LEAB006 Практически курс по френски език

Анотация:

• Компетенции /знания и умения/ по френски език на ниво А1

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Анелия Бръмбарова  д-р
преп. Цветилена Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основни лексикални и граматични особености на фр.език, съответстващи на ниво А1 от Европейската рамка

• ………………………………………………………………………………..

• …………………………………………………………………………………..

2) могат

Да прилагат усвоеното на практика


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Интернационални срещи , прилагателни за националност, глаголи – съм и казвам се

Размяна на поздрави, употреба на личните местоимения и учтивата форма, телефони и телефонни номера, културни и празнични събития в Париж, франкофонията, гл. имам определителен член, притежателни прилагателни, отрицание, неопределителен член, някои въпросителни местоимения и наречия, глаголи от първа група, предлози + имена на държави

Градът, хотели и хостели, адреси – пощенски кодове, френските департаменти, определителен и неопределителен член, слят член, въпроси, сег.време на някои глаголи от трета група, показателни прилагателни

Домашни любимци, предпочитаните животни на французите, нови начини да се срещат хората, излизания , глаголи изискващи определителен член, сег.време на отивам и правя + слят член, мъжки и женски род, число на прилагателните, самостоятелни лични местоимения, сег време на някои неправилни глаголи, повелително наклонение за 2л.мн.ч.

Писмена контролна работа

Ритъм на живот и градски ритъм, телевизията в ежедневието,рутина/промяна, семеен живот и домакински дейности, основните празници във Франция, начини за посочване на часовете, възвратни глаголи, изрази за време, продължителност и пунктуалност, минало свършено време, структура на въпросите, близко бъдеще

Споделяне на семейни събития, телефонни разговори, женитба, семейство, развод, ново семейство, животът на известните, притежателни прилагателни, близко минало време, минало свършено време на възвратните глаголи

……………..………………………………………

Междинен тест

Климат, сезони, отвъдморски територии и департаменти, Реюнион, културни дейности в Брюксел – столица на Европа, структури за метеорологичните явления, ситуиране на действието в месец или сезон, структури за характеризиране на място, място на качествените прилагателни, просто бъдеще време, сегашно продължително, местоимението у за място

Хранителни навици, мода, поводи за подаръци, дизайн, избор между частичен, неопределителен и определителен член, отрицание на количеството, местоимения преки и непреки допълнения, относителни местоимения за подлог и пряко допълнение

……………..………………………………………

Покупки и текущо потребление и начини на плащане, спектакли, телевизия, театър и резервиране на билети, критика на ресторантите, изразяване на точно количество, местоимението en, изразяване на останало и ограничено количество, начини за поръчка и вземане на поръчка

Спомени от детството, новите „селяни”, жилищните предпочитания на французите, съвместно съжителство, минало несвършено време, степени за сравнение, съчетаване на минало свършено и минало несвършено време, синтез на местоименията за преки и непреки допълнения

Финален тест

Литература по темите:

• Чаушев, А., Практическа граматика на френския език, Летера, софия, 1998.

• Grammaire pratique du francais contemporain, I,II,III, Paris, Sorbonne

• …Alter Ego A1

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25%

ПОРТФОЛИО 25%