PSYB016 Участие в поведенчески експерименти

Анотация:

• Целта на курса е студентите се запознават с експерименталните изследвания, провеждани в департамент 'Когнитивна наука и психология'. Да се запознаят с основните парадигми и апаратура, които се използват за изследване на емоции, поведение, когнитивни процеси

• Студентите участват в психологическите изследвания, провеждани в Лабораторията по експериментална психология, Лаборатория по невронауки, Лаборатория по ползваемост.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Армине Джанян  д-р
гл. ас. Евгения Христова  д-р
доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще знаят някои от основните експерименталните парадигми, използвани в психологията.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Участие в поне 7 експеримента, провеждани в Лабораторията по експериментална психология, Лабораторията по ползваемост, Лабораторията по невронауки.

Литература по темите:

Кентауиц, Б., Родигър, Х. Елмс, Д. (2011). Експериментална психология. София, Изток-Запад.

Средства за оценяване:

практическа задача - 100%