TAMB002 Психофизическа загрявка на актьора

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се провеждат в рамките на един семестър. Часовете имат предимно тренингов-игрови характер и се състоят от два типа упражнения – индивидуални и групови. При индивидуалните упражнения се акцентира върху натренирване процесите на наблюдение и концентрация, откриване на основни характеристики на движението, звука, жеста. Груповите тренинзи натренирват умения за работа в група, акция-реакция, съотнасяне с друго тяло в пространството. Курсът включва още различни игри за спонтанност и доверие.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

• натрупване на базови умения и познания необходими за професията на актьора по следните теми:

- психофизическа загрявка

- наблюдение

- анализ на човешко поведения

- работа в група

- въвеждане на елементарна терминология за работа със системите звук и движение – голямо-малко, силно-тихо,отворено-затворено, бързо-бавно, напрегнато-ненапрегнато,посока на движението и др.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Ася Иванова  д-р
 Мирослава Гоговска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите трябва да имат умението да структурират собствена психофизическа загрявка, да имат умения за работа в група и анализ на човешко поведение, да са усвоили базова терминология за работа със системите звук и движение
Предварителни изисквания:
В тази си част курсът има общо-въвеждащ характер и допуска да бъде избиран от студенти с различни специалности

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Психофизическа загрявка - темата е основна за курса и се провежда про всяко занятие. На студентите се предлагат модели на психофизическа загрявка, взаимствани от различни движенчески, танцови и актьорски техники.

2. Динамичен анализ на човешко поведение (походка)– темата се разполага основно в първите 15 часа от курса

3. Откриване на основни характеристики на движението и звука

голямо-малко,

силно-тихо,

отворено-затворено,

бързо-бавно,

напрегнато-ненапрегнато,

актична посока на движението

и начини за и начини за развиването им в определена енергийна тенденция

(Темата се заявява в края на есенен семестър и се развива по-задълбочено в следващия курс "От жест към образ").

4. Разграничаване и дефиниране на понятията движение, жест, придвижване, походка

Литература по темите:

1. "Речник на театъра" - Патрис Павис

2. "Театърът и неговия двойник" - А.Арто

3. "Работа на актьора върху себе си" - К.С.Станиславски

4. "Работа на актьора върху ролята” – К.С.Станиславски

5. “Идеята за тялото през 60те” – доц.док. Камелия Николова

6. Гордън Крейк -

7. “ Психологически жест” - Михаил Чехов

Средства за оценяване:

Формиране на оценката - комплексно по два начина: чрез присъствие (75%) и активност на студента по време на протичането на курса и резултат по конкретни задачи:

ролеви игри

тренинг

самостоятелна работа

презентация