MBAM234 Европейски и международни стандарти за качество

Анотация:

Международен бизнес

Преподавател(и):

доц. Светла Бонева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите се запознават със същността, принципите и практиките по прилагането на международните и европейски стандарти за качество като системата от стандарти ISO, HACCP, OHSAS, както и предимствата, които познаването на тези стандарти носи за българските експортно ориентирани фирми и международните компании.

Студентите придобиват конкретни знания за директивите от стария и новия подход, чието познаване е абсолютно необходимо за успешното интегриране на българските фирми в Единния вътрешен пазар и търговската политика на ЕС и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Специално внимание се обръща на подготовката на страната за присъединяване към ЕС и изискванията за българските фирми, котио са необходими за успешния износ на тяхна продукция в ЕС.

1.1. Знания

Студентите ще имат познания за съвременните принципи и подходи за управление на качеството и техниките за неговото приложение във фирмите, които осъществяват международна дейност.

1.2. Умения

Студентите ще могат сами да се ориентират в проблематиката на международните стандарти за качество и връзката "качество - конкурентоспособност".

Студентите ще могат да разработват, внедряват и поддържат системи за управление на качеството в съответствие с международните стандарти и да осъществяват одити на вече внедрени системи за управление на качеството в дадена фирма.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО

1. Същност и принципи на управлението на качеството

1.1. Понятието качество.

1.2. Принципи на управлението на качеството.

1.3. Управлението на качеството като направление в управленските науки.

2. Етапи в развитието на управлението на качеството.

2.1. Управление на качеството чрез самоконтрол.

2.2. Преход от управление на крайния контрол към системен контрол.

2.3. Системи за осигуряване на качеството. Преход от осигуряване на качеството към управление на качеството.

2.4. Тотално управление на качеството.

3. Управление на качеството в ЕС. Маркировката C€.

3.1. Премахване на техническите бариери пред свободното движение на стоки в ЕВП.

3.2 Вертикална хармонизация. Директиви от стария подход. Стокови групи, за които се прилагат директивите от стария подход. Недостатъци на стария подход.

3.3. Хоризонтална интеграция. Директиви от новия подход. Задължителна единна техническа норма. Европейски стандарти

3.4. Глобален подход. Еволюция на новия подход - взаимно признаване на сертификационните документи за съответствие с минималните задължителни технически изисквания. Предпоставки за глобалния подход в дейностите на Световната търговска организация, ОИСР, ООН, ISO.

3.5. Процедура по хармонизация на стандартите в ЕС. Особености на стандартите на CEN, CENELEC и ISO.

3.6. Признаване на стандартите за качество в ЕС.

4. Концепция и принципи на системите за управление на качеството. Стандартите от серията ISO 9000

4.1 Еволюция и структура на ISO 9000.

4.2 Основни принципи на управление на качеството.

4.3 Разходи и ползи от разработването, внедряването и поддържането на една система за управление на качеството от типа ISO.

5. Изисквания към системите за управление на качеството. ISO 9001 и ISO 9004

5.1. Документиране на системите за управление на качеството.

5.2. Отговорности на ръководството по системите за управление на качеството. 5.3. Управление на ресурсите.

5.4. Създаване на продукта.

5.5. Измервания, анализ и подобрения.

5.6 Процес на внедряване на система за управление на качеството

6. Одитиране на системите за управление на качеството. ISO 19011

6.1. Същност на одитирането на системи за управление на качеството.

6.2. Управление на процеса на одитиране.

6.3. Документиране на резултатите от одита.

6.4. Последващи действия.

6.5. Системи за регистрация на одиторите.

7. Системи за управление на безопасни и здравословни условия на труд. OHSAS 18 001 и ISO 18002

7.1. Същност и предимства на стандартите за управление на безопасните и здравословни условия на труд.

7.2 Идентификация на опасностите и оценка на риска.

7.3 Изисквания към управлението на организациите по отношение на здравето и безопасността на персонала и посетителите.

8. Системи за управление на околната среда. ISO 14001. ISO 14004

8.1. Изисквания към определянето, оценката и управлението на аспектите на околната среда.

8.2 Особености при разработване на системата.

9. Системи за производство на безопасни хранителни продукти. НАССР. ISO 15161. ISO 22000

9.1.Основни принципи на HACCP.

9.2. Изисквания към организациите от хранително-вкусовата промишленост за анализ на опасностите и контрол на критичните точки.

10. Симулация на процеса на разработване и внедряване на една система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2000. Симулация на процеса на одит на една система за управление на качеството.

8.2.2. Транс-гранични сливания между компании от различни страни в ЕВП.

9. Обща търговска политика на ЕС

9.1. Обща митническа тарифа на ЕО. Общ експортен и общ имрпортен режим.

9.2. Общи защитни мерки на ЕО.

10. Регионални аспекти на общата търговска политика на ЕС.

10.1. Търговска политика на ЕС спрямо трети страни.

10.2. Връзки между общата търговска политика и общата селскостопанска политика на ЕС

10.3. Връзки между общата търговска политика и другите полит

Средства за оценяване:

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА

Първи текущ контрол - (тест с отворени и затворени въпроси) - 40% от общата оценка

Разработване и представяне на доклад - 50% от общата оценка

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЯСНЕНИЯ ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Студентие, направили успешно първия текущ контрол (тест) и разработили и представили доклад се освобождават от изпит с оценка Отличен 6,00.