: www.unctad.org

- Министерство на икономиката и енергетиката: www.mi.government.bg

- Българска народна банка: www.bnb.bg

- Национален статистически институт: www.nsi.bg

ВАЖНО!!!

Библиотеката на НБУ предоставя големи възможности за намиране на актуална информация чрез своите бази данни, включително и достъп до чуждестранни пълнотекстови бази данни.

Може да ползвате и услуга „Поръчване на библиографска справка по интересуваща Ви тема”.

Средства за оценяване:

Оценява се при представяне на самостоятелната работа в периода на семестриалните занятия или изпитната сесия.