LEAB002 Анализ и разбиране на текст (на английски език)

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите в различните типове текст и литературни жанрове като създаде у тях умения за активно четене и създаване на текст. По време на занятията се акцентира. върху отделните етапи на усвояване на уменията чрез самостоятелни изяви, дискусии и практически разработки.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят/познават:

• типове текстове;

• жанрови особености;

• съвременни англоезични автори;

2) могат:

• да изграждат очаквания за съдържанието на текст;

• да прилагат техники за активно четене, да съставят план и резюме;

• да анализират текст;

• да представят презентация и да участват в дискусия;


Предварителни изисквания:
Ниво на владеене на английски език В2 по ОЕЕР

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Взаимодействие с различни типове текстове

Изграждане на очаквания за текста

Техники за активно четене

Разработване на план и резюме на текст

Езиков анализ на текст

Структура и стил на текстове

Контекстуализиране

Съпоставка и сравнение на текстове

Ролите на писателя и читателя

Литература по темите:

Goring, P., Hawthorn, J., and Mitchell, D., Studying Literature: The Essential Companion (London: Arnold, 2001)

Morgan, R., Meeks, J., Critical reading: Thinking skilla for the college student (Kendall & Hunt, 1985)

Lodge, D., The Art of Fiction (Harmondsworth: Penguin, 1994)

Royle, Nicholas, and Bennett, Andrew, An Introduction to Literature, Criticism and Theory, 3rd edn. (London: Longman, 2004)

Средства за оценяване:

Писмена задача 50%

Презентация 50%