GENB021A Митология и религия

Анотация:

Анотация:

• Курсът въвежда в основните понятия и категории на митовете и религиите по света; запознава студентите с видовете митове и най-разпространените митологични сюжети; проследява връзката мит-религия и историческите периоди на развитие на религиозното преживяване и религиозните символи.

• Целта на курса е да въведе студентите в културното разнообразие по исторически периоди и региони в света и да развие у тях отношение на разбиране и приемане на различието през призмата на мита и религията.

прочети още
Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Пламен Бочков  д-р
доц. Теодор Леков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• 1) знаят: Основни митологични сюжети, персонажи и техните интерпретации.

• Най-важните религиозни системи, символи и церемонии в историческа перспектива.

• Понятия и факти от различни митологии и религии по света.

2) могат:

• Да разпознават и коментират различни митологични сюжети и персонажи и да ги разполагат в по-широк културен контекст.

• Да разпознават основни религии по исторически периоди и региони.

• Да могат да свързват по-големите религии с конкретни персонажи, символи и ритуали.

• Да ползват специализирана литература по проблемите на мита и религията.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първи семестър

Лекции

Лекция 1. Тема “Науката за мита – ключови концепции”

• основни понятия

• основни факти и реалии

• големите изследователи и автори в областта – Ернст Касирер, Емил Дюркем, Жан-Пиер Вернан, Клод Леви-Строс, Виктор Търнър, Джоузеф Кемпбъл, Мирча Елиаде, Богдан Богданов,

…………………………

Лекция 2. Тема “Анимизъм, тотемизъм, магия”

• основни понятия: анимизъм, тотем, тотемизъм, табу, магия,

• основни факти и реалии

• големите изследователи и автори в областта – Едуард Тейлър, Зигмунд Фройд, К.Г. Юнг

…………………………

Лекция 3. Тема “Мит и ритуал”

• основни понятия: обред, ритуал, сакрално, профанно, инициация, преход,

• основни факти и реалии

• големите изследователи и автори в областта – Джеймс Джордж Фрейзър, Виктор Търнър, Емил Дйркем, Марсел Мос, А. ван Женеп

…………………………

Лекция 4. Тема “Митове на съзиданието”

• основни понятия: демиург/демиургичен, йерархия, космогония, космология,

• основни факти и реалии

• големите изследователи и автори в областта – Х. Франкфорт

…………………………

Лекция 5. Тема “Олимпийският пантеон”

• основни понятия:

• основни факти и реалии

• големите изследователи и автори в областта – Джеймс Хенри Брестед, Гастон Масперо,

…………………………

Лекция 6. Тема “Герои и чудовища”

• основни понятия: героичен епос, аед, зооморфен/зооморфизъм, змееборство, героични митове, йерогамия

• основни факти и реалии

• големите изследователи и автори в областта – Джоузеф Кемпбъл

…………………………

Лекция 7. Тема “Шаманизмът”

• основни понятия: шаман/шаманизъм, екстаз, мистика, въображение,

• основни факти и реалии

• големите изследователи и автори в областта – Мирча Елиаде

…………………………

Лекция 8. Тема “Сравнителни изследвания по митология”

• основни понятия

• основни факти и реалии

• големите изследователи и автори в областта – Жорж Дюмезил, Дж. Кемпбъл, Мирча Елиаде

…………………………

Лекция 9. Тема “Мит и фолклор”

• основни понятия: фолклор, легенда, фабула, приказка (фолклорна),

• основни факти и реалии

• големите изследователи и автори в областта – Дж.Дж.Фрейзър, Владимир Проп, Михаил Бахтин

…………………………

Лекция 10. Тема “Митовете в съвременния свят”

• основни понятия

• основни факти и реалии

• големите изследователи и автори в областта

…………………………

Практически занимания

1. Резюме на мит

2. Анализ на мит

3. Есе

4. Тест

Втори семестър

Лекции

Лекция 1. Тема “Науката за религиите”

• основни понятия: религия, вяра, култ, учение, теология, атеизъм

• основни факти и реалии: понятия за религия и вяра в различните езици, разграничаване на религията от други форми на културата и мястото и в обществения живот

• големите изследователи и автори в областта – Емил Дюркейм, Мирча Елиаде

…………………………

Лекция 2. Тема “Опити за класификации на религиите”

• основни понятия: анимизъм, тотемизъм, политеизъм, монотеизъм, хенотеизъм, магия, окултизъм, мистицизъм

• основни факти и реалии: от политеизъм към монотеизъм, отказ от еволюционизма и търсене на нови модели

• големите изследователи и автори в областта – Дж. Фрейзър, Емил Дюркейм Едуард Тейлър, Ян Асман,

…………………………

Лекция 3. Тема “История на древните религии: Древен Египет, Месопотамия, Индия и Древна Гърция”

• основни понятия: политеизъм, ном, свещено животно, оракул, идол, зороастризъм, хиндуизъм,

• основни факти и реалии: характерни общи особености в религиите на древните цивилизации на Близкия изток и Европа

• големите изследователи и автори в областта – Ян Асман, Ерик Хорнунг, Торквилд Якобсен, Игор М. Дяконов, Валтер Буркерт

…………………………

Лекция 4. Тема “История на световните религиите: Юдаизъм, Християнство, Ислям, Будизъм, Източни религии”

• основни понятия: трансцедентен бог, монотеизъм, пророк, шинто,

• основни факти и реалии: Аврам, Соломон, Исус Христос, Мохамед, Буда, Бодхисатва

• големите изследователи и автори в областта – Х. Франкфорт, Едуард Томас,

…………………………

Лекция 5. Тема “ Социалната функция на религиите

• основни понятия: идеология, медиатор, табу, лично благочестие, поклонничество

• основни факти и реалии: празници и църковен календар, ритуали на прехода

• големите изследователи и автори в областта – Макс Вебер, Леви Брюл, Дюркейм

…………………………

Лекция 6. Тема Представата за бога и сътворението”

• основни понятия: демиург, теогония, космогония, пантезизъм, епифания

• основни факти и реалии: соларни и хтонични култове, пантезизъм и трансцедентен бог, представата за Твореца и картината на света през погледа на различните религиозни системи

• големите изследователи и автори в областта – Джоузеф Кемпбъл, Мирча Елиаде

…………………………

Лекция 7. Тема “Институции на религиите – духовни водачи, свещеници и храмове”

• основни понятия: пророк, светец, жрец, храм, паство, манастир, олтар, параклис

• основни факти и реалии: жертвоприношение и култ, сакрално пространство, храмови стопанства и ролята на храма за икономическия живот на общността, основни типове храмови постройки в различните религии – черква, пагода, ступа, джамия...

• големите изследователи и автори в областта – Мирча Елиаде, Х. Франкфорт,

…………………………

Лекция 8. Тема “Свещените книги на религиите”

• основни понятия: канон, евангелие, апокриф

• основни факти и реалии: Библия (Стар и Нов Завет), Коран, Веста, Веди, Упанишади, Бхагаватгита, свещен език, устна и писмена традиция

• големите изследователи и автори в областта – Реймънд Браун, Джон Хейс

…………………………

Лекция 9. Тема “Безсмъртието и живота след смъртта”

• основни понятия: душа, рай, ад, чистилище, прераждане, карма, нирвана, , духове, призраци, есхатология,

• основни факти и реалии: възкресение, култ към предците, вяра във висши същества; идея за задгробен съд и възмездие

• големите изследователи и автори в областта – Юлиус Гутман, Кристер Стендал, Ричард Хънтингтън, Петер Меткалф

…………………………

Лекция 10. Тема “Традиция и реформация в религиите. Религиите в съвременността”

• основни понятия: ерес, секта, езичество, схизма, протестантство, глобализация

• основни факти и реалии: конфликтът между религия и наука, ролята на религиите в съвремието

• големите изследователи и автори в областта: Ханс-Георг Гадемер, Пол Рикьор,

…………………………

Практически занимания

5. Резюме на научен текст

6. Подготовка за писане на научен текст (курсов проект)

7. Есе

8. Тест

Литература по темите:

Армстронг, Карън Кратка история на мита, Оксфорд, Великобритания, 2006

История на религиите, т. 1-5., ИК Прозорец, София, 1996.

Богданов, Б. Мит и литература (1), Отнорено общество, 1998

Вернан, Жан-Пиер Мит и мисъл в Древна Гърция, С., 1998

Вернан, Жан-Пиер Мит и религия у древните гърци, С., 2000

Вернан, Жан-Пиер Индивидът-смъртта-любовта, С., НБУ, 2004

Бочков, Пл. Увод във фолклорната култура, Пловдивско университетско издателство, 2002.

Леков, Т. Скритото знание – свещените книги на Древен Египет, София, 2004.

Леков, Т. Религията на Древен Египет, София, 2007.

Личковска, К. Шажинска, К. Митология на Месопотамия, София, 1984.

Соколевич, С. Митология на черна Африка. София, 1990.

Попко, М. Митология на Хетска Анатолия. София, 1983.

Липинска, Я. Марчиняк, М. Митология на Древния Египет. София, 1981.

Фрейзър, Дж. Фолклорът в Стария завет, София 1989.

Фрейзър, Дж. Златната клонка, ч. 1-2, ИК Рата, София, 2006.

Ериксен, Т.Х. и Нилсен, Ф.С. История на антропологията, София, 2006.

Коростовцев, М.А. Религия Древнего Египта. Москва, 1976

Дейвид, Р. Древен Египет. Религия, митология, история. С., 2002

Дьяконов, И.М. Архаические мифы Востока и Запада. Москва, 1990.

История на религиите. Университетски курс лекции, София, 1999

Крейпо, Р. Културна антропология, София, 2000

Мелетински, Е. Поетика на мита, С., 1996

Мирча Елиаде, Йон Кулиано. Речник на Религиите.София, 1999

Елиаде, М. Шаманизмът и архаичните техники на екстаза, София, 1990.

Елиаде, М. Трактат по история на религиите, София, 2002.

Елиаде, М.Търсенето. История и смисъл в религията. София, 2000.

Елиаде, М. Мит и реалност. София, 2001.

Гримал, П. Речник на гръцката и римската митология. София, 2003.

Еванс-Причард. Африканска магия. София, 2000.

Калвайт, Х. Лечители, магьосници, шамани. София, 2003.

Камбъл, Дж. Първобитна митология, София, 2003

Фройд, З. Тотем и табу, с., 1992

Уотс, А. Мит и религия, С., 2000

Евстатиев, С. Ислямът – кратък исторически справочник. София, 2007.

Burkert, W. Greek Religion. Harvard Univ. Press. 1985.

Richley H. Crapo. Antropology of Religion. The Unity and Diversity of Religions. Mc Graw Hill, 2003.

Guthrie, Stewart. Faces in the Cluds: A New Theory of Religion, New York, Oxford University Press, 1993.

Durkheim, Emile. The Elementary Forms of Religious Life, New York, 1915.

Leach, Edmund. Genesis as Myth and Other Essays. London, 1969.

Houtzager, G. The Complete encyclopedia of Greek Mythology, Rebo int. Netherlands, 2003.

Bowker, J.The Complete Bible Handbook. London, 1998.

Kee, H.C., Meyers, E.M., Rogerson, J., Saldarini, A. The Cambridge Companion to the Bible, Cambridge Univ. Press, 1997.

Cavendish, R. Mythology, An illustrated encyclopedia of the principal myths and religions of the world. London, 1992.

Assmann, J. Egyptian Solar Religion in the New Kingdom. Re, Amun and the Crisis of Polytheism.

Kegan Paul Int. London and New York 1994.

Bonnet, H. Reallexikon der Aegyptischen Religionsgeschichte. Berlin 1952.

Frankfort, H. Kingship and the Gods.Chicago 1948.

Frankfort, H. Ancient Egyptian Religion. An Interpretation. New York 1948.

Hornung, E. Conceptions of God in Ancient Egypt. The One and the Many. New York 1982.

Kees, H. Der Goeterglaube im alten Aegypten. (5. Auf.) Berlin 1983.

Morenz 1973 = S.Morenz. Egyptian Religion. Cornell University Press. Ithaca, New York 1973.

Wilkinson, R.H.. Symbol & Magic in Egyptian Art. London 1996.

Средства за оценяване:

Курсов проект

Презентация