LEAB003 Писмено и устно изложение (на английски език)

Анотация:

Курсът запознава студентите с писането на есе, писма за кандидатстване и автобиографии и развива умения за изнасяне на презентации, покрепени с визуални средства.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
преп. Милена Григорова  

Описание на курса:

Компетенции:

В края на обучението студентите ще могат:

да съставят текст според изискванията на жанра

да анализират заглавията, планират съдържанието и редактират текстовете си

да избират подходящи езикови средства

да планират, подготвят и изнасят презентации с помощта на Powerpoint


Предварителни изисквания:
Равнище на владеене на английски език не по-ниско от В2.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Писане на есе – предназначение, стилови особености, видове

2. Писане на есе - анализ на заглавието, планиране на съдържанието

3. Писане на есе - редактиране

4. Практическо занятие

5. Практическо занятие

6. Практическо занятие

7. Писма за кандидатстване

8. Автобиографии

9. Устно изложение – презентации

10. Ефективни презентации – образци и модели, говорене пред публика

11. Структура на презентацията

12. Визуални материали

13. Аргументация

14. Практическо занятие

15. Практическо занятие

Литература по темите:

Macmillan Writing Series Writing Sentences, Dorothy Zemach, 2011

Macmillan Writing Series Writing Paragraphs, Carlos Islam and Dorothy Zemach, 2011

Macmillan Writing Series Writing Essays, Dorothy Zemach and Lisa Rumisek, 2011

Issues Series, Carol Numrich, Pearson

Средства за оценяване:

Есе 1 - 10%

Есе 2 - 10%

Доклад - 20 %

Резюме - 20 %

Презентация - 30 %