GENB032 Композиция в музикалното изкуство

Анотация:

Курсът се състои от 60 аудиторни часа, разпределени в два семестъра по 30 часа. Часовете на курса са теоретични и практически. Курсът е уводен и е предназначен за бакалавърски програми “Класическа музика”, “Поп и джаз музика”, “Компютърно музициране и тонрежисура”, “Актьорско майсторство”, “Танцов театър”. По време на обучението в него студентите се запознават с: основни понятия, термини, реалии и факти в музиката; с етапи на развитие на творческия процес, с принципи на създаване и начини на структуриране на музикалната творба, с основни композиционни системи, проблеми на нормата, хармонията и симетрията; с класическото и модерното в музиката. Те разглеждат теоретично и практически взаимоотношенията автор-творба-изпълнител-аудитория, средата и принципите на социалното функциониране на музикалното изкуство. По време на курса студентите се запознават и анализират примери от световната музикална литература.

прочети още

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Румен Цонев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни идеи и понятия в музикалното изкуство; принципи на създаването на музикалната творба; възможни връзки с други изкуства; проблеми в музикалната интерпретация, разгледана и в обществен и културен контекст.

2) могат: да работят с основни понятия и факти, да прилагат своите познания при анализ на музикалната форма, да разпознават различни стилове, епохи и композиционни принципи и да правят класификации.


Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат основни слухови и ритмични дадености, които са необходимо условие за изучаване, както на дисциплината така и на основната им специалност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на заниманията по семестри

Първи семестър

Лекции

Лекция 1. Музиката като изкуство

Лекция 2. Основни идеи и контекст I

• музикален език

Лекция 3. Основни идеи и контекст II

• музикален знак, музикална интерпретация,

• музикални школи, музикална наука

Лекция 4. Принципи на музикалната композиция. Музикална система

• Музикалният език

• устойчивост – неустойчивост, музикална система, темперация, стандартизация

• Питагорейска школа, Аниций Манлий Северин Боеций – тривиум и квадривиум, De institutione musica на Джузепе Царлино - Le istitutioni harmoniche, Андреас Веркмайстер, Йохан Себастиан Бах

Лекция 5. Принципи на музикалната композиция. Музикален знак.

• Музикалният език

• Музикална нотация, Музикална партитура

Лекция 6. Принципи на музикалната композиция. Драматургия, композиция

• Едноглас – многоглас, Традиция - съвременност

• музикални школи

Лекция 7. Музикалната творба. Действие, форма, структура I

• музикални родове – симфонизъм, камерност, музикална драма

Лекция 8. Музикалната творба. Действие, форма, структура II

• музикален жанр – концерт, опера, симфония.

Лекция 9. Композиране. Основни принципи

• музикална композиция, хармония, полифония

• музикална партитура, музикални инструменти

Лекция 10. Композиране за солов инструмент и малък инструменталин ансамбъл

Практически занимания

Семинар 1. Начални форми на импровизация

Семинар 2. Въведение в звуковото изкуство

Семинар 3. Музика и възприятие

Семинар 4. Практика върху музикални творби

Семинар 5. Анализ на музикални творби

Самостоятелна работа на студентите

Практика и изпълнение на зададени задачи за импровизация, практическа работа по зададени музикални творби – възприятие, анализ, изпълнение. Задаване на индивидуални и групови игрови и изпълнителски задачи.

Проверка на постигнатите резултати – индивидуално и групово. В системата MOODLE, и по време на практически занимания.

Втори семестър

Лекции

Лекция 11. Композиране за големи инструментални ансамбли и оркестър

Лекция 12. Музикално драматична творба

Лекция 13. Основни принципи на изпълнителските практики I

• музикална интерпретация

• музикална партитура, музикални инструменти

Лекция 14. Основни принципи на изпълнителските практики II

• музикална интерпретация

• сценично пространство, концертна зала, фонотека, студио, звукозапис

Лекция 15. Интерпретация и артистичност

• музикална интерпретация

• музикално изпълнителски школи, музикална наука

Лекция 16. Музика и общество

• музикална публицистика, музикална критика, музикален миниджмънт

Лекция 17. Експеримент и традиция

• композиторски школи, музикална наука, студио, звукозапис

Лекция 18. Модернизъм и постмодернизъм

Лекция 19. Електронна и компютърна музика

Лекция 20. Популярна музика

Практически занимания

Семинар 6. Напреднала импровизация

Семинар 7. Въведение в звуковото изкуство

Семинар 8. Музика и възприятие

Семинар 9. Научен аналез на музикални творби

Семинар 10. Социологически анализ на популярна музика

Самостоятелна работа на студентите

Практика и изпълнение на зададени задачи за импровизация, задаване на творчески задачи, работа с музикален и поетичен текст, практическа работа по зададени музикални творби – възприятие, анализ, изпълнение. Задаване на индивидуални и групови игрови и изпълнителски задачи.

Проверка на постигнатите резултати – индивидуално и групово. В системата MOODLE, и по време на практически занимания.

Литература по темите:

1.2. Литература

Абрашев, Божидар „Симфонична оркестрация. Общи положения”, изд. "Музика", София, 1996 г.

Абрашев, Божидар и колектив „Илюстрована енциклопедия на музикалните инструменти”, изд. "Кибеа", София, 2000 г.

Арнаудов, Георги. Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век. Българско музикознание (3-4 - 2013). сс. 182-200.

Арнаудов, Георги. Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика. Българско музикознание (1 - 2012). сс. 52-70.

Белтрандо-Патие, Мари-Клер „История на музиката” т.1, т.2, изд. "Музика", София, 2006 г.

Бритън, Бенджамин “Ръководство за оркестър”

Вайс, Дейвид „Възвишено и земно - роман за живота и епохата на Моцарт” София, 1986 г.

Лейбовиц, Рене „Фантомите на операта - есе върху оперния театър”, София, 1981 г.

Ман, Томас "Доктор Фаустус". Превод от немски Страшимир Джамджиев, изд. "Музика", София, 1981 г.

Онегер, Артур „Аз съм композитор”, изд. "Музика", София, 1967 г.

Пурталес, Ги дьо „Животът на Ференц Лист. Шопен, или поетът”, изд. "Музика", София, 1986 г.

Ролан, Ромен „Бетховен”, изд. "Музика", София, 1964 г.

Хесе, Херман “Игра на стъклени перли”. Превод от немски Недялка Попова, изд. "Хемус", София, 1999 г.

Хесе, Херман “Степният вълк”. Превод от немски Недялка Попова, изд. "Рива", София, 2007 г.

Шафър, Питър – “Амадеус”

Hindemith, Paul „Craft of Musical Composition”, London: Schott, 1968.

Hofstadter, Duglas “Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid”, Basic Books, 1999

Messiaen, Olivier „The Technique of My Musical Language”, Paris: Alphonse Leduc, 1944.

Read, Gardner „Music Notation”, New York: Allyn and Bacon, Inc., 1979.

Zarlino, Gioseffo “Istituzioni armoniche”, tr. Oliver Strunk, in Source Readings in Music History. New York, W.W. Norton & Co., 1950.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР/ВТОРИ СЕМЕСТЪР

УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ - 40 %

ПИСМЕНИ РАБОТИ (анотация, резюме, реферат, курсова работа, презентация и др.) - 30 %

ТЕСТОВЕ - 30 %

ФИНАЛЕН ИЗПИТ :

ПИСМЕН ИЗПИТ - 30 %

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДГОТВЕНА ПИСМЕНА РАБОТА - 20%

УСТЕН ИЗПИТ - 20%

ТЕКУЩА ОЦЕНКА - 30%