MBAM206 Право на Европейския съюз

Анотация:

Курсът по Право на Европейския съюз (ЕС), предназначен за студентите от магистърската програма по Международен бизнес, представлява изложение в по-общ вид на основните положения на дисциплината. В него се разглеждат основните проблеми на правото на ЕС, без да се претендира за изчерпателност по всички въпроси, които в момента са предмет на общностно регулиране. Учебната програма цели усвояването на определен обем знания, умения за самостоятелен анализ и терминология относно автономния правопорядък в ЕС, който няма аналог и е в непрекъснато развитие. Програмата включва тематични модули относно генезиса на интеграционните общности, както и на правото на ЕС, неговото съдържание и развитие, спецификата в предмета и метода на регулиране, на неговите субекти и на неговия нормотворчески процес, на източниците му и принципите на приложение на нормите, особеностите на институционалното изграждане на ЕС, съдебната система и съдебната защита в обединението. В курса не се отделя място на проблеми от специалната част на Правото на ЕС като уредбата на отделни отрасли, като например конкурентно право, данъчно право, селско стопанство, социална политика, политика в областта на опазването на околната среда и др. Важността на дяловете от специалната част е извън съмнение, но обемът на хорариума не позволява разглеждането им, а и те се изследват подробно от самостоятелни курсове.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

проф. Благой Видин  д-р
доц. Катерина Йочева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1.1. Знаят

- макар и представени в една по-кратка и популярна форма, студентите ще усвоят знания за развитието и спецификата на европейския интеграционен процес, за същностните белези и институти на Правото на Еврпоейския съюз, неговата институционална система и функциониране.

1.2. Могат

- да задълбочат придобитите основни познания в областта на Правото на ЕС чрез изучаване на отделни специални правни дялове от обхвата на уредените на общностно ниво.


Предварителни изисквания:
Студентите да са издържали успешно изпит по Международно публично право и/или Конституционно право.

Желателно е студентите да ползват някой от официалните работни езици на ООН

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

История на европейската интеграция

1. Начало на интеграционния процес след края на Втората световна война

2. Доктрини за същността на Европейската интеграция

3. Създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (ЕОАЕ)

4. Развитие на интеграционния процес през 60-те, 70-те и 80-те години на 20 в.

Източници и принципи на правото на ЕС

5. Договорът от Маастрихт за Европейски съюз (ЕС)

6. Договорът от Амстердам и Договорът от Ница

7. Конституцията на ЕС и Договорът от Лисабон

8. Вторично право на ЕС

9. Принципи на правото на ЕС

Институциите на ЕС

10. Европейски съвет

11. Съвет на министрите

12. Европейска комисия

13. Европейски парламент

14. Европейска централна банка и Европейска инвестиционна банка

15. Сметна палата и консултативни органи на ЕС

Съдебна система и процесуално право на ЕС

16. Съдебна система на Европейските общности

17. Процедура по установяване на нарушения на правото на ЕС, извършени от държавите-членки

18. Процедура по отмяна на актовете на институциите на ЕС

19. Процедура по установяване на неправомерно бездействие на институциите на ЕС

20. Процедура по тълкуване на правото на ЕС

21. Процедура по установяване на отговорност за вреди, причинени от институциите на ЕС

Европейско гражданство и права на човека

22. Европейско гражданство

23. Правата на човека в ЕС. Харта на основните права на ЕС

Отношения България - ЕС

24. Европейско споразумение за асоцииране на Република България

25. Процедура и насоки за изменение на Конституцията на Р България, произтичащи от приемането на Р България за пълноправен член на ЕС

26. Европейският съюз и България – история на двустранните отношения, споразумение за асоцииране, подготовка за членство на Р България и Договор за присъединяване

Свободи и политики на ЕС

27. Четирите свободи на ЕС

28. Политиките на ЕС

Литература по темите:

1. Учредителните договори на ЕО и ЕС от Рим и Маастрихт. Ревизиите от Амстердам и Ница. Конституцията за Европа. Второ основно преработено издание. С., Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2005.

2. Договори за ЕС. Съдебна практика. С., Сиби, 2009.

3. Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и коментари. С., Унив. издадетлство “Св. Кл. Охридски”, Институт по европейско право, 2009.

4. Понсен, Етиен дьо. 27 ключа за Договора от Лисабон. С., Колибри, 2008.

5. Готрон, Жан-Клод. Европейско право. С., Унив. издадетлство “Св. Кл. Охридски”, Институт по европейско право, 2006.

6. Жаке, Жан-Пол. Институционно право на Европейския съюз. С., Унив. издателство “Св. Кл. Охридски”, Институт по европейско право, 2007.

7. Попова, Жасмин. Право на Европейския съюз. С., Сиела, 2009.

8. Европейска икономическа интеграция. Авт. колектив. С., Университетско издателство „Стопанство”, 2004.

9. Георгиева, Емилия и Калоян Симеонов. Европейска интеграция. С., 2005.

10. Семов, Атанас. Принципи на прилагане на правото на Европейския съюз. С., Институт по публична администрация и европейска интеграция. Институт по европейско право, 2009.

11. Семов, Атанас. Източници на правото на ЕО и ЕС и принципи на прилагането му. С., Министерство на правосъдието, 2005.

12. Какво трябва да знаем за ЕС. Помагало. С., Институт по европейско право, 2009.

13. Основи на европейската интеграция. Ред. Р. Иванова. С., ЦЕИ, 1998.

14. Невижданата Европа. Документи от архива на Жан Моне, събрани и представени от Бернар Льофор. С., 2003.

15. Семов, А. Европа – 12 звезди – учебно помагало, изд. “Сиела”, първо издание С.2003, второ преработено и допълнено издание С.2004.

Средства за оценяване:

Два закрити теста върху определени въпроси от конспекта.