BAEB008Z Въведение в продажбите

Анотация:

Целта на курса "Въведение в продажбите" е студентите да получат необходимите знания за същността и основните принципи на продажбения процес.

В логическа последователност и обвързаност се изясняват следните основни въпроси: същност на продаването и теории на продаването, роля на продажбения процес в бизнес организацията, специфични условия на продажбения процес, измерване на продажбените показатели, анализ на продажбената дейност.

прочети още
Маркетинг и продажби - ИО

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят:

" Познават съвременните виждания за същността на продажбите и осъзнават тяхната ключова роля в дейността на организациите.

" Получават знания за процеса на осъществяване на продажбите и продажбените техники.

2) могат:

" Да използват продажбени техники;

" Да прилагат основните продажбени похвати в практически казуси.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат знания по "Въведение в маркетинга".

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Същност на продаването и теории на продаването.

2 Роля на продажбения процес в бизнес организацията

3 Специфични условия на продажбения процес

4 Измерване на продажбени показатели

5 Анализ на продажбената дейност

Литература по темите:

David Jobber, Geoffrey Lancaster, Selling and Sales Management, 2009

Димова, Н., Конкурентни предимства чрез управление на продажбите в търговията на дребно, "Авангард Прима",2009

Костова,С.,И.Петров, Продаване и управление на продажбите, Изд."Тракия",2002

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ 65%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 10%