LEAB009 Практически курс по немски език

Анотация:

Студентите получават основни познания по езика и развиват умения на ниво А1, залегнали в Европейската езикова рамка.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

преп. Росица Василева-Сърчелиева  
преп. Нора Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят синтактичните, лексикални и граматични особености на езика на ниво А1

1. Спрежение на глагола в сегашно време

2. Лични местоимения в различните падежи

3. Съществителни имена в различните падежи

4. Глаголи с делими и неделими представки

5. Минало време

6. Предлози с различни падежи

7. Предлози за място и посока

8. Склонение на прилагателните имена

9. Редни и бройни числителни имена

2) могат могат да ползват езиковия материал и комуникативните стратегии, залегнали в изискванията за владеене на езика на ниво А1

1. Могат да разбират познати думи и често употребявани изрази, свързани с тях и тяхното семейство и конкретно непосредственото им обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.

2. Могат да разбират познати имена, думи и съвсем прости изречения, напр. в обяви, плакати или каталози.

3. Могат да общуват по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното. Могат да задават и отговарят на прости въпроси по познати теми или за това, от което имат непосредствена нужда.

4. Могат да използват прости изрази и изречения, за да опишат мястото, където живеят, и хората, които познават.

5. Могат да напишат кратък лесен текст върху пощенска картичка (напр. от почивка). Могат да попълнят личните си данни във въпросник (напр. името, националността и адреса си в хотелски формуляр


Предварителни изисквания:
Не се изискват предварителни знания или умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Начало

Да слушаме и да видим немския език Първи запознанства

2. Кафе Д

Разговори в кафето

Представяне , поръчване и заплащане

Телефонни номера

3. В курса по немски език

Имена на предметите

Задаване на въпроси

4. Градове, държави, езици

Да поговорим за градовете, забележителностите, географското положение

Работа с графики

5. Хора и сгради

Да опишем жилещето

Да поговорим за хората и нещата

6. Станция 1

Професии- преподавател, студент

Теми итекстове

Самооценка

видео

7. Уговорена среща/уговорен час

Изрази за времеви отношения

Описваме нашето ежедневие

Уговаряме среща, извиняваме са за закъснение

8. Ориентация

Къде живеем и работим,

Пътят ни да работата,

Питаме за пътя,

Уговаряме среща по телефона

9. Професии

Да поговорим за някои професии

Описваме професионални дейности

Представяме нягого на работнота място

Работа със статистика

10. Да посетим Берлин

Да попитаме за пътя, да опишем пътя до дадена забележителност, да разкажем за пътуването,

Да напишем пощенска картичка

11. Станция 2

Професии, секретар, автомонтьор, лексика, игри, преговор, видео

12. Ваканция и почивка-

Да поговорим за тях

Да опишем инцидент

Да напишем текст от 1.л.ед.ч

13. Храна и напитки

Пазаруваме, питаме и отговаряме за цена, какво /не/ обичаме да ядем, и да пием, обясняваме рецепта за готвене

14. Облекло и време

Да поговорим за облеклото/ пазаруваме дрехи, големина и цвят

Да поговорим и за времето

15. Нашето тяло и нашето здраве

Части на тялото, къде ни боли,

Здравни съвети и упътвания,

Да напишем писмо

Литература по темите:

Основна

Studio D A1, Funk, Kuhn, Demme, Cornelsen 2008

Допълнителна

Passwort Deutsch A1, Albrecht, Dane, Fandrych, Ernst Klett Sprachen

Да схванем основната лексика, Ева Мария Веерман, Ernst Klett Verlag

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

Междинен тест 1 10% 100%

междинен тест 2 10%

Междинен тест 3 10%

портфолио 10%

презентация 10%

финален изпит писмен 25%

финален изпит устен 25%