BAEB025Z Търговско право

Анотация:

Целта на курса по "Търговско право" е студентите да получат необходимите знания за същността и основните принципи на отрасъл Търговско право в българската правна система. Курсът цели да изясни основните понятия в Търговското право, като акцентира на видове търговци съгласно Търговския закон - условия за учредяване, функциониране и прекратяване и техните основни индивидуализиращи белези. Обръща внимание на търговско представителство, както и на видове търговски сделки и тяхното значение за търговския оборот. Запознава накратко студентите с търговския регистър и неговото правно значение. Въвежда студентите в проблемите на търговската несъстоятелност.

прочети още
Маркетинг и продажби - ИО

Преподавател(и):

доц. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Конкретната правна регламентация и източниците на търговското право. Видовете субекти на търговското право - учредяване, управление, прекратяване и ликвидация.

" Условията за сключването и действителността на основните видове сделки в търговското право.

2) могат:

" Да разбират основните юридически понятия в областта на търговското право. Да разбират какви правни средства са необходими за постигането на определен икономически резултат - създаване на правен субект, сключване на правна сделка.

" Да боравят с нормативните актове. Да използват правото за постигане на конкретни икономически цели.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Предмет на търговското право. Понятието "търговец" по ТЗ.

2 Търговска фирма, седалище. Търговски книги. Правен режим на клона

3 Търговско представителство

4 Едноличен търговец.Търговци- публични предприятия

5 Търговски дружества - общи положения.

6 Събирателно дружество. Командитно дружество.Кооперации.

7 Дружество с ограничена отговорност

8 Акционерно дружество

9 Командитно дружество с акции. Обединения на търговци

10 Практическо занимание (тест)

11 Понятие за търговска сделка, източници, сключване, изпълнение и неизпълнение

11 Някои основни видове търговски сделки.

12 Ликвидация на търговските дружества

13 Несъстоятелност.

14 Търговски регистър.

15 Практическо занятие (тест)

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Голева, Поля. Търговско право кн 1 и 2, С.: Фенея, 2009

Златарев Ем., Христофоров В.. Търговско право, Сиела., 2000

Ланджев, Борис. Търговско право, С.: НБУ , 2009 г.

Стефанов, Георги. Търговска несъстоятелост. С.: Софи-Р. 2012 г.

Нормативни актове: Търговски закон, Закон за търговския регистър

Средства за оценяване:

ТЕСТ 75 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 25%