LEAB008 Практически курс по испански език

Анотация:

Курсът се състои от 150 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език на ниво А1 (малко напреднали), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво за преминаване в курс ОООК 241 (А2). Тази цел предполага:

1. развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието;

2. усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

преп. Свилена Джурковска  
гл. ас. Даниела Александрова  д-р
гл. ас. Мария Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основни граматични правила;

" сравнително широк набор от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени ) с цел успешна комуникация на чуждия език на ниво малко напреднали.

2) могат:

" при слушане да разбират познати думи и основни изрази, свързани със самите тях, семейството им и конкретното им обкръжение (напр. поздрави, покани);

" при устна комуникация да общуват с прости изрази, когато събеседникът е готов да говори по-бавно и да помогне при формулирането на изказа; при поздрав или при покана да отговарят адекватно в различни ситуации от ежедневието; да поискат и да дадат информация, свързана с ежедневието; да предават кратки съобщения и да правят кратки описания на място и хора, да изразяват радост и огорчение;

" при четене да разбират елементарни текстове, свързани с ежедневието, кратки писма, реклами, съобщения и др.;

" при писане да формулират кратки съобщения (напр. поздравление, покана и отговор на покана), да попълват формуляри с лични данни, да пишат кратко писмо или картичка до близки хора.
Предварителни изисквания:
Курсът е предназначен за студенти, които не са изучавали чуждия език и няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Представяне и лични данни.

2. Националност, страни, езици.

3. Поздрави, дневен график, адрес и телефон.

4. Описание на дома. Мебели и домакински уреди.

5. Описание на физически характеристики.

6. Описание на душевни състояния.

7. Професии и месторабота.

8. Семейство и семейно обкръжение.

9. Дни на седмицата и ежедневни действия.

10. Празници и чествания.

11. Домакински дейности.

12. Покупки: хранителни продукти и мерителни единици.

13. Дрехи - наименования и характеристики.

14. Болести и лекарства.

15. Транспортни средства и пътувания.

Литература по темите:

Учебна система Paso a paso A1 (учебник по испански език за българи)

Средства за оценяване:

Комплексна текуща оценка през семестъра (тестове, писмени и устни задачи) - 100 %