BAEB021Z Макроикономика и икономическа политика

Анотация:

Курсът по Макроикономика и икономическа политика има за цел да запознае студентите с основните макроикономически проблеми в националната икономика и в условията на глобализацията на икономическия живот и предложи научен подход към тяхното изучаване, да запознае студентите с основните макроикономически категории, процесите и явленията, които те изразяват и възможните начини за използване или коригиране на действието им от страна на държавата чрез провеждане на съответна икономическа политика. Курсът предлага базисни аналитични инструменти, които са необходими за ефективното участие на всеки в глобалния и бързо променящ се свят, в който живеем.

прочети още
Маркетинг и продажби - ИО

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

следните ключови концепции:

анализ на макроикономическия кръгооборот,

макроикономически измерители - БВП, НД,

съвкупно търсене, съвкупно предлагане, макро равновесие,

държавен бюджет и фискална политика,

пари и парична политика,

заетост и безработица,

инфлация и циклично развитие,

отворена икономика и платежен баланс.

2) могат:

" да се ориентират в сложните връзки и взаимозависимости на макро равнище, да разпознават и идентифицират икономическите проблеми;

" да се ориентират в различните възгледи и концепции при дискутирането на икономическите проблеми и да аргументират собствените си оценки и разбирания;

" да трансформират теоретичните знания в практически умения за анализ и изработване на собствена позиция.


Предварителни изисквания:
Да имат познания по география, история и математика от средното си образование и по микроикономика.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Лекция 1: Необходимост от обществен сектор. Пазарни дефекти. Обществени блага и външни ефекти. Икономически функции на държавата. Разпределяне на ресурси за стопанска дейност. Разпределяне на доходите и богатството. Стабилизираща функция на държавата. Регулираща функция на държавата

Основни понятия: обществен сектор, частна собственост, обща собственост, обществени блага, външни ефекти, икономически функции на държавата

Основни факти и реалии: какво налага наличие на обществен сектор, какви дефекти проявява свободния пазар, кои са функциите в икономиката на държавата, граница на намесата на правителството в пазарния механизъм

Лекция 2: Финансиране на обществения сектор и цели на обществената политика.

Принципи на данъчното облагане. Видове данъци. Разпределяне на данъчното бреме. Други източници за финансиране на обществения сектор. Позитивна и негативна обществена политика

Основни понятия:обществен сектор, преки данъци, косвени данъци, данъчна ставка, държавен дълг, бюджетен дефицит, данъчна тежест, бюджетни разходи.

Основни факти и реалии: каква е ролята държавния бюджет, какви са видовете приходи и разходи в бюджета, кои са принципите за изграждане на данъчна система, какви са начините за оценка на ефективността на икономическата политика.

Лекция 3: Микроикономически основи на макроикономическата теория. Структуриране на макроикономическата система - реален, финансов, публичен и външен сектор. Макроикономически проблеми и цели. Основни направления на макроикономическата политика. Макроикономически кръгооборот.

Основни понятия: макроикономически кръгооборот, макро субекти, макро пазари, съвкупно производство, макро политика.

Основни факти и реалии: каква е връзката между микроикономическите процеси и макроикономическия резултат, кои са макро зоните на взаимодействие на макроикономическите субекти, кои са проблемите и целите на правителството за преодоляването им.

Лекция 4: Измерване на макроикономическата дейност. Кръгооборот на доходите и разходите. Съвкупни доходи и съвкупни разходи. Добавки и изземвания. Брутен вътрешен продукт (БВП). Подходи за измерването на БВП: разходен, доходен и производствен. Добавена стойност и повторно броене.

Основни понятия: съвкупни доходи, съвкупни разходи, добавки, изземвания, БВП, промеждутъчен продукт, краен продукт, добавена стойност.

Основни факти и реалии: какви са основните елементи на съвкупните разходи и приходи, превръщането на разходите в доходи и обратното, кои са формите на добавките и изземванията от кръгооборота на дохода, какви са подходите за измерване на БВП.

Лекция 5: Производни показатели на БВП. Брутен национален продукт (БНП). Предимства и ограничения на БВП като измерител на икономическата активност и благосъстоянието. Нетно икономическо благосъстояние. Номинален и реален БВП: ценови индекси и дефлатор на БВП.

Основни понятия: чист продукт, национален доход, личен разполагаем доход, благосъстояние, реални измерители, номинални измерители, дефлатор, ценови индекс.

Основни факти и реалии: кои са показателите за измерване на различни аспекти от икономическата активност, кои са недостатъците на концепцията за БВП, какви са особеностите на икономическото благосъстояние.

Лекция 6: Съвкупен продукт и доход. Доход, потребление и спестявания. Потребителска функция. Пределна склонност към потребление. Брутни и чисти инвестиции. Съвкупни разходи. Макроикономическо равновесие в опростения модел: условия и регулативен механизъм . Мултипликатор.

Основни понятия: съвкупен продукт, спестявания, инвестиции, пределна склонност към потребление, потребителски разходи, инвестиционен мултипликатор.

Основни факти и реалии: реален сектор и реален продукт, кои са компонентите на реалния доход, какво детерминира пределната склонност към потребление, какъв е механизмът за саморегулиране на реалния пазар и условията за равновесие.

Лекция 7: Участие на държавата в икономиката чрез фискална политика. Правителствени разходи, чисти данъци и разполагаем доход. Държавен дълг и бюджетен дефицит. Структурен и цикличен бюджет и структурен и цикличен бюджетен дефицит. Методи за финансиране и граници на дефицита. Макроикономическо равновесие при включване на държавата в модела.

Основни понятия: фискална политика, чисти данъци, разполагаем доход, бюджетен дефицит, бюджетен суфицит, държавен дълг.

Основни факти и реалии: какви са характеристиките на държавния бюджет, какви са особеностите на бюджетния дефицит като структурен и цикличен, кои са методите за финансиране на бюджетния дефицит.

Лекция 8: Инструменти и механизъм на действие на целенасочената фискална политика - мултипликатори на правителствените покупки, данъците, социалните плащания и балансирания бюджет. Автоматични бюджетни стабилизатори. Фискална политика и съвкупно предлагане. Ефективност и времеви лагове на фискалната политика.

Основни понятия: данъчен мултипликатор, мултипликатор на правителствените разходи, мултипликатор на балансирания бюджет, бюджетен стабилизатор.

Основни факти и реалии: какви са основните инструменти за провеждане на фискална политика, кои са формите на бюджетна политика, кои са характеристиките на вградените бюджетни стабилизатори.

Лекция 9: Функции и еволюция на парите. Измерване на паричната маса и парични агрегати. Парично търсене. Скорост на обръщение и количествена теория за парите. Кейнсиански и монетаристки модели на парично търсене. Търсене на номинални и търсене на реални пари. Крива на паричното търсене.

Основни понятия: пари, парична маса, парични агрегати, скорост на обръщение, спекулативен мотив, транзакционни мотив, номинални пари, реални пари.

Основни факти и реалии: каква еволюция претърпяват парите от древността да наши дни, кои са показателите за измерване на паричната маса, какви са основните стимули за търсене на пари от субектите в икономиката.

Лекция 10: Финансова система - финансови пазари и финансови посредници. Търговски банки - основни операции и баланс. Банкова система и предлагане на пари. Видове резерви и резервни норми. Депозитен мултипликатор и създаване на пари. Парична база и парични мултипликатори. Равновесие на паричния пазар - същност и динамика.

Основни понятия: финансов пазар, банка, инвестиционен посредник, задължителни резерви, резерва норма, депозит, кредит, депозитен мултипликатор, равновесен лихвен процент.

Основни факти и реалии: кои са основните финансови посредници, какви са функциите на банките, какви видове резерви поддържат банките и как ги използват, кои са начините за създаване на пари от банките, какво е значението на основния лихвен процент.

Семинар 1: Икономика на обществения сектор - връзка между микро и макро икономика.

Семинар 2: Какво могат и не могат да измерят икономическите показатели.

Семинар 3: Класика, неокласика и кейнсианство в макроикономиката.

Семинар 4: Икономическа политика и вградени регулатори.

Семинар 5: Роля на фискалната политика за решаване на макроикономическите проблеми.

Литература по темите:

Икономикс, авт. кол., изд.Тракия, 1998.

С. Ракарова, Ст. Стефанов, Принципи на макроикономиката, НБУ, 2012.

С. Ракарова, Ст. Стефанов, Пътеводител по макроикономика, НБУ, 2014.

Коландър Д., Основи на икономиката. Макроикономика, Св. Климент Охридски, С., 2001.

1. Икономиката на България и Европейският съюз, Стратегия за догонващо икономическо развитие до 2020 година., С., БАН, 2003.

2. Ойкен В., Основи на националната икономия, ЛИК, 2001.

3. Олброу М., Глобалната епоха, Обсидиан, С., 2001.

4. Сол, Крахът на глобализма и повторното изобретяване на света, Кралица Маб, 2009.

5. Старк Д., Л. Бруст, Постсоциалистически траектории, Трансформирането на политиката и собствеността в Източна Централна Европа, С., 2004.

6. Стегър М., Глобализация, Захарий Стоянов, С., 2005.

7. Стиглиц Дж., Глобализацията и недоволните от нея, Стопанство, С., 2003.

8. Стиглиц Дж., Свободното падане, ИК УНСС, С., 2011.

9. Търоу Л., Бъдещето на капитализма, Изд. "В. Люцканова", С., 2000.

10. Кейнс Дж. М., Обща теория на заетостта, лихвата и парите, Princeps, С., 2001.

11. Рикардо Д., За принципите на политическата икономия и данъчното облагане, С., 1988.

12. Pocmoy У., Стадии на икономическия растеж (The Stadies of Economic Growth), Бургас, Делфинпрес, 1993.

13. Смит А, Изследване на природата и причините за богатството на народите, С., 1983.

14. Първата глобална революция, Доклад на римския клуб, С., 1993.

15. Lipsey & Chrystal, Economics, , Oxford University Press, 2004.

16. Mankiw G., Macroeconomics, 4-th ed., New York, 2000.

17. Sloman, Economics, 6th ed., Prentice Hall, 2006.

18. Sloman, Smith, Economics Student Workbook, Prentice Hall, 2006.

Средства за оценяване:

ТЕСТ Първи 20% Втори 20%

Домашни разработки 15%

Участие в дискусии 15%

Реферат 20%

Презентации 10%

Провеждане на текущ контрол се прави систематично на всяко занятие, като се отчита качеството на разработките и участието в дискусиите.

Рефератът, написан и оформен на базата на предварително изложени изисквания, трябва да бъде предаден до определена дата. Обсъждане и защита се провежда на съответни семинарни занятия..

Изпитът е писмен под формата на тест, съставен от открити въпроси и кратко есе по зададена тема.

Самостоятелна работа на студентите:

Свързана е с тематичния план и се представя на семинарите.

Изготвяне на реферат и презентация.