GENB037 Въведение в електронните съобщения и телекомуникационни технологии

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните понятия, факти и реалии в електронните съобщения и телекомуникационните системи. Студентите изучават приложението на основните научни области в телекомуникациите и съобщенията. В отделни модули се разглеждат основите на съвременните цифрови електронни комуникационни системи, мениджмънта на съобщенията, телекомуникационните системи, радиокомуникационните устройства и системи, икономическите методи ползвани в планирането и управлението на телекомуникационните компании, интернет технологиите в телекомуникациите, специфичните особености на измерванията в телекомуникациите, моделирането и симулирането на телекомуникационните процеси и системи, проблемите на евроинтеграцията, регулирането и мениджмънта на ограничените ресурси.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

проф. Стефан Куцаров  д.н.
гл. ас. Тереза Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните понятия, факти и реалии за съвременните телекомуникационни и съобщителни системи;

• историята и развитието на телекомуникациите;

• приложението на основните научни области в телекомуникациите и съобщенията;

• основните градивни блокове на съвременна телекомуникационна система;

• икономическите, правните и регулаторни аспекти на съобщителния сектор.

2) могат:

• да обясняват понятията в областта на телекомуникациите;

• да познават основните блокове и устройства в телекомуникационна система;

• описват основните процеси в различните телекомуникационни устройства и системи;

• описват управленска структурна схема на телекомуникационни компании, радио и телевизия.


Предварителни изисквания:
Да имат базови знания от обучението по физика и математика в средното образование.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на заниманията по семестри

Първи семестър

* Лекции

* Задачи за самостоятелна работа - студентите подготвят писмени работи: анотации, резюмета и реферати по предварително зададени теми съобразно тематичния план на лекциите.

Лекция

Тена: История на съобщителната техника

Основни понятия: електрическо съобщение, телеграф, радио, радиоприемник, радиопредавател.

Основни факти: предаване на съобщения, радиопредаване.

Лекция

Тема: Електрониката в телекомуникациите

Основни понятия: електронни компоненти, блокове, модули и принципни схеми, полупроводници, интегрални схеми, логически елементи, индикатори, усилватели, стабилизатори, транзистори.

Основнивни факти: електронни устройства: радио и телевизионни приемници, GSM и фиксирани телефони, битова електроника, GPS навигация, безжичните слушалки, дистанционните управления, спътниковите приемници.

Семинар

Тема: Електрониката в телекомуникациите

1. Обсъждат се основните приложения на електрониката в телекомуникациите.

2. Обсъждат се приложенията на основни електронни блокове и модули в съвременните телекомуникационни системи.

Семинар

Разработване на курсов проект

Разглежда се структурата на курсов проект по тематиката на отделните модули.

Практическо занятие

Разработване на курсов проект

Практическа работа върху структуриране и оформне на курсов проект по тематиката на отделните модули.

Лекция

Видове електрически сигнали. Аудио и видео сигнали. Аудио и видео устройства

Основни понятия: аналогов и цифров сигнал, спектър на сигнал, аудио и видео сигнал, звуковъзпроизвеждащи устройства, видеокамери и монитори.

Основни факти: звукова вълна и звуково поле; тембър на звука; видео изображение, честотен спектър на видеосигнал, трицветна теория.

Семинар

Тема: Приложения на аудио и видео устройствата

Обсъждат се видовете електрически сигнали в телекомуникационните устройства.

Обсъждат се приложенията на аудио и видео устройствата.

Обсъждания на представените курсови работи по теми към лекциите

Втори семестър

Лекция

Приложение на радиото и радиопредавателните устройства

Основни понятия: радиопредавателно устройство, радиопредавателна станция, канал за връзка, радиолиния, генератор, модулатор, предавателна антена.

Основни факти: радио- и телевизионно разпръскване, генериране и модулиране на носещо трептене, усилване.

Семинар

Приложение на радиото и радиопредавателните устройства

Обсъждат се приложения на радиопредавателните усройства, генераторите и модулаторите в съвременните телекомуникационни системи

Лекция

Тема: Измервания в телекомуникациите. Моделиране и симулиране на телекомуникационни процеси, устройства и системи.

Основни понятия: измервани величини, средствата за измерване в телекомуникациите, грешки, обработка на резултати от измерванията.

Основнивни факти: видове грешки, особености на измерваните величини, основни принципи на измерванията, компютърното моделиране.

Семинар

Тема: Измервания в телекомуникациите. Моделиране и симулиране на телекомуникационни процеси, устройства и системи.

1. Демонстрират се използването на Lab View при моделиране и симулиране на телекомуникационни устройства.

2. Разглееждат се разнообразни измервателни уреди.

Лекция

Тема: Икономика, бизнеспланиране и управление в телекомуникациите

Основни понятия: икономическото и социално развитие, конкуренция, либерализация, регулация, управление и бизнес планиране.

Основнивни факти: либерализирания, свободен пазар, конкуренция, основни видове на технологиите и услугите.

Семинар

Тема: Икономика, бизнеспланиране и управление в телекомуникациите

1. Разглеждат се ролята и значението на телекомуникациите в съвременните условия.

2. Очертават се тенденциите за развитие на телекомуникациите.

Лекция

Тема: Общуване, комуникации и електронни медии

Основни понятия: телевизия, телевизионен канал, радио, електронни медии.

Основни факти: конвергенция между медии и телекомуникации, управление на телевизионен канал – развитие, нива, функции, взимане на решения.

Семинар

Тема: Общуване, комуникации и електронни медии

1. Разглежда се опростена управленска схема на радио канал.

2. Разглежда се опростена управленска схема на телевизионен канал.

Обсъждания на представените курсови работи по теми към лекциите

Литература по темите:

1. Добрев, Д., Л. Йорданова. Радиокомуникационна техника, Сиела, София, 2006.

2. Петкова, М. Цифрови телефонни мрежи., Книга 1, Изд. на НИС, 2001.

3. Петкова, М. Цифрови телефонни мрежи., Книга 2, Изд. на НИС, 2001.

4. Шишков, Атанас, Първи стъпки в радиоелектрониката, Техника, 2002.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

1) Тестове - 50%

2) Писмени работи (анотация, резюме, реферат, курсова работа, презентация и др.) - 50%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ:

1) Тестове - 50%

2) Писмени работи (анотация, резюме, реферат, курсова работа, презентация и др.) - 50%

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СТУДЕНТ МОЖЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ФИНАЛЕН ИЗПИТ ИЛИ ОТ ЧАСТ ОТ ФИНАЛНИЯ ИЗПИТ:

При текуща оценка от даден семестър 3.00 или повече студентът има право да не полага изпит върху материала от този семестър, но може да го направи, ако желае да повиши оценката си.