MBAM490 Самостоятелна работа: Управленско счетоводство

Анотация:

• В курса „Самостоятелна работа по управленско счетоводство” се предвижда самостоятелно решаване на казус върху материал, изучаван в курса „Управленско счетоводство”.

• Целта на курса „Самостоятелна работа по управленско счетоводство” е да спомогне за затвърждаване, разширяване и обогатяване на познанията в областта на управленското счетоводство с оглед подобряване качеството на създаваната счетоводна информация за нуждите на управлението.

прочети още
Счетоводство и одитинг

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Начините за установяване, разпределяне и отчитане на разходите в различни предприятия

• Видовете себестойност и начините за тяхното определяне

• Начините за установяване и оценка на незавършено производство

• Методите за калкулиране на себестойността на продукцията и възможностите за тяхното използване в практиката

2) могат:

• Да установяват, разпределят и отчитат разходите в различни предприятия

• Да установяват различна по вид себестойност според нуждите на управлението

• Да установяват и оценяват незавършеното производство

• Да избират и прилагат подходящ метод за калкулиране на себестойността на продукцията

• Да изготвят калкулации за фактическата непълна себестойност на произвежданата продукция


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По Счетоводство на предприятието.

• По Управленско счетоводствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса „Самостоятелна работа по управленско счетоводство”

1. Казус 1: Установяване, разпределяне и отчитане на разходите за производство в конкретно предприятие и определяне на себестойността на произведената в него продукция.

2. Казус 2: Установяване и оценка на незавършеното производство.

3. Казус 3:Прилагане на метод за калкулиране на себестойността на продукцията.

Литература по темите:

1. АВЕРКОВИЧ, Е., Г. Илиев и др. Управленско счетоводство. В. Търново, Фабер, 2010.

2. АВЕРКОВИЧ, Е., Г. Илиев и др. Управленско счетоводство (сборник от задачи, тестове и казуси). В. Търново, Фабер, 2008.

3. АРАБАДЖИЕВА, Р., Димитрова, И. Управленско счетоводство. София, Парадигма, 2007.

4. ЙОНКОВА, Б. Управленско счетоводство. София, Ромина, 2008.

5. СИМЕОНОВА, Р. Калкулацията – инструмент за управление на разходите. Свищов, Ценов, 2005.

6. ПАЛИЙ, В.Ф. Основы калкулирования. Москва, Финансы и статистика, 1984.

7. ПАНЧЕВА, Ст., Иванова Г. Проблеми при счетоводното отчитане на брака в производството. – Г о д и ш н и к на С.А. “Д.А.Ценов” Свищов, том СХ, 2008, с. 113 - 149.

Средства за оценяване:

- Курсова работа 80%.

- Събеседване 20 %