MBAM454 Данъчен процес

Анотация:

Представяне от нормативна, теоретична и практическа страна на данъчно-осигурителния процес в Република България, както и на действащите на територията на страната норми от европейското и международно законодателство, касаещи данъчно-осигурителния процес.

прочети още
Счетоводство и одитинг

Преподавател(и):

 Младен Младенов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции (знания, умения и нагласи, които се усвояват в резултат на курса).Студентите ще се запознаят с основни компоненти на данъчно-осигурителния процес на Република България, както и с логиката и фазите на развитието му от практическа и нормативна страна;

ще могат да се ориентират практически и теоретично в материята на данъчно-осигурителния процес и да прилагат същата в професионален, академичен и житейски аспект.


Предварителни изисквания:
Запознаване с нормативната уредба, присъствие на занятията, прочит на по-важните източници на информация, следене на обществено-политическия живот, личен интерес към дисциплината и професионалното развитие на всеки студент.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Данъчно процесуално право; Национална агенция за приходите и общински администрации; Компетентност. Страни и участници в производството. Задължени лица; Срокове. Съобщения. Спиране, възобновяване и прекратяване на производството; Доказателства и доказателствени средства; Регистрация и административно обслужване. Декларации; Данъчна и осигурителна информация. Установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски; Данъчно-осигурителен контрол; Особени производства; Обжалване; Събиране на публичните вземания. Основни положения. Изпълнение; Отсрочване и разсрочване. Конкуренция. Обезпечения; Принудително изпълнение. Публична продан. Защита; Разпоредби относно взаимна процесуална помощ в данъчния процес между държави членки на Европейския съюз; Административнонаказателен и наказателен данъчен процес.

Литература по темите:

Базов източник: Научен електронен архив (НЕА) на НБУ http://eprints.nbu.bg

1. Конституция на Република България;

2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;

3. Административнопроцесуален кодекс;

4. Граждански процесуален кодекс;

5. Закон за Националната агенция за приходите;

6. Закон за административните нарушения и наказания;

7. „Данъчен процес”, СЛАВЧЕВ, Здравко; “Фенея”, София, 2004; 23-289;

8. „Данъчно право. Обща част. Данъчен процес”, трето преработено и допълнено издание; СТОЯНОВ, Иван Г.; „Фенея”, София, 2008, 12-190;

9. „Данъчно-осигурителен процес. Коментар ДОПК и ДОПК”, МИНКОВА, Ганета; ПЕТРОВ, Милен; Сиела, София, 2007, 341;

10. „Unlocking EU Law”, second edition; STOREY, Tony; TURNER, Chris; Hodder Education, London, UK, 2008; 19-558; printed in Malta;

11. Устройствен правилник на Министерството на финансите;

12. Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функциониране на Европейския съюз;

13. Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 година;

14. Договор за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз.

15. Интернет-страница на Официален вестник на ЕС http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

16. Интернет-страница на Европейския съюз http://europa.eu/

17. Интернет-страница на Министерството на финансите http://www.minfin.bg/

18. Интернет-страница на Народното събрание http://www.parliament.bg

19. Интернет-страница на Националното сдружение на общините в Република България http://www.namrb.org/

20. Интернет-страница на Националната агенция за приходите http://www.nap.bg/

21. Интернет-страница на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_bg.html

21. „Основи на правото”; ЗЛАТАРЕВ, Емил; БОЯНОВ, Георги; ВАСИЛЕВ, Атанас; МУЛЕШКОВА, Ирина; в два тома; издателска къща СИЕЛА, София, 2009;

22. „Данъчно право”, трето допълнено и преработено издание, СТОЯНОВ, Петко; издателство на Българската академия на науките, София, 1994;

23. „Данъчно облагане”, СТОЯНОВ, Велчо; Национален университетски център, Икономика на публичния сектор, Галик, София, 2000;

24.“Защита на финансово-данъчната система от правонарушения”, ВЛАДИМИРОВ, Румен, „Фенея”, София, 2005, 3-2001;

25. “Materials on International & EC Tax Law”, selected and edited by RAAD, van Kees, International Tax Center Leiden, 2001, pp.1617;

26. “Tax Policy Handbook”, edited by SHOME, Parthasarathi, Tax Policy Division, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, Washington D.C., 1995; pp.318;

27.”United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries”, Department of Economic & Social Affairs, United Nations, New York, 2001, p.383;

28. Интернет-страница на Научен електронен архив на НБУ http://www.eprints.nbu.bg/;

29. „Английско-български, българо-английски речник. Одит. Счетоводство. Данъци. Финанси. Право”, КРЪСТЕВА, Добринка, София, Сиела, 2004, стр.806;

30. “Изменения на данъчни и осигурителни отношения”, ШУМЕНСКА, Здравка; МАРКОВА Анелия; СЛАВЧЕВ Здравко; София, Фенея, 2007, Х-164;

31. “Процесът по ЗАНН”, ПАНОВ Лозан; ИЛКОВА Ралица, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2009, 2-385;

32. „Дискусионни тези в административното право и процес”, ЗИНОВИЕВА Дарина, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2009, 7-346;

33. „Административен процес”, ЛАЗАРОВ Кино; ТОДОРОВ Иван, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2009, 4-495;

34. „Административен процес. Обща част”, ДИМИТРОВ Добри, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2007, стр.308;

35. „Административен процес. Специална част”, ДИМИТРОВ Добри, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2007, стр.528;

36. „Съдебен контрол върху индивидуалните административни актове”, СТОЯНОВ Евгени, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2009, 2-305;

37. „Лицензионни административни актове”, ЗИНОВИЕВА Дарина, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2007, 6-315;

38. Наказателен кодекс;

39. Наказателно-процесуален кодекс;

40. „Данъчно-осигурително процесуално право. Книга първа”, СЛАВЧЕВ, Здравко, София, 2010;

41. „Данъчно-осигурително процесуално право. Книга трета”, СЛАВЧЕВ, Здравко, София, 2009;

42. „Научни основи на съдебната експертиза. Теория, принципи, практика”, ФИЛИПОВ Й.; ФИЛИПОВ Р., ИК „Комливес-ЛМ”, София, 2006, стр.226;

43. „Данъчна система на България”, ГЕШЕВ Стоян; СТОЯНОВ, Иван; Институт по международно право, София, 2010, стр.320;

44. „Юридически факти в данъчното право”, СТОЯНОВ, Иван Г., ИК „Фенея”, София, 2011, стр.112;

45. „Данъчната ревизия”, СЛАВЧЕВ, Здравко; изд. „Нова звезда”, София, стр.96;

46. „Доказването по данъчни дела”, СЛАВЧЕВ, Здравко, изд. „Нова звезда”, София, 2011, стр.132;

46. Данъчно-осигурително процесуално право. Книга втора”, СЛАВЧЕВ, Здравко, София, 2011;

47. “Приходна администрация. Събиране на публичните държавни вземания”, АЛЕКСАНДРОВА, Валентина, Издателство „Пропелер”, София, 2011, ІV-221;

48. „Данъчен статут на духовните лица”, СЛАВЧЕВ, Здравко; Фенея, София, стр.44;

49. „Такси и разноски в данъчното производство”, МАРКОВА, Анелия; СЛАВЧЕВ, Здравко; Фенея, София, стр.136;

50. „Разследване на престъпления свързани с избягване на данъчни задължения”, ВИДОЛОВ, Иван; Фенея, София, стр.256;

51. “Автономия на данъчното право”, КУЧЕВ, Юри; издателство „ЛиСтра”, София, 2002, ІV-220;

52. „Данъчни задължения“, МИНКОВА, Ганета; издателство „Сиела Норма АД“, София, 2012, стр.391;

53. „Обжалване на данъчни актове“, СЛАВЧЕВ, Здравко; издателство „Нова звезда“, София, 2012, стр.379;

54. „Касация по данъчни дела“, СЛАВЧЕВ, Здравко; издателство „Нова звезда“, София, 2012, стр.174;

55. “Актуални правни аспекти на акцизите. Европейски измерения”, ЦЕНОВА, Любка, “Сиела софт енд паблишинг” АД, София, 2010, ІХ-291;

56. “Европейско данъчно право”, ЦЕНОВА, Любка, „Фенея“, София, 2012, ІХ-158;

57. “Споразумението по Административнопроцесуалния кодекс”, СИВКОВ, Цветан, „Сиела Норма“ АД, София, 2012, ІІІ-183;

58. “Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки”, ПЕНОВ, Сашо, “Сиби”, София, 2011, стр.222;

59. “Доказателствени средства по ДОПК”, СЛАВЧЕВ, Здравко, “Нова звезда”, София, 2012, стр.156;

60. “Данъчно право и данъчен процес”, СТОЯНОВ, Иван Г., “Фенея”, София, 2012, ХХVІ-298;

61. „Административно право“, второ преработено и допълнено издание, ЛАЗАРОВ, Кино, Фенея, София, 2011, ХХVІІІ-241;

62. „Административно право и административен процес“, второ преработено и допълнено издание, ЛАЗАРОВ, Кино, Фенея, София, 2012, стр.248;

63. „Административният договор. Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти“, БУЧКОВА, Памела, Фенея, София, 2012, ІІІ-194;

64. „Административният елит на ХХІ век“, МАРИНОВ, Александър, София, Сиби, 2010, ІV-282;

65. „Административно право на Република България. Обща част“, пето преработено и допълнено издание, ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван; КОСТОВ, Димитър; ХРУСАНОВ, Дончо, Сиби, София, 2012, V-398;

66. „Административен процес на Република България“, второ преработено и допълнено издание, КОСТОВ, Димитър; ХРУСАНОВ, Сиби, София, 2011, ІІ-295;

67. „Съдебен контрол върху индивидуалните актове“, СТОЯНОВ, Евгени, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2009, ІІ-305;

68. „Оспорване на наказателните постановления. Електронен фиш“, МИНЕВ, Петко, Фенея, София, 2012, VІІІ-174;

69. „Маловажен случай в административното наказване“, ЗИНОВИЕВА, Дарина, Фенея, София, 2011, ІІ-374;

70. „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, сключени от Република България. Текстове и авторски коментари“, СЛАВЧЕВА, Искра; СТЕФАНОВ, Александър; Сиела Норма АД, София, 2012, стр.1245;

71. „Данъци и данъчно облагане“, КАЛЧЕВ, Емил; Издателство на Нов български университет, София, 2010, ІІ-271;

72. „Данъчна автономност на местните власти – теоретични аргументи и национална практика“, НАЙДЕНОВ, Людмил; Издателска къща СТЕНО, Варна, 2012, ІІІ-185.

73. „Обезпечаване и събиране на публични и частни държавни и общински вземания“, ИВАНОВА, Петя; Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2010, VІІ-315;

74. „Публични организации“, БАЛАБАНОВА, Христина; Издателство „Фенея“, София, 2013, ІІІ-122;

75. Интернет-страница на Република България - Единен портал за достъп до електронни административни услуги http://www.egov.bg/eGovPortal/appmanager/portal/portal;

76. "Дескриптивна юриспруденция", МЛАДЕНОВ, Младен, първо издание, издател "Нова звезда", Интернет книжарница www.novazvezda.com, ISBN 978-619-198-008-6, София, 2015, XV-374.

Средства за оценяване:

Форми на оценка: Две форми на текущо оценяване дават крайния резултат, като той е средноаритметичен на сбора на оценките от тях.

Първата форма на текущо оценяване оценката е върху есе, като темата ще бъде зададена от преподавателя. Всички студенти трябва да участват в есето.

Втората форма на текущо оценяване е тест, върху материала, взет към момента на полагане на теста. Тестът също е задължителен за всички студенти.

Студентите, които нямат една от двете форми на текущо оценяване, се явяват на изпит по време на редовната сесия.

Студентите, които нямат която и да е от трите форми на текущо оценяване, се явяват на изпит.

Датата и мястото на изпита ще бъдат определени от Администрацията на НБУ.