TAMB126 Практическа работа с текст

Анотация:

• Курсът е едносеместриален и има за цел да запознае студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програма “Театър”, да въведе основни понятия за това направление - „текст”.

• Студентите ще се запознаят с примери, правила, модели и авторски подходи при изграждане на словесна акция – диалог, монолог. С помощта на преподавателите от екипа – писател/драматург, поет и актьор, студентите ще се научат да разграничават видовете текст и употребите им в театралната логика. В резултат на това, те ще създадат адекватни на литературните и драматургични принципи текстове за свои, вече изработени етюди – диалози, монолози и т.н. Работният процес би отключил интереса на определени студенти към писане театрални текстове и те биха могли да доразвият опита си в Minor програмите по Творческо писане и по кинодраматургия. Този курс дава възможност да се привличат за съвместна работа интересни и актуални автори на съвременни текстове, Той ще бъде полезен както за актьори, така и за бъдещи режисьори и драматурзи.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Снежина Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви видове текст съществуват и как те биха функционирали в театъра

2) могат:

• Да импровизират текст;

• Да проведат действие през текст;

• Да импровизират диалози и монолози по зададена тема ;

• Да работят текстове в мерена реч и бял стих.


Предварителни изисквания:
Да са преминали през курса Основни елементи на актьорската психотехника І част – етюд.

редовност в учебния процес

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Текст – пораждане и форма

2 Диалог – принцип на изграждане

3 Диалог – принцип на изграждане

4 Импровизация – фиксиране на импровизацията на диалог

5 Гледни точки към текста – автор, актьор, режисьор

6 Един диалог в различни ситуации

7 Текущо оценяване

8 Монолог – пораждане и форма

9 Принципи за констуиране на монолог по тема

10 Имправизация на монолог по зададена тема

11 Текст в поток

12 Мерена реч – пораждане и форми

13 Употреби на мерената реч

14

15 Текущо оценяване

Литература по темите:

2. Силвия Чолева: стихосбирки: „Картички” и „Писма”, 2007 ; Роман: „Зелено и златно”, 2010

3. Финтер, Хелга, Спасителната точка в театъра това съм аз,писателят. Разговор с М.Дюрас, в: Театрален бюлетин, 1986/3, с.89-94

4. Илиев, К., Дечева, В., Николова, К., съств. : Гестус, 1995 Тема: Слово и сцена

5. Аусландер, Ф., „Просто бъди самият себе си”: Логоцентризъм и различие в теорията на представлението, В: Hоmo ludens, 2004/10, с.150- 163

6. Кирби, Майкъл, За отсъствието и наличието на актьорска игра в представлението. В: Hоmo ludens, 2004/10, с.199- 216

7. Еслин, Мартин, Творческият принос на актьора, ТБ, 1983/4, с.96-101

8. Страсбърг, Лий, Мечта за страст – развитието на метода, ТБ (Театрален бюлетин), 1988/4 (с.122-155), 5/6 кн (149-224)

9. Таиров, А., Избрано, С. 19..

10. Мейрхолд, Вс., Избрани, С. 19..

11. Брук, Питър, Избрани творби. С., 1978

12. Гротовски, Йежи, Към беден театър, в: Театрален бюлетин, 1984/ 2, 3, 4

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.