TAMB130 Специфични актьорски методи - І част

Анотация:

• Курсът е едносеместриален и има за цел да запознае студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програма “Театър”, да въведе основни понятия за това направление - „актьорски методи”.

• Курсът дава възможност за задълбочен работен процес на студентите с изявен актьор, чийто авторски подход в изграждането на ролята е ярко изразен и е представителен за опреден вид театър – театър на импровизацията, игрови театър, скеч;

• Курсът ще бъде полезен както за актьори, танцьори и бъдещи режисьори.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Веселина Раева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Принципи за работа в режим на импровизация

• Игрови театър - примери и характеристика

2) могат:

• Да работят с нови средства

• Да импровизират

• Да изграждат комедийна ситуация


Предварителни изисквания:
редовност в учебния процес

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Игрови театър – определение, примери

2 Игрови театър – игрови ситуации

3 Принципи на импровизацията

4 Работа с обект - партньор

5 Работа с обект - предмет

6 Създаване на сценичен откъс

7 Текущо оценяване

8 Жанр и средства

9 Кратки сценични форми - скеч

10 Работа с маска и характеристика на образа

11 Работа с глас и характеристика на образа

12 Театрален комикс

13 Театрален комикс

14 История без думи

15 Текущо оценяване

Литература по темите:

1. Fitzpatrick, Tim: The relationship of oral and literate performance processes in the commedia dell'arte : beyond the improvisation - memorisation divide : Mellen, 1995. - XII, 449 p.

2. Frost, Anthony: Improvisation in drama / Anthony Frost and Ralph Yarrow. - Basingstoke, Hampshire [u.a.] : Macmillan,1990. 214 p.

3. Henke, Robert: Performance and literature in the commedia dell'arte:Cambridge Univ. Press, 2002, 263 p.

4. Епщейн, М., Играта – в живота и изкуството. Театрален бюлетин, 1985/5, с.59-79

5. Еслин, М., Творческият принос на актьора. Театрален бюлетин, 1983/4, с. 96-101

6. Луцки, М., Детето и драматичното изкуство., Театрален бюлетин, 1985/1, с.7-35

7. Иренстейн, Р., Възход и падение на commedia dellarte. В: Hоmo ludens, 2004/10, с.150- 163

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.