OOOK151 Италиански език - A1

Анотация:

Курсът се състои от 150 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на италиански език на ниво А1 (малко напреднали - BREAKTHROUGH), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво за преминаване в курс ООOК 251 (А2). Тази цел предполага:

ў развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието;

ў усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Давидова  д-р
преп. Райна Димитрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основни граматични правила;

" сравнително широк набор от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени ) с цел успешна комуникация на италиански език на ниво малко напреднали.

2) могат:

" при слушане да разбират познати думи и основни изрази, свързани със самите тях, семейството им и конкретното им обкръжение (напр. поздрави, покани);

" при устна комуникация да общуват с прости изрази, когато събеседникът е готов да говори по-бавно и да помогне при формулирането на изказа; при поздрав или при покана да отговарят адекватно в различни ситуации от ежедневието; да поискат и да дадат информация, свързана с ежедневието; да предават кратки съобщения и да правят кратки описания на място и хора, да изразяват радост и огорчение;

" при четене да разбират елементарни текстове, свързани с ежедневието, кратки писма, реклами, съобщения и др.;

" при писане да формулират кратки съобщения (напр. поздравление, покана и отговор на покана), да попълват формуляри с лични данни, да пишат кратко писмо или картичка до близки хора.


Предварителни изисквания:
Курсът е предназначен за студенти, които не са изучавали италиански език и няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

" Запознанства, поздрави и установяване на контакт

" Бит и семейство: описание на жизнената среда и искане на информация от други

" Жилище (дом), град, квартал: описание на дома и искане на информация от други

" Климат, сезони

" Астрономическо време: изразяване на часа

" Обичайни дейности през седмицата и навици

" Покана в писмен и в устен вид: приемане и отказ на покана

" Свободно време и развлечения

" Ваканция и пътувания

" Образование и кариера

" Планове за бъдещето

" Писмо и картичка до близки хора

Литература по темите:

1. Alberto Mazzetti, Marina Falcinelli, Bianca Seravadio. QUI ITALIA: Corso di lingua italiana per stranieri. Primo livello. Ed. Le Monnier, Firenze.

2. Alberto Mazzetti, Marina Falcinelli, Bianca Seravadio. QUI ITALIA: Corso di lingua italiana per stranieri. Primo livello. Quaderno di esercitazioni pratiche. Ed. Le Monnier, Firenze.

3. T.Marin, S.Magnelli. Progetto italiano 1: Corso di lingua e civilta italiana, livello elementare. Libro dei testi e della grammatica. Ed. Edilingua, Atene Grecia.

4. T.Marin, S.Magnelli. Progetto italiano 1: Corso di lingua e civilta italiana, livello elementare. Libro degli esercizi. Ed. Edilingua, Atene Grecia

5. LINGUAPHONE: Corso d’italiano. Linguaphone Institute Limited, London.

6. K.Katerinov. PARLANDO ITALIANO. Corso multimediale di lingua italiana per stranieri.

Средства за оценяване:

" Комплексна текуща оценка през семестъра (тестове, писмени и устни задачи) - 100 %

За студенти, непокрили изискванията за текущ контрол:

" Писмен изпит (последните занятия на семестъра) - 100 %