Банков мениджмънт

Програмна схема

Банков мениджмънт

2-ри семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)