GENB005 Основи на информатиката

Анотация:

Курсът запознава с предмета на информатиката като наука и е насочен към формиране на знания и умения, които са основа на съвременната компютърна грамотност на всеки човек и подпомагат по-нататъшното изучаване на други информатични дисциплини. Съдържанието третира въпроси за устройството и действието на компютъра като универсална изчислителна машина, представянето на данните в машината, алгоритмите като средство за автоматична обработка на данни, елементи на дискретната математика и някои основни приложения на информатиката в нашето съвремие.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Петя Асенова  д-р
гл. ас. Валентина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• предмета на информатиката като наука и нейни основни приложения

• що е компютърна система, архитектура на компютърна система, устройство и действие на компютър от Фон Нойманов тип, периферни устройства, програмно осигуряване на компютър.

• Как се представят данните в паметта на компютъра (числа, текст, изображения, звук, видео), цели и реални числа, кодови таблици, бройни системи (десетична, двоична, осмична и шестнадесетична).

• Що е булева алгебра, основни булеви функции и тяхното приложение.

• Алгоритъм, основни алгоритмични конструкции, типове данни и структури от данни. Методи за проектиране на алгоритми.

• Основни области на приложение на информатиката - бази от данни, изкуствен интелект, компютърна графика, мултимедия, компютърни мрежи.

• Основни елементи на дискретната математика и тяхното приложение в информатиката (множества, релации, функции).

2) могат:

• Да имат критичен поглед към ролята и мястото на информатиката и нейните приложения в съвременното информационно общество.

• Да идентифицират основните компоненти на компютъра и периферните им устройства, да разбират тяхната роля в извършването на информационни дейности.

• Да разбират ролята на бройните системи за представяне на данните в паметта на компютъра, да превръщат числа от една бройна система в друга и да извършват действия с двоични числа. Да разбират ролята на кодовите таблици за представяне на текстова информация в паметта на компютъра.

• Да формализират реални задачи и да създават несложни алгоритми за тяхното решаване, като използват различни типове данни и структури от данни. Да използват готови алгоритми, да откриват грешки в тях и да ги модифицират за нуждите на сходни задачи.

• Да изполозват елементи на дискретната математика за решаване на задачи (множества, релации и функции)


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Информатиката като научна област. Приложения.

2. Компютърни системи. Компютри от фон Нойманов тип.

3. Системи за вход и изход.

4. Бройни системи. Десетична, двоична, осмична, шесстнадесетична бройни системи. Преминаване от една в друга. Операции с двоични числа.

5. Представяне на данните в компютъра (числа, текст, изображение, видео, звук). Представяне на цели и реални числа. Кодови таблици.

6. Булева алгебра. Булеви функции. Електронни схеми.

Контролна работа No1

7. Софтуерно осигуряване. Системен и приложен софтуер. Операционни системи. Езици за програмиране. Приложения.

8. Алгоритми. Основни типове данни. Управляващи конструкции. Проектиране на алгоритми.

9. Структури от данни. Масив. Стек и опашка. Списък. Дърво. Двоично дърво.

10. Задачи от алгоритми и структури от данни.

Контролна работа No2

11. Компютърни мрежи. Локални и глобални мрежи. Организация на мрежи. Протоколи.

12. Бази от данни и ИС

13. Изкуствен интелект. Математическа лингвистика

14. Компютърна графика

15. Мултимедия

Контролна работа No3

16. Елементи на дискретната математика. Множества. Операции.

17. Релации.

18. Функции.

Контролна работа No4

Литература по темите:

1. Велина Славова, Станислав Иванов, Увод в алгоритмите и програмирането . Учебник за студенти по информатика. Планета 3, ISBN 954-535-297-3, София 2003.

2. Николай Гаджев, Т. Димов, Компютърни системи, С, Мердиан 22, 2001, ISBN 954-90854-1-4

3. Красимир Манев, Увод в дискретна математика, НБУ, 1998 г., ISBN 954-535-136-5

4. Linda Null, Julia Lobur, The Essentials of Computer Organisation and Architecture, Jones and Bartlett Publishers, 2003, ISBN 0-7637-04444-X

5. Harold F. Mattson, Discrete Mathematics with Applications, John Wiley & Sons Inc., 1993, ISBN 0-471-59966-2

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

ТЕСТОВЕ (Т) 4 теста*20%. =80%

ДОМАШНИ (D) 2 домашни *10%=20%

Крайна оценка: 0.2*(Т1+Т2+Т3+Т4)+0.1*(D1+D2)