OOOK121 Немски език - A1

Анотация:

Курсът се състои от 150 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език на ниво А1 , според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво за преминаване в курс ОООК 221 (А2). Тази цел предполага:

ў развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието;

ў усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Германистика (Немски език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Велка Харизанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят синтактичните, лексикални и граматични особености на езика на ниво А1

" основни граматични правила;

" сравнително широк набор от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени ) с цел успешна комуникация на чуждия език на ниво малко напреднали.

2) могат да ползват езиковия материал и комуникативните стратегии, залегнали в изискванията за владеене на езика на ниво А1.

" при слушане да разбират познати думи и основни изрази, свързани със самите тях, семейството им и конкретното им обкръжение (напр. поздрави, покани);

" при устна комуникация да общуват с прости изрази, когато събеседникът е готов да говори по-бавно и да помогне при формулирането на изказа; при поздрав или при покана да отговарят адекватно в различни ситуации от ежедневието; да поискат и да дадат информация, свързана с ежедневието; да предават кратки съобщения и да правят кратки описания на място и хора, да изразяват радост и огорчение;

" при четене да разбират елементарни текстове, свързани с ежедневието, кратки писма, реклами, съобщения и др.;

" при писане да формулират кратки съобщения (напр. поздравление, покана и отговор на покана), да попълват формуляри с лични данни, да пишат кратко писмо или картичка до близки хора.


Предварителни изисквания:
Курсът е предназначен за студенти, които не са изучавали чуждия език и няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план:

Erste Kontakte

Sich begru?en, sich vorstellen Personalpronomen und Verb,

Telefonieren, Rechnen Satzstrukturen:Wortfrage, Satzfrage,

Beruf und Herkunft angeben und danach fragen Aussagesatz

Gegenstande im Haus und Haushalt Artikel, Negation, Possessivartikel

Gegenstande benennen und beschreiben

Preisangaben verstehen und notieren

Essen und Trinken Akkusativ,

Essgewohnheiten beschreiben Verben mit Stammvokalwechsel

Im Restaurant bestellen und bezahlen Modalverb "mochten"

Lebensmittel einkaufen

Freizeit Trennbare Verben

Sich verabreden Modalverben

Ansichtskarten schreiben Uhrzeit

Wohnen Demonstrativpronomen

Die Wohnung beschreiben Indefinitpronomen

Einrichtung kommentieren Ortsangaben

Postkarte an Freunde schreiben

Krankheit

Beim Arzt Possessivartikel

Beschwerden beschreiben Modalverb "sollen"

Erzahlen, wie etwas passiert ist Imperativformen

Perfekt

Alltag

Uber Ereignisse und Tatigkeiten Perfekt: alle Verben

Auskunft geben Personalpronomen im Akkusativ

Литература по темите:

? Funk,Hermann; Kuhn, Christina; Demme, Silke; 2008, Studio d A1 Kurs und Arbeitsbuch, Cornelsen Verlag

? Monika Reimann (2007)- Grundstufen-Grammatik fur Deutsch als Fremdsprache - Hueber

? Атанасова, В ; Сугарева Т. -Кратка немска граматика , - издателство “Наука и изкуство”

? Christian Fandrych, Ulrike Tallowitz: Klipp und Klar

Ubungsgrammatik Grundstufe Deutsch, Klett/Pons

Средства за оценяване:

"Провеждане на текущия контрол:

- междинен тест 1 /след 1 + 2 + 3+4 урок/

- междинен тест 2 /след 5 + 6+7+8 урок/,

- междинен тест 3 /след 9+10+11+12 урок/

- междинен тест за целия курс А1

- финален тест (Finaltest)

- своевременно представяне на писменните задачи за самостоятелна подготовка от Портфолиото за A1, зададени от преподавателя на групата

Комплексна текуща оценка през семестъра (тестове, писмени и устни задачи) - 100 %

За студенти, непокрили изискванията за текущ контрол:

" Писмен изпит (последните занятия на семестъра) - 50 %

" Устен изпит (последните занятия на семестъра) - 50 %