GENB006 Увод в алгоритмите и програмирането

Анотация:

Този курс дава от една страна основните познания, необходими като първа стъпка в по-нататъшното обучение на бъдещите информатици. Целите на разработения материал са:

- той да бъде разбираем, общообразователен и да създава стабилни представи са основни понятия в алгоритмите и програмиране

- да подпомогне обучаемите да създават сами програми за по-елементарни алгоритми, като им даде методическа опора и тренира умението за реализиране на прехода от задачата към алгоритъма и съответстващия програмен текст.

- Знанията и уменията са универсални по отношение на използвания език за програмиране

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

проф. Велина Славова  д-р
гл. ас. Филип Андонов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса ще са придобили умения за разбиране и имплементиране на компютърни алгоритми, и съставяне на такива при възникването на алгоритмични задачи в практиката.
Предварителни изисквания:
Познаване на базовия синтаксис на поне един програмен език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Основни понятия в алгоритмите и програмирането

Реализиране на алгоритъма като програма

Базови познания при програмиране

Ординални (скаларни) типове

Някои приложения на операциите в множеството на целите числа

Типът “Плаваща запетая” и представянето на рационални числа

Базови алгоритми и програми

Процедури и обхват на променливите

Функция. Основни понятия

Структуриране на данните

Сортиране

Още за сортирането

Литература по темите:

Принципи на програмирането със С++, Кай Хорстман

Алгоритми + Структури от данни = програми, Никлаус Вирт

Средства за оценяване:

Защита на протоколи от всички упражнения

Три теста с отворени въпроси.