LEAB007 Практически курс по италиански език

Анотация:

Курсът се състои от 150 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на италиански език на ниво А1 (малко напреднали - BREAKTHROUGH), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво за преминаване в курс ОООК 251 (А2). Тази цел предполага:

 развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието;

 усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  д-р
ас. Мария Ладовинска  д-р
гл. ас. Десислава Давидова  д-р
преп. Райна Димитрова  
доц. Нели Раданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни граматични правила;

• сравнително широк набор от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени ) с цел успешна комуникация на италиански език на ниво малко напреднали.

2) могат:

• при слушане да разбират познати думи и основни изрази, свързани със самите тях, семейството им и конкретното им обкръжение (напр. поздрави, покани);

• при устна комуникация да общуват с прости изрази, когато събеседникът е готов да говори по-бавно и да помогне при формулирането на изказа; при поздрав или при покана да отговарят адекватно в различни ситуации от ежедневието; да поискат и да дадат информация, свързана с ежедневието; да предават кратки съобщения и да правят кратки описания на място и хора, да изразяват радост и огорчение;

• при четене да разбират елементарни текстове, свързани с ежедневието, кратки писма, реклами, съобщения и др.;

• при писане да формулират кратки съобщения (напр. поздравление, покана и отговор на покана), да попълват формуляри с лични данни, да пишат кратко писмо или картичка до близки хора.


Предварителни изисквания:
Курсът е предназначен за студенти, които не са изучавали италиански език и няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата

1 Запознанства, поздрави и установяване на контакт.

Азбука и произношение.

Глаголите „съм” и „имам” – сег. вр.

Бройните числителни от 0 до 20.

2 Бит: описание на жизнена среда и искане на информация от други.

Род и число на имената.

Съгласуване по род и число на същ. и прилаг. имена

Определит. и неопределит. член (І част).

Предлозите IN и SU.

3 Жилище (дом), град, квартал: описание на дома и искане на информация от други.

Определит. и неопределит. член (ІІ част).

Сегашно време на правилните глаголи от трите спрежения.

Глаголите “c’è” и “ci sono”.

4 Астрономическо време: изразяване на часа.

Бройните числителни до 100.

Дните на седмицата.

Тест 1 (след Unità 2)

5 Обичайни дейности през седмицата и навици.

Сегашно време на неправилните глаголи “andare” и “venire”.

Членувани предлози.

6 Покана в писмен и устен вид.

Сезоните. На телефона.

Свободно време и развлечения.

Неправилни глаголи в сеашно време.

Сегашно време на модалните глаголи “potere”, “dovere” и “volere”.

7 Свободно време и развлечения.

Ваканция и пътувания.

Минало свършено време.

Бройни числителни от 100 нагоре. Частицата “ci” – наречие за място.

8 Семейство и роднински връзки.

Притежателни прилаг. и местоимения.

Междинен тест (след Unità 4)

9 Образование и кариера. Професии.

Изразяване на настроение.

Редни числителни.

10 Планове за бъдещето.

Бъдеще просто време.

11 Какво е времето? Климат.

Писмо и картичка до близки хора.

Бъдеще предварително време.

12 Провеждане на елементарен телефонен разговор.

Членуваните предлози – обобщение.

Тест 2 (след Unità 6)

13 Моето ежедневие.

Изразяване на настроение и душевни състояния.

Възвратни глаголи.

14 Хранене и кулинария.

На ресторант.

Преговор и подготовка за финален тест.

15 Финален писмен и устен изпит.

Литература по темите:

1. Katerinov, K.. PARLANDO ITALIANO. Corso multimediale di lingua italiana per stranieri.

2. LINGUAPHONE: Corso d’italiano. Linguaphone Institute Limited, London.

3. Marin, T., S.Magnelli. Progetto italiano 1: Corso di lingua e civiltà italiana, livello elementare. Libro dei testi e della grammatica. Ed. Edilingua, Atene Grecia.

4. Marin, T., S.Magnelli. Progetto italiano 1: Corso di lingua e civiltà italiana, livello elementare. Libro degli esercizi. Ed. Edilingua, Atene Grecia

5. Mazzetti, A., M. Falcinelli, B. Seravadio. QUI ITALIA: Corso di lingua italiana per stranieri. Primo livello. Ed. Le Monnier, Firenze.

6. Mazzetti, A., M. Falcinelli, B. Seravadio. QUI ITALIA: Corso di lingua italiana per stranieri. Primo livello. Quaderno di esercitazioni pratiche. Ed. Le Monnier, Firenze.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 1 10%

МЕЖДИНЕН ТЕСТ 10%

ТЕСТ 2 10%

ПОРТФОЛИО 10%

ФИНАЛЕН УСТЕН ИЗПИТ 30%

ФИНАЛЕН ПИСМЕН ИЗПИТ 30%