MBAM222 Специализиран курс по английски език ІІ част

Анотация:

Цели на курса:

Запознаване на студентите с основни понятия в икономическия английски в областта на търговията и финансите. Култивиране на умения за ползване на езика в професионална среда.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

преп. Мариана Мелнишка  

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса студентите следва

- да знаят да ползват специализирана литература по икономика, международна търговия и финанси (счетоводство, застраховане, банково дело и борсови операции)

- да умеят да общуват на английски в професионална среда по телефона, на събрания и преговори; да представят себе си, фирмата и нейния продукт пред английско-говоряща аудитория.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ВТОРА ЧАСТ : 30 ЧАСА

За специализиран блок "Международна търговия"

1. Дребен бизнес. Бизнес план.

2. Внос износ. Международен маркетинг на продукта и фирмата.

3. Участие в събрания, преговори.

4. Бизнес кореспонденция. Телефонни умения.

5. Франчайзинг. Навлизане на чужди пазари. Арбитраж в международната търговия.

6. Международна търговия - протекционизъм и свободна търговия. Сливания, превземания, изкупувания.

7. Финанси и икономиката: финансови центрове, търговия, икономически показатели. Интернет и електронната търговия.

8. Етика в бизнеса (корупция, подкупи, измами, злоупотреби), етични стандарти. Социалната отговорност на бизнеса.

9. Бизнесът през 21 век. Глобално производство и глобалната фирма. Pискове и предизвикателства. Глобалният мениджър.

ВТОРА ЧАСТ : 30 ЧАСА

За специализиран блок "Международни финанси"

1. Банково дело. Видове банки и Централна банка. Европейската централна банка.

2. Роля на правителството и данъчно облагане. Валутни курсове. Бизнес цикли.

3. Набиране на средства. Краткосрочно и дългосрочно финансиране.

4. Инвестиционни опции: акции, корпоративни облигации, държавни ценни книжа, заимни фондове, стоки, финансови фючюрси, опции и деривати. Хеджиране.

5. Корпоративни съюзи (сливания, превземания, изкупувания) и корпоративна култура.

6. Глобализация. Рискове и предизвикателства.

7. Етика в бизнеса (корупция, подкупи, измами, злоупотреби), етични стандарти. Социалната отговорност на бизнеса.

Средства за оценяване:

Текуща оценка - формира се от участие в работата в час (30%)