OOOK131 Френски език - A1

Анотация:

Курсът се състои от 150 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език на ниво А1 (малко напреднали- elementaire), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво за преминаване в курс ОООК 231 (А2). Тази цел предполага:

ў развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието;

ў усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

 Теодора Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основни граматични правила;

" сравнително широк набор от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени ) с цел успешна комуникация на чуждия език на ниво малко напреднали.

2) могат:

" при слушане да разбират познати думи и основни изрази, свързани със самите тях, семейството им и конкретното им обкръжение (напр. поздрави, покани);

" при устна комуникация да общуват с прости изрази, когато събеседникът е готов да говори по-бавно и да помогне при формулирането на изказа; при поздрав или при покана да отговарят адекватно в различни ситуации от ежедневието; да поискат и да дадат информация, свързана с ежедневието; да предават кратки съобщения и да правят кратки описания на място и хора, да изразяват радост и огорчение;

" при четене да разбират елементарни текстове, свързани с ежедневието, кратки писма, реклами, съобщения и др.;

" при писане да формулират кратки съобщения (напр. поздравление, покана и отговор на покана), да попълват формуляри с лични данни, да пишат кратко писмо или картичка до близки хора.


Предварителни изисквания:
Курсът е предназначен за студенти, които не са изучавали чуждия език и няма предварителни изисквания.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Запознанство и представяне

2. Формулиране на молба и отговор на запитване

3. Формулиране на покана и отговор на покана

4. Вкусове, предпочитания, забавления

5. Представяне на известни личности

6. Кино, театър, телевизия

7. Спорт

8. Бегла информация за проблемите на трудовата заетост

9. Понятие за пространство и време

10. Дейности, свързани с личния живот и работата

11. Празници и чествания

12. Пътувания - разказ на минали събития

13. Писане на елементарно лично писмо или картичка

14. Посещение на ресторант

15. Детайлно описание на личности

Литература по темите:

Panorama 1

NSF 1

Campus 1

Grammaire progressive 1

Средства за оценяване:

Комплексна текуща оценка през семестъра, която се формира след провеждането на следните изпитни задачи:

4 теста

2 писмени изложения

2 устни изложения

Семестърът е приключен успешно,ако студентите са направили 6 от предложените 8 задачи